• ΠΕ: από Γ΄ σε Β΄ μετά από 5 έτη, από Β΄ σε Α΄ 6 έτη, και 13 έτη παραμονή στον καταληκτικό βαθμό Α΄
  • ΤΕ: από Γ΄ σε Β΄ και από Β΄ σε Α΄ μετά από 6 έτη και 14 έτη παραμονή στον βαθμό Α΄
  • ΔΕ: από Γ΄ σε Β΄ μετά από 8 έτη, από Β΄ σε Α΄ μετά από 6 έτη και 16 έτη παραμονή στον βαθμό Α΄
  • ΥΕ: από Δ΄ σε Γ΄ μετά από 10 έτη, από Γ΄ σε Β΄ μετά από άλλα 10 έτη και 22 χρόνια στον καταληκτικό βαθμό Β΄.
Επίσης η προαγωγή μπορεί να αποφασιστεί εφόσον οι υπάλληλοι έχουν σε υψηλό επίπεδο τα ουσιαστικά προσόντα που αναφέρονται στις εκθέσεις αξιολόγησής τους.

Όσοι υπάλληλοι έχουν χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, μετά τη μονιμοποίησή, εντάσσονται στον αμέσως προηγούμενο του καταληκτικού βαθμό, ενώ ο πλεονάζων χρόνος στο βαθμό αυτό, θα συνυπολογίζεται με κρίση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
Προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο έως επτά έτη που έχει διανυθεί πριν από το διορισμό, εκτός του δημόσιου τομέα, λαμβάνεται υπόψη εφόσον αποδεικνύεται.
Πηγή: ependisinews.gr
Newsroom MykonosTicker