3 Μαρ 2016

OAEE: "Τσεκούρι" έως 47% στις κατώτατες συντάξεις

Συντάξεις που θα ξεκινούν ακόμα και από τα … 161 ευρώ θα δίνει ο ΟΑΕΕ, βάσει εγκυκλίου που εξέδωσε χθες.......

Το παραπάνω ποσό, το οποίο αντιστοιχεί κοντά στο ½ της κατώτατης σύνταξης για όποιον έχει κλείσει τα 67 έτη (με 15 χρόνια ασφάλισης) θα παίρνει όποιος ασφαλισμένος του ΟΑΕΕ έχει αιτηθεί προσωρινή  σύνταξη μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2015 έχοντας κλείσει 15 χρόνια ασφάλισης στα 62 του.

Λίγο… παραπάνω, δηλαδή  201 ευρώ θα παίρνει όποιος ασφαλισμένος με 15 χρόνια ασφάλισης "βγει" στη σύνταξη στα 62 , χωρίς να  ζητήσει προσωρινή.
 Οι  παραπάνω ασφαλισμένοι ( δηλαδή όσοι αιτηθούν σύνταξη, προσωρινή ή μη, στα 62 τους με 15 χρόνια ασφάλισης) θα πάρουν 340 ευρώ, μόνο όταν συμπληρώσουν τα 67 χρόνια

Παραδείγματα
Από τη διοίκηση του ΟΑΕΕ δίδονται τα ακόλουθα παραδείγματα :
1. Έστω, Νέος ασφαλισμένος με 15ετή συντάξιμο χρόνο από τα οποία 2 ½ έτη την τελευταία πριν την υποβολή της αίτησης πενταετία, υποβάλει συνταξιοδοτικό αίτημα γήρατος με τη συμπλήρωση του 62ου, τον 6/2015. Έστω ότι το οργανικό ποσό πλήρους σύνταξης υπολογίζεται σε 320,00 ευρώ.

Επί του ποσού αυτού υπολογίζεται μείωση 30%, (δηλαδή 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται του 67ου και στο ποσό που θα προκύψει, περαιτέρω μείωση 10%.
Επομένως, η δικαιούμενη σύνταξη ανέρχεται από 1/7/2015 σε 201,60 ευρώ μηνιαίως, πλην σχετικών κρατήσεων.

Με τη συμπλήρωση του 67ου το ποσό σύνταξης θα αναχθεί στο κατώτατο όριο, μειωμένο κατά 30%, δηλαδή σε 340,40 ευρώ. (Υπενθυμίζουμε ότι η περαιτέρω μείωση του 10% καταργείται λόγω συμπλήρωσης του 67ου έτους της ηλικία).

2. Έστω ασφαλισμένος της παραπάνω περίπτωσης (σ.σ. με 15 χρόνια ασφάλισης που "βγαίνει" στη σύνταξη στα 62) του οποίου η σύνταξη αρχίζει από 1/9/2015 ( επομένως ο υπολογισμός του ποσού εμπίπτει στις διατάξεις ν. 3863/2010). Θα λάβει προσωρινή σύνταξη ίση προς το 80% του δικαιούμενου μειωμένου οργανικού ποσού, δηλαδή 201,60 χ 80% = 161,28 ευρώ μηνιαίως, πλην σχετικών κρατήσεων.

3. Έστω Νέα ασφαλισμένη, μητέρα παιδιού ανίκανου για κάθε βιοποριστική εργασία, με 20ετή συντάξιμο χρόνο, υποβάλλει συνταξιοδοτικό αίτημα γήρατος με τη συμπλήρωση του 55ου, τον 6/2015.

Από την ημερομηνία που η σύνταξη αρχίζει, δηλαδή από 1/7/2015, θ α λάβει το πλήρες οργανικό ποσό σύνταξης, χωρίς μείωση (εξαιρείται της μείωσης 10%), το οποίο, αν προκύψει μικρότερο του κατωτάτου ορίου, θα αναχθεί στο κατώτατο όριο με τη συμπλήρωση του 67ου

Τι αναφέρει αναλυτικά η εγκύκλιος
Πιο αναλυτικά με την εγκύκλιο που εξέδωσε χθες η διοίκηση του ΟΑΕΕ, συγκεκριμενοποιούνται  οι όροι για την χορήγηση κατωτάτου ορίου συντάξεων λόγω γήρατος με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας.

