25 Φεβ 2016

Τι προβλέπει ο νέος νόμος για την αξιολόγηση

Ψηφίστηκε χθες το νομοσχέδιο για τη δημόσια διοίκηση που είχε καταθέσει......
το Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Οι βασικοί πυλώνες του νόμου  είναι:
i.  Το Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης,
ii. Το Σύστηµα Αξιολόγησης,
iii. Η βαθµολογική διάρθρωση θέσεων
iv. Το Σύστηµα Επιλογής Προϊσταµένων.
Πιο αναλυτικά ο νόμος προβλέπει:
Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης

Οι  θέσεις των Γενικών Γραµµατέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραµµατέων και Ει δικών Γραµµατέων των Υπουργείων της Κυβέρνησης, οι θέσεις των Προέδρων, Αντιπροέδρων, Διοικητών και γενικά όλων των επικεφαλής των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) θα στελεχώνονται αποκλειστικά µε µέλη του Μητρώου.

Η προβλεπόµενη µέθοδος και διαδικασία επιλογής γίνεται από το Ειδικό Συµβούλιο Επιλογής Διοικήσεων (ΕΣΕΔ) που συστήνεται στο Α.Σ.Ε.Π. µε απόφαση του Κυβερνητικού Συµβουλίου Μεταρρύθµισης της Δηµόσιας Διοίκησης και λειτουργεί υπό την προεδρία του.

Οι  συγκεκριµένες νευραλγικές θέσεις στελεχώνονται από υπάλληλους του Δημοσίου που  διαθέτουν τα προβλεπόµενα τυπικά προσόντα (κατοχή Διδακτορικού ή Μεταπτυχιακού Τίτλου, Απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δηµοσίας Διοίκησης) σε συνδυασµό µε την απαραίτητη διοικητική εµπειρία.

Μπορούν να ενταχθούν στο Εθνικό Μητρώο Καθηγητές όλων των βαθµίδων και λέκτορες Πανεπιστηµίων και ΕΠ ΤΕΙ της ηµεδαπής ή µέλη ΔΕΠ και ΕΠ οµοταγών Ιδρυµάτων της αλλοδαπής, εφόσον κατέχουν άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας.

Σύστημα αξιολόγησης
Προβλέπεται σύνταξη Εκθέσεων Αξιολόγησης των Υπαλλήλων από τους ρητά προβλεπόµενους Αξιολογητές με βάση  απολύτως καθορισµένα κριτήρια :
α. γνώση του αντικειµένου,
β. επιδεικνυόµενο ενδιαφέρον,
γ. δηµιουργικότητα,
δ. υπηρεσιακές σχέσεις και συµπεριφορά προς τους πολίτες – διοικούµενους,
ε. αποτελεσµατικότητα.

Ανάλογη διαδικασία (µε τη θέσπιση κριτηρίων) καθορί-ζεται και για την αξιολόγηση των Προϊστάµενων οργανικών µονάδων. Πρέπει να σηµειωθεί ότι µε συγκεκριµένη διάταξη καθορίζεται ότι, ο Προϊστάµενος αξιολογείται και από τους υφισταµένους του.
Καθιερώνεται, επίσης, η ανά δίµηνο διαδικασία Ακρόασης Κοινωνικών Φορέων και Πολιτών, µε στόχο η διοίκηση να καταγράφει και να απαντά άµεσα στα προβλήµατα κακοδιοίκησης και µη-εύρυθµης λειτουργίας.

Βαθµολογική διάρθρωση θέσεων. Σύστηµα Προαγωγών
Το νέο σύστηµα βαθµολογικής διάρθρωσης που προσοµοιάζει µε τις αντίστοιχες ρυθµίσεις του ισχύοντος Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007).
Παράλληλα συνδέεται αναπόσπαστα και µε το σύστηµα αξιολόγησης, αφού η επί δύο έτη εξαιρετική επίδοση οδηγεί σε ταχύτερη εξέλιξη και απόκτηση του καταληκτικού βαθµού Α΄.
Ο καταληκτικός αυτός βαθµός αποτελεί πλέον και το βασικό προαπαιτούµενο για την εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο αλλά και για τη συµµετοχή στις κρίσεις του συ- στήµατος επιλογής προϊσταµένων.

Σύστηµα Επιλογής Προϊσταµένων
Με το νέο νόμο συστήνεται  µια αρχιτεκτονική µε κύριο ουσιώδες γνώρισµα την πρόβλεψη τεσσάρων οµάδων κριτηρίων, που συναρτώνται ανάλογα µε τη συγκεκριµένη "Βαθµίδα Διοίκησης": τυπικά προσόντα, εργασιακή εµπειρία, αξιολόγηση, δοµηµένη συνέντευξη..

Κάθε µια οµάδα κριτηρίων φέρει ειδικό συντελεστή βαρύτητας, προκειµένου η βαθµολόγηση να είναι όσο το δυνατόν πιο αντικειµενική και αµερόληπτη.
Ειδικότερα όσον αφορά στη διαδικασία της συνέντευξης, υπογραµµίζεται ότι, διενεργείται ενώπιον ειδικών Συµβουλίων.

Ειδικά για τις θέσεις των προϊσταµένων Διεύθυνσης και Τµήµατος προβλέπονται δύο φάσεις επιλογής, η πρώτη, όπου µοριοδοτούνται από τα Συµβούλια Επιλογής Προϊσταµένων τα τυπικά προσόντα και η εµπειρία και η δεύτερη, όπου συµµετέχουν στην προβλεπόµενη διαδικασία της δοµηµένης συνέντευξης, για την οποία έχουν προβλεφθεί πρόσθετες ασφαλιστικές δικλείδες διασφάλισης του αµερόληπτου της κρίσης των εν λόγω Συµβουλίων
Δ. Κατσαγάνης
Πηγή: capital.gr
Newsroom MykonosTicker
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...