26 Ιαν 2016

17.650 € στον Δήμο Μυκόνου, Α΄ Κατανομή από τους ΚΑΠ 2016, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων

17.650 € στον Δήμο Μυκόνου, με την Α΄ Κατανομή συνολικού ποσού 25.000.000,00 € από τους ΚΑΠ 2016, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων χωρικής αρμοδιότητάς τους.....
Στον Δήμο Μυκόνου, κατανεμήθηκε το ποσό, των δεκαεπτά χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ευρώ (17.650,00) και πρέπει με απόφασή του Δημοτικού Συμβουλίου να γίνει η σχετική κατανομή ανά Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Από τον λογαριασμό του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών», κατανέμεται συνολικό ποσό ύψους 25.000.000,00 € σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα: 


NewsRoom Mykonos Ticker
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...