2 Μαρ 2016

Έως 31 Μαρτίου η προθεσμία για τη ρύθμιση δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων με το νόμο Δένδια

Η αντίστροφη μέτρηση για όσους μικρομεσαίους επιχειρηματίες έχουν κόκκινα δάνεια και θέλουν.......
να τα ρυθμίσουν κάνοντας χρήση του Νόμου Δένδια άρχισε. Όσοι θέλουν να κάνουν χρήση των ευεργετικών διατάξεων του νόμου που προβλέπει ακόμα και κούρεμα χρεών, έχουν περιθώριο ως τις 31 Μαρτίου για να υποβάλουν αιτήσεις υπαγωγής, εάν δεν υπάρξει παράταση.

Πάντως η κυβέρνηση βρίσκεται σε διαπραγμάτευση με τους θεσμούς για την τύχη των δανείων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όσον αφορά τόσο την πώληση τους σε εταιρείες διαχείρισης όσο για το νέο πλαίσιο που θα ρυθμίζει τα δάνεια αυτά.

Τι προβλέπει ο νόμος Δένδια
Με το Ν. 4307/2014 θεσπίζονται κίνητρα προς μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες για τη ρύθμιση των οφειλών τους προς τράπεζες, το Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.
Προβλέπει προβλέπει ρυθμίσεις ή διαγραφές δανείων (έως 500.000 ευρώ) σε επαγγελματίες με τζίρο έως 2,5 εκατ. ευρώ και δίνει δυνατότητα ταχείας εκκαθάρισης μη βιώσιμων μεγάλων επιχειρήσεων με πρωτοβουλία των πιστωτών.

Δικαιούχοι ένταξης
Επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νομικής μορφής ή επαγγελματίες που είναι εγγεγραμμένοι στο ειδικό επαγγελματικό μητρώο και:
•Είχαν κύκλο εργασιών έως 2,5 εκ.ευρω κατά την χρήση που έληξε στις 31/12/2013.

•Στις 30/6/2014 οι οφειλές τους προς την Τράπεζα από επαγγελματικά δάνεια ήταν:
- σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ή ρυθμισμένες ή
- Προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου

•H επιχείρηση να είναι σε λειτουργία, δηλαδή να μην υπάρχει λύση ή παύση εργασιών της επιχείρησης και ο επαγγελματίας να εξακολουθεί να ασκεί την επαγγελματική του δραστηριότητα.

•Η επιχείρηση ή ο επαγγελματίας να μην έχει υπαχθεί σε προ-πτωχευτική ή πτωχευτική διαδικασία του πτωχευτικού κώδικα ή του νόμου 3869/2010, ή να έχει παραιτηθεί από αυτές. •Να μην υπάρχει καταδίκη για φοροδιαφυγή, λαθρεμπορία ή απάτη σε βάρος του Δημοσίου στο πρόσωπο του επαγγελματία ή των φορέων της επιχείρησης

Απαιτούμενα δικαιολογητικά
•Αίτηση ρύθμισης του οφειλέτη
• Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας

•Σε περίπτωση που η οφειλή προς την Τράπεζα στις 30/6/14 ήταν ενήμερη, πιστοποιητικό ληξιπρόθεσμης οφειλής ή βεβαίωσης ρύθμισης κατά την ημερομηνία αυτή από Φορολογική Αρχή ή Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης

•Σε περίπτωση προηγούμενης αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του Ν.3869/2010 ή του Πτωχευτικού Κώδικα, αντίγραφο του δικογράφου της παραίτησης από την υπαγωγή (ή των πρακτικών δικαστηρίου με αναφορά στην παραίτηση)

•Βεβαίωση που υπογράφεται από τον ίδιο και τους συνοφειλέτες/εγγυητές, με το παρακάτω περιεχόμενο:
-Βεβαίωση συνδρομής των προϋποθέσεων υπαγωγής στο Νόμο
-Αποτύπωση των περιουσιακών στοιχείων με προσδιορισμό της αντικειμενικής τους αξίας, καθώς και των υποχρεώσεων οφειλέτη και συνοφειλετών/εγγυητών
-Αναφορά των στοιχείων κάθε επιχείρησης με έναρξη λειτουργίας την 1/1/2010 που ασκεί ο/η σύζυγος ή συγγενής α΄ βαθμού οφειλέτη και συνοφειλετών/εγγυητών
-Αναγραφή τυχόν μεταβιβάσεων ακινήτων μετά την 1/1/2010 από τον οφειλέτη και τους συνοφειλέτες/εγγυητές ή τους συζύγους τους ή τους συγγενείς τους α΄ βαθμού

-Παροχή συγκατάθεσης στην Τράπεζα να διαβιβάσει τα στοιχεία του (τόσο εκείνα που περιέχονται στη βεβαίωση, όσο και εκείνων που έχει η Τράπεζα στην κατοχή της από τη συναλλακτική τους σχέση) στις Φορολογικές Αρχές και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.
Πηγή: newmoney.gr
Newsroom MykonosTicker
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...