8 Ιαν 2016

Περαιτέρω χαλάρωση των capital controls για ειδικές κατηγορίες

Την περαιτέρω χαλάρωση των capital controls για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων και.... διεθνών οργανισμών, αποφάσισε το υπουργείο Οικονομικών.

Ειδικότερα, με βάση την απόφαση του αρμόδιου υπουργού Ευ. Τσακαλώτου, η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, αίρονται περιορισμοί για συναλλαγές με το ΔΝΤ, την Frontex, την Παρευξείνια Τράπεζα, την EBRB και άλλους οργανισμούς.

*Δείτε ολόκληρη την απόφαση του υπουργείου Οικονομικών

Επιπλέον, απελευθερώνεται η ανάληψη μετρητών πάνω από 420 ευρώ αποκλειστικά και μόνον για πληρωμή εισφορών, παραβόλων, γραμματίων, δικαστικών ενσήμων και τελών απογράφου, που σχετίζονται με την άσκηση και την εκδίκαση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων ή με την καταβολή πάσης φύσεων εγγυοδοσιών ή χρηματικού ποσού από μετατροπή στερητικής της ελευθερίας ποινής, εφόσον οι ανωτέρω πληρωμές δεν δύναται να διενεργηθούν με έκδοση τραπεζικής επιταγής ή με μεταφορά πίστωσης μέσω των πιστωτικών ιδρυμάτων, αλλά μόνο με μετρητά.

Επίσης, απαγορεύεται η πρόωρη, μερική ή ολική, εξόφληση δανείου σε πιστωτικό ίδρυμα με εξαίρεση: α) την αποπληρωμή με μετρητά ή έμβασμα από το εξωτερικό,β) την αποπληρωμή μέσω χορήγησης νέου δανείου, με σκοπό την αναδιάρθρωση, υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό του νέου δανείου είναι ίσο τουλάχιστον με το ποσό του ανεξόφλητου κεφαλαίου του αρχικού δανείου, και

γ) την αποπληρωμή στεγαστικού δανείου με σκοπό την πώληση του ακινήτου, το οποίο προς εξασφάλιση του δανείου βαρύνεται με εμπράγματη ασφάλεια, υπό την προϋπόθεση ότι το αίτημα για την εξόφληση του δανείου συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του πωλητή ότι θα προσκομίσει στο πιστωτικό ίδρυμα το συμβόλαιο της αγοραπωλησίας του ακινήτου το αργότερο εντός μηνός από την κατά τα ανωτέρω πρόωρη εξόφληση του δανείου. Τυχόν απαιτούμενες λεπτομέρειες σχετικά με την ακολουθούμενη διαδικασία και τους επιμέρους, ειδικότερους όρους εφαρμογής της παρούσας διάταξης δύναται να καθορίζει με απόφαση της η Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών".
Πηγή: capital.gr
Newsroom MykonosTicker
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...