16 Φεβ 2016

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Σας καλούμε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,.......
που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Φεβρουαρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη, στα Καταστήματα της Περιφέρειας στη Σύρο (Πλατεία Τσιροπινά) και στη Ρόδο (Πλατεία Ελευθερίας 1), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175 και 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) και την διάταξη του άρθρου 5 του Ν. 4071/11-04-2012 με το οποίο αντικαθίσταται το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Καθαρισμός χειμάρρων Δημοτικής Ενότητας Νότιας Ρόδου».

2. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Καθαρισμός Κρεμασμένου Ποταμού Δημοτικής Κοινότητας Κρεμαστής».

3. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Συντήρηση Επαρχιακής Οδού Λάερμα - Θάρρι και Λάερμα - Άγιος Ισίδωρος».

4. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Καθαρισμός χειμάρρων Δημοτικής Ενότητας Λίνδου».

5. Υποκατάσταση αναδόχου του έργου: «Βελτίωση υφιστάμενης οδού από Ανάληψη έως Βαθύ Δήμου Αστυπάλαιας».

6. Ορθή επανάληψη της με αριθμό 613/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που αφορούσε την έγκριση πρακτικών Δημοπρασίας του έργου :«ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΝΗΣΙΟΥ».

7. Έγκριση πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Επισκευή - Συντήρηση Α΄ Ορόφου κτιρίου Αγροκηπίου Παροικιάς Πάρου».

8. Έγκριση πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Επισκευή - Συντήρηση κτιρίου κτηνιατρείου Πάρου».

9. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Σερίφου (2014)».

10. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Μήλου (2014)».

11. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών του πρόχειρου διαγωνισμού για α) την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για την Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου προϋπολογισμού 40.000,00€ με ΦΠΑ και β) την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης για ΟΑΕΔ Ρόδου προϋπολογισμού 10.800,00€ προ ΦΠΑ.

12. Έγκριση μεταφοράς μαθητών αδιάθετων δρομολογίων (κατόπιν απόφασης ΕΑΑΔΗΣΥ) μετά από διαπραγμάτευση με η χωρίς προκήρυξη διαγωνισμού νήσων Καλύμνου, Νισύρου, Ρόδου.

13. Έγκριση για την μεταφορά ποσών του ΕΤΠΑ σε εταίρους (Έλληνες και Κύπριους) για το έργο ΕΝΕΡΓΕΙΝ από τραπεζικό λογαριασμό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ν. Δωδεκανήσου).

14. Έγκριση 2ου πρακτικού που αφορά την αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης για τον πρόχειρο διαγωνισμό για την: Κάλυψη ταχυδρομικών αναγκών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τον νομό Κυκλάδων για το έτος 2016» - Ομάδα 1: Διακίνηση μέσω αλληλογραφίας.

15. Έγκριση των όρων δημοπράτησης καθώς και των μελών των επιτρόπων του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΣΥΡΟΥ – ΑΝΔΡΟΥ – ΘΗΡΑΣ -ΚΕΑΣ / ΚΥΘΝΟΥ – ΜΗΛΟΥ – ΜΥΚΟΝΟΥ – ΝΑΞΟΥ - ΠΑΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝΟΥ».

16. Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για παιδιά με κινητικά προβλήματα όρασης των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Ομάδα 1: Ειδικός εξοπλισμός για παιδιά με κινητικά προβλήματα, - Επιβολή κυρώσεων, (ν. Κυκλάδων).

17. Προμήθεια ανελκυστήρα κλιμακοστασίου με πλατφόρμα επιβίβασης αμαξιδίων ΑΜΕΑ – Παράταση Παράδοσης ειδών, (ν. Κυκλάδων).

18. Έγκριση 1ου πρακτικού αποσφράγισης προσφορών - αξιολόγησης φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής - αξιολόγησης τεχνικών προσφορών για τον διαγωνισμό «Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης(HARDWARE)», (ν. Κυκλάδων).

19. Αποδοχή παραχώρησης του αρ. κυκλ. ΚΗΙ - 9327 υπηρεσιακού αυτοκινήτου της Π.Δ. Κρήτης του ΕΦΕΤ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου – ΠΕ Ρόδου.

20. Έγκριση δαπάνης για την Επιστημονική και Τεχνική υποστήριξη της ΔΙΑΠ για την αναμόρφωση και επικαιροποίηση του υφιστάμενου Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

21. Έγκριση διάθεσης των κωδικών εξόδων του Προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου μετά την 2η Τροποποίηση.

22. Πληρωμή δαπανών οικονομικού έτους 2015 που δεν εξοφλήθηκαν εντός της χρήσης του οικονομικού έτους 2015 σε βάρος του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

23. Έγκριση δαπανών έργων και έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρεώσεων έργων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

24. Έγκριση διαφόρων δαπανών – διάθεσης πιστώσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

25. Εισήγηση της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας (ν. Κυκλάδων) ‘’Έγκριση και δέσμευση ποσού για την κάλυψη αναγκών σίτισης προσφύγων’’.

26. Έγκριση Δράσεων Δια Βίου Μάθησης, Υποστήριξης της Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

27. Έγκριση Δράσεων Αθλητισμού – Πολιτισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

28. Έγκριση Δράσεων Προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

29. Δικαστικές Υποθέσεις.

30. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ. Περιφερειάρχη.

31. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Αντιπεριφερειαρχών.

32. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Περιφερειακών Συμβούλων.
Ο Πρόεδρος
Φιλήμων Γ. Ζαννετίδης
Αντιπεριφερειάρχης 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...