9 Μαρ 2016

Τέλος στην κατάρτιση 3μήνων - 9μήνων

Καταργείται η υποχρέωση κατάρτισης 3μηνιαίων και 9μηνιαίων οικονομικών καταστάσεων, με σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή......
Ενισχυμένες αρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Αυξημένες υποχρεώσεις γνωστοποίησης για τους εκδότες τίτλων.
Σε κατάρτιση εξαμηνιαίων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων θα περιορίζεται στο εξής η σχετική υποχρέωση των εταιρειών, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε χθες στη Βουλή και αφορά σε προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας σε Κοινοτική Οδηγία.

Όπως περιγράφεται στο εν λόγω κείμενο, όχι μόνο μειώνεται η συχνότητα κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων, αλλά παρατείνεται και η προθεσμία για τη δημοσίευση αυτών των εκθέσεων: σε 4 μήνες για την ετήσια και σε 3 μήνες για την εξαμηνιαία, από τη λήξη της περιόδου αναφοράς.
Οι εκθέσεις αυτές θα βρίσκονται στη διάθεση του επενδυτικού κοινού για διάστημα τουλάχιστον 10 ετών. Σήμερα, το σχετικό διάστημα ανέρχεται σε 5 έτη.

Το σχέδιο νόμου επεκτείνει τις δυνατότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ώστε αυτή να μπορεί να ορίζει πρόσθετες πληροφορίες και στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση του διοικητικού συμβουλίου καθώς επίσης και πρόσθετες πληροφορίες και στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η ετήσια και εξαμηνιαία οικονομική έκθεση, αναφορικά με τη δραστηριότητα του εκδότη και των ελεγχόμενων από αυτόν επιχειρήσεων, καθώς και την εν γένει πορεία των επιχειρηματικών τους υποθέσεων.

Επιπλέον, η ΕΚ έχει διευρυμένες δυνατότητες επιβολής χρηματικών κυρώσεων.
Σε άλλες διατάξεις του σ/ν, προβλέπεται η υποχρέωση εκδοτών των οποίων οι κινητές αξίες είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και οι οποίοι ασκούν δραστηριότητες στους κλάδους της εξόρυξης ή της υλοτομίας από πρωτογενή δάση, να γνωστοποιούν σε χωριστή έκθεση, σε ετήσια βάση, τις πληρωμές που καταβάλλουν στις κυβερνήσεις στις χώρες στις οποίες δραστηριοποιούνται.

Σε ό,τι αφορά υποχρεώσεις εκδοτών, οι κυριότερες εξ αυτών επικεντρώνονται στα εξής:
- Στην περίπτωση που ο εκδότης δεν δημοσιοποιήσει το κράτος μέλος καταγωγής εντός περιόδου τριών μηνών από την ημερομηνία που οι κινητές αξίες του εισήχθησαν για πρώτη φορά προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, ως κράτος μέλος καταγωγής νοείται το κράτος μέλος στο οποίο έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά οι κινητές αξίες του εκδότη.

Επίσης σε περίπτωση που οι κινητές αξίες του εκδότη έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένες αγορές ευρισκόμενες ή λειτουργούσες σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη, τα εν λόγω κράτη μέλη νοούνται ως κράτη μέλη καταγωγής του εκδότη έως ότου ο εκδότης επιλέξει και δημοσιοποιήσει ένα και μόνον κράτος μέλος καταγωγής.
- Υποχρέωση ενημέρωσης σε περίπτωση απόκτησης ή διάθεσης χρηματοπιστωτικών μέσων. Η υποχρέωση ενημέρωσης καταλαμβάνει φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα μέσω τρίτου:
α) χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία, κατά τη λήξη τους, παρέχουν στον κάτοχο, σύμφωνα με επίσημη συμφωνία, είτε το άνευ όρων δικαίωμα απόκτησης, είτε τη διακριτική ευχέρεια ως προς το δικαίωμα απόκτησης, μετοχών οι οποίες ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου και έχουν ήδη εκδοθεί από εκδότη του οποίου οι μετοχές έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και
β) χρηματοπιστωτικά μέσα που τα οποία αναφέρονται σε μετοχές για τις οποίες γίνεται λόγος σε αυτό το στοιχείο και έχουν οικονομική επίπτωση αντίστοιχη με εκείνη των χρηματοπιστωτικών μέσων που αναφέρονται σε αυτό, είτε παρέχουν δικαίωμα φυσικού διακανονισμού, είτε όχι.

Η υποχρέωση ενημέρωσης περιλαμβάνει την κατάταξη ανά είδος των κατεχόμενων χρηματοπιστωτικών μέσων που παρέχουν δικαίωμα φυσικού διακανονισμού και των χρηματοπιστωτικών μέσων που παρέχουν δικαίωμα διευθέτησης τοις μετρητοίς.

Ο αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου υπολογίζεται με βάση τον συνολικό θεωρητικό αριθμό των υποκείμενων μετοχών του χρηματοπιστωτικού μέσου, με εξαίρεση την περίπτωση που το χρηματοπιστωτικό μέσο προβλέπει αποκλειστικά διευθέτηση τοις μετρητοίς, οπότε ο αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου υπολογίζεται βάσει του «συντελεστή δέλτα», πολλαπλασιάζοντας το θεωρητικό ποσό των υποκείμενων μετοχών με τον «συντελεστή δέλτα» του μέσου.

Για τον σκοπό αυτό, ο κάτοχος συγκεντρώνει και ενημερώνει για όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα που έχουν σχέση με τον ίδιο εκδότη υποκείμενων τίτλων. Μόνο θετικές θέσεις λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των δικαιωμάτων ψήφου. Οι θετικές θέσεις δεν συμψηφίζονται με τις αρνητικές θέσεις που έχουν σχέση με τον ίδιο εκδότη.
Πηγή: euro2day.gr
Newsroom MykonosTicker
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...