23 Ιαν 2016

Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα Μυκόνου .......
(αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), την Πέμπτη  την 28η του μηνός Ιανουαρίου και ώρα 18:00΄(μ.μ.), λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 67 του Ν. 3852/ 2010, προκειμένου να συζητηθεί και ληφθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο απόφαση επί των παρακάτω αναφερομένων θεμάτων:

1) Περί συγκρότησης επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων Δ. Μυκόνου έτους 2016.

2) Περί ορισμού εκπροσώπων του Δ. Μυκόνου οι οποίοι θα συμμετέχουν:
α) στην επιτροπή Χαρακτηρισμού Παραλιών ως "πολυσύχναστες" και 
β) στην επιτροπή Ρύθμισης Θεμάτων Εκμίσθωσης Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής.
3) Περί ορισμού Δημοτικών Συμβούλων για την Παραλαβή Έργων.

4) Περί συγκρότησης επιτροπής Παραλαβής για προμήθειες (ΕΚΠΟΤΑ – άρθρο 28).

5) Περί ανάκλησης της με αρ. 60/2015 Απόφασης του Δ. Σ. Μυκόνου σχετικά με την επιβολή τέλους Τέλεσης Πολιτικών Γάμων.

6) Περί έγκρισης 24ωρης και επταήμερης απασχόλησης υπαλλήλων της ΔΕΥΑΜ για την εύρυθμη λειτουργία της.

7) Περί έγκρισης άδειας τομής οδοστρώματος στην ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ Α.Ε. για τον χώρο έμπροσθεν της εισόδου στον λιμένα Τούρλου.

8) Εξέταση διαφόρων θεμάτων, εγγράφων, αιτήσεων κ.λ.π.
Μύκονος, 22-01-2016
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Λάμπρος Παναγιωτακόπουλος
Newsroom mykonosticker.com
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...