Σύμφωνα με αυτή, βάσει του νόμου 4336/2015  επέρχεται μεταβολή ως προς το καταβαλλόμενο ποσό σύνταξης λόγω γήρατος για όσους ασφαλισμένους συνταξιοδοτούνται από 1/7/2015 και μετά και είναι δικαιούχοι κατωτάτου ορίου σύνταξης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την διάταξη, "για όσους η συνταξιοδότηση λόγω γήρατος από τους Οργανισμούς Κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης, αρχίζει από 1/7/2015 και εφεξής, λαμβάνουν μόνο το ποσό σύνταξης (οργανικό ποσό).

Εάν το ποσό που προκύπτει είναι κατώτερο του εκάστοτε προβλεπόμενου κατωτάτου ορίου χορηγείται το (οργανικό ) ποσό αυτό…".

Μετά από τη συμπλήρωση του 67ου έτους, σύμφωνα με την διάταξη, καταβάλλεται το εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο όριο. Σε περίπτωση που το προκύπτον (οργανικό) ποσό είναι μεγαλύτερο του κατωτάτου ορίου, καταβάλλεται το (οργανικό) ποσό αυτό.

Στην εγκύκλιο σημειώνεται ότι στον ΟΑΕΕ, στις περιπτώσεις χορήγησης σύνταξης λόγω γήρατος σε ηλικία μικρότερη των 67 ετών, το οργανικό ποσό σύνταξης που προκύπτει, κατά κύριο λόγο είναι μεγαλύτερο του κατωτάτου ορίου, επομένως δεν επηρεάζεται από την παρούσα διάταξη.

Ωστόσο, αυτή βρίσκει εφαρμογή κυρίως στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος Νέων ασφαλισμένων (δηλαδή ασφάλιση για πρώτη φορά μετά την 1/1/1993), οι οποίοι συνταξιοδοτούνται :
α) στο 62ο με 15ετή συντάξιμο χρόνο
β) στο 50ο  ή 55ο  με 20ετή συντάξιμο χρόνο για μητέρες ή χήρους πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία παιδιών, για μειωμένη ή πλήρη σύνταξη αντίστοιχα.

Από τον ΟΑΕΕ επισημαίνεται, επίσης, ότι :
·  Κριτήριο υπαγωγής στην διάταξη είναι η ημερομηνία που η σύνταξη λόγω γήρατος αρχίζει (από 1/7/2015 και μετά) και μόνον. Η ημερομηνία θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος δεν εξετάζεται για την εφαρμογή του παρόντος.

· Όσοι ασφαλισμένοι εμπίπτουν στην παρούσα διάταξη, παράλληλα δε, εμπίπτουν στον τρόπο υπολογισμού του ν. 3863/2010 (δηλαδή είτε θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/2015 είτε έχουν θεμελιώσει ως 31/12/2014 και η σύνταξη αρχίζει από 1/9/2015), μέχρι την οριστικοποίηση των οδηγιών για τον τρόπο υπολογισμού του ποσού σύνταξης, θα λαμβάνουν προσωρινή σύνταξη ίση με το 80% του δικαιούμενου οργανικού ποσού, πλήρους ή μειωμένου.

· Σε περίπτωση που τυχόν έχει ήδη εκδοθεί απόφαση οριστικής σύνταξης λόγω γήρατος με ημερομηνία έναρξης από 1/7/2015 και μετά, στην οποία έχει αποδοθεί ποσό πλήρους ή μειωμένου κατωτάτου ορίου, θα γίνεται τροποποίηση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα. Το ίδιο θα συμβεί, αν έχει εκδοθεί απόφαση προσωρινής σύνταξης, αναγόμενης στο κατώτατο όριο.
Πηγή: capital.gr
Newsroom MykonosTicker
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...