30 Ιαν 2016

Προγραµµατισµός προσλήψεων τακτικού προσωπικού στους ΟΤΑ - Νέα εγκύκλιος ΥΠΕΣ (έγγραφο)

Τον προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού στους ΟΤΑ Α' και Β' βαθµού για το έτος 2016,....
προαναγγέλλει με σχετική εγκύκλιο ο υφυπουργός Εσωτερικών Γ. Μπαλάφας.

Εγκύκλιο προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας, απέστειλε το Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά με τον προγραμματισμό των προσλήψεων τακτικού προσωπικού στους Ο.Τ.Α. Α' και Β' Βαθμού για το 2016.

Οι τομείς ελλείψεων Δήμων και Περιφερειών

Στην εγκύκλιο τονίζεται ότι, παρατηρείται σηµαντική έλλειψη σε εξειδικευµένο προσωπικό, σε ευαίσθητους τοµείς Υπηρεσιών όπως, πολεοδοµίες, παιδικούς σταθµούς, τεχνικές, οικονοµικές και κοινωνικές υπηρεσίες, ακόµη και στην περίπτωση υπηρεσιών που παρέχουν διοικητική υποστήριξη και ότι, ενόψει των ανωτέρω κρίνεται απαραίτητη η στελέχωση των Ο.Τ.Α. Α' (∆ήµοι, ΝΠ∆∆ αυτών, ∆ηµοτικά Ιδρύµατα και Σύνδεσµοι ∆ήµων) και Β' Βαθµού µε τακτικό προσωπικό, ήτοι µόνιµο και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Ποιες κατηγορίες δύνανται να προσληφθούν
Όπως τονίζεται στην εγκύκλιο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις της παρ.20α του άρθρου ένατου του ν.4057/2012, για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης ή διορισµού τακτικού προσωπικού απαιτείται προηγούµενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 (Α’280), όπως ισχύει.

Επιπλέον, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις της παρ.3 της υποπαρ.ΣΤ1 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α’222), για τις προσλήψεις και τους διορισµούς του µόνιµου προσωπικού και του προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών/εκπαιδευτικών βαθµίδων ΠΕ και ΤΕ, όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, των ΟΤΑ Α' και Β' βαθµού και των Ν.Π.Ι.∆. αυτών εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν.3833/2010, όπως ισχύει.

Ωστόσο, στις εν λόγω διατάξεις ορίζεται ότι, οι προσλήψεις και οι διορισµοί του µόνιµου προσωπικού και του προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών ΥΕ και ∆Ε, όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, των Ο.Τ.Α. Α' και Β' Βαθµού και των Ν.Π.Ι.∆. αυτών αναστέλλονται έως την 31η-12-2016.

Τα αιτήματα - Η προθεσμία

Τα αιτήµατα που θα υποβληθούν, δεν πρέπει να περιλαµβάνουν θέσεις για την κάλυψη των οποίων έχει εκδοθεί προκήρυξη Α.Σ.Ε.Π., συµπεριλαµβανοµένης και της προκήρυξης 1∆/2015 (ΦΕΚ 7/τ.ΑΣΕΠ/29-10-2015) που εκδόθηκε βάσει του άρθρου 51 του ν.4250/2014, ανεξαρτήτως αν έχουν εκδοθεί ή όχι τα οριστικά αποτελέσµατά τους.

Επισηµαίνεται, επίσης, ότι, για τα εν λόγω αιτήµατα θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας σε σύνολο το πολύ µέχρι δέκα (10) θέσεων ανά φορέα.

Τα εν λόγω αιτήµατα Δήμων και Περιφερειών θα αποσταλούν στην αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. «εγγράφως συγκεντρωτικά» και µέχρι και τις 29-2-2016, διά των αρµόδιων Υπηρεσιών των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων, αφού αυτές ελέγξουν τα ανωτέρω απαιτούµενα δικαιολογητικά.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...