29 Φεβ 2016

Τι ισχύει για τη μεταφορά των μαθητών – Όλο το άρθρο του νέου νόμου

Στον νέο νόμο 4369/2016 (ΦΕΚ 33Α / 27-2-16) για το «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης,.......
βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια -αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις», γίνεται ξεχωριστή αναφορά στο άρθρο 60 για τη μεταφορά μαθητών.

Αναλυτικά, ισχύουν τα παρακάτω:
1. Η ισχύς των συμβάσεων σχετικών με δρομολόγια μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2015−2016, οι οποί− ες ανετέθησαν και εκτελούνται, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 2 της Π.Ν.Π. της 10.9.2015 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την απρόσκοπτη έναρξη του σχολικού έτους 2015−2016 και την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων» (Α΄ 108) που κυρώθηκε με το άρθρο 10 του ν. 4350/2015 (Α΄ 161), και έληγε έως τις 29 Φεβρουαρίου 2016, παρατείνεται μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2015−2016. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι ρυθμίσεις του άρθρου 2 της Π.Ν.Π. της 10.9.2015 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την απρόσκοπτη έναρξη του σχολικού έτους 2015−2016 και την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων» (Α΄ 108) που κυρώθηκε με το άρθρο 10 του ν. 4350/2015 (Α΄161).

2. Η παρ. 3 του άρθρου 2 της ΠΝΠ της 10.9.2015 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την απρόσκοπτη έναρξη του σχολικού έτους 2015−2016 και την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων» (Α 108) που κυρώθηκε με το άρθρο 10 του ν. 4350/2015 (Α΄ 161), αναδιατυπώνεται ως εξής: «3. Οι δαπάνες μεταφοράς μαθητών δημοσίων σχολείων, οι οποίες πραγματοποιούνται από την έναρξη του σχολικού έτους 2015−2016, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος, καταβάλλονται νόμιμα, εφόσον ο οικείος Περιφερειάρχης βεβαιώνει με σχετική πράξη του την εκτέλεση της μεταφοράς των μαθητών και εφόσον το ύψος της σχετικής δαπάνης είναι σύμφωνο με την απόφαση ανάθεσης της οικείας Οικονομικής Επιτροπής».

3. Τα κατακυρωτικά έγγραφα των προσωρινών μειοδοτών που αναδείχθηκαν κατά τους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2015 −2016, όπως αυτά ορίζονται με την παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.δ. 118/2007, γίνονται αποδεκτά, εφόσον κατατεθούν σε φυσική μορφή ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής μετά από απόφασή της και σε χρόνο τον οποίο αυτή ορίζει.

4 α. Η παρ. 4 του άρθρου 1 της κοινής υπουργικής απόφασης 24001/2013 «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες» (Β΄ 1449) καταργείται. β. Η παρ. 5 του ιδίου άρθρου 1 της κοινής υπουργικής απόφασης 24001/2013 «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες» (Β΄ 1449) αναριθμείται σε 4. γ. Η παρ. 1 του άρθρου 9 της κοινής υπουργικής απόφασης 24001/2013 «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες» (Β΄ 1449) καταργείται. δ. Στην παρ. 2 του άρθρου 9 της κοινής υπουργικής απόφασης 24001/2013 «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες» (Β΄ 1449) απαλείφεται η αρίθμηση.

5. Δαπάνες μεταφοράς μαθητών ΕΠΑΛ και Μουσικών Σχολείων οι οποίοι κατοικούν σε απόσταση μεγαλύτερη των 20 χιλιομέτρων από το σχολική μονάδα στην οποία φοιτούν και πραγματοποιήθηκαν κατά το σχολικό έτος 2014−2015, καταβάλλονται νομίμως και κατά παρέκκλιση κάθε ειδικής και γενικής διάταξης, εφόσον εκδοθεί διαπιστωτική πράξη του Περιφερειάρχη και εφόσον η οικεία Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη με απόφασή της. Σε περίπτωση που το κόστος μεταφοράς υπερέβη το δικαίωμα προαίρεσης, η διαφορά μεταξύ της συμβατικώς προβλεφθείσας δαπάνης και της καθ’ υπέρβαση του δικαιώματος προαίρεσης δαπάνης δεν καταβάλλεται.
Πηγή: aftodioikisi.gr
Newsroom MykonosTicker
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...