27 Ιαν 2016

Από «κόσκινο» περνά το ΥΠΟΙΚ τις παραχωρήσεις αιγιαλού και παραλίας (Εγκύκλιος)

Με Εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών προς Περιφέρειες της χώρας, για το θέμα «Παραχώρηση απλής χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας – Λήψη μέτρων προστασίας». Ενημερώνει.....
την ανάγκη ελέγχων, για το εάν έχουν ληφθεί μέτρα προστασίας των κοινόχρηστων χώρων του αιγιαλού και της παραλίας από τις παράνομες ενέργειες των καταπατητών και ζητά να γίνουν ενέργειες από τις κατά τόπους Κτηματικές Υπηρεσίες του Δημοσίου, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Περιουσίας Νικ. Ματζάκος σύμφωνα με εγκύκλιο που τους απέστειλε πρόσφατα.

Στην εγκύκλιο, ο κ. Ματζάκος ζητά να ενημερωθεί, συγκεκριμένα, για τα ακόλουθα ζητήματα:
1) Αν έχουν γίνει αυτοψίες για τυχόν αυθαίρετη χρήση ή χρήση των κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού και παραλία καθ΄ υπέρβαση των νόμιμων μισθώσεων ή εκτέλεση αυθαιρέτων έργων και τοποθέτηση αυθαιρέτων κατασκευών, και σε καταφατική περίπτωση αν οι υπηρεσίες έχουν προβεί σε όλες τις ενέργειες της αρμοδιότητάς τους, όπως η διενέργεια αυτοψιών, ελέγχων και η λήψη μέτρων προστασίας.
2) Αν υπάρχουν περιπτώσεις την τελευταία πενταετία (2010-2015), που έχουν πραγματοποιηθεί αυτοψίες, έχουν συνταχθεί οι σχετικές εκθέσεις, αλλά δεν έχουν εκδοθεί έως σήμερα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία μέτρα προστασίας, τόσο για τους κοινόχρηστους χώρους αιγιαλού και παραλίας, όσο και για τα ακίνητα που ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου, για την διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος. 
Για τις περιπτώσεις που θα αναφερθούν πρέπει να γίνει σχετική αιτιολόγηση για την αδυναμία της υπηρεσίας να εκδώσει τα σχετικά μέτρα προστασίας.

Επισημαίνεται δε ότι για τις περιπτώσεις που έχει παρέλθει η πενταετία από την αυτοψία υπάρχει ο κίνδυνος της παραγραφής των δικαιωμάτων του Δημοσίου.
3) Αν υπάρχουν σε εκκρεμότητα ποσά προς βεβαίωση, σε βάρος καταπατητών, τα οποία έχουν προκύψει από την έκδοση Πρωτοκόλλων Αποζημίωσης Αυθαίρετης Χρήσης (Π.Κ.Α.Α.Χ.) κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού, παραλίας, παλαιού αιγιαλού ή Δημοσίων Κτημάτων, τα οποία έχουν οριστικοποιηθεί.
Σημειώνεται ότι και για αυτές τις περιπτώσεις που θα αναφερθούν πρέπει να γίνει σχετική αιτιολόγηση για την αδυναμία της υπηρεσίας να προβεί στη σχετική βεβαίωση.

Επιπλέον ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Περιουσίας ζητά να ενημερωθεί για τα εξής θέματα:
4) Εάν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες των μισθώσεων των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας, τόσο από την υπηρεσία σας, όσο και από τους Ο.Τ.Α., που ανήκουν στην χωρική αρμοδιότητα των Κτηματικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 και τις διατάξεις της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης περί απευθείας παραχώρησης, με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού.
5) Αν εκκρεμούν αιτήσεις για μίσθωση των προαναφερομένων κοινοχρήστων χώρων και σε καταφατική περίπτωση τους λόγους για τους οποίους υπάρχουν οι εκκρεμότητες αυτές.
6) Την τυχόν ύπαρξη παλαιού αιγιαλού, μεταξύ των ιδιωτικών χώρων και των προς μίσθωση κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας (εφόσον πρόκειται για απευθείας μισθώσεις) και σε καταφατική περίπτωση αν έχουν συνταχθεί τα σχετικά μισθωτήρια για την χρήση του παλαιού αιγιαλού από την ΕΤΑΔ Α.Ε., προκειμένου να καταστούν όμορες του αιγιαλού.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...