17 Φεβ 2016

Ειδική και Τακτική συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο Μυκόνου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα Μυκόνου (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) την Τετάρτη......
17 Φεβρουαρίου 2016 στις 17:00΄και 19:00΄, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 67 του Ν. 3852/ 2010, προκειμένου να συζητηθούν και ληφθούν από το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσεις:

Α. Η πρώτη Ειδική συνεδρίαση στις 17:00΄ (μ.μ.) επι του παρακάτω αναφερομένου θέματος:
Περί τροποποίησης – συμπλήρωσης της υπ’ αρ. 191/2015 Απόφασης του Δ. Σ. Μυκόνου σε συνέχεια της υπ’ αρ. 13/2016 Απόφασης της Ο. Ε. του Δήμου και κατόπιν του υπ’ αρ. 7822/03-02-2016 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

Β. Η δεύτερη Τακτική συνεδρίαση στις 20:00΄ (μ.μ.) και στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω αναφέρομενα θέματα:
Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 67 του Ν. 3852/ 2010, σας καλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα την ΤΕΤΑΡΤΗ 17 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 17.00΄ (μ.μ.), προκειμένου να συζητηθεί και ληφθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο απόφαση επί των παρακάτω αναφερομένων θεμάτων:
  1. Περί έγκρισης της υπ’ αρ. 4/2016 Πράξης της Β΄βάθμιας Σχολ. Επιτροπής του Δ. Μυκόνου που αφορά τον οικονομικό απολογισμό αυτής έτους 2015.
  2. Περί έγκρισης 24ωρης και επταήμερης απασχόλησης υπαλλήλων της ΔΕΥΑΜ για την εύρυθμη λειτουργία της, κατόπιν της υπ’ αρ. 91/2015 Απόφασης του ΔΣ της ΔΕΥΑΜ.
  3. Περί έγκρισης της υπ’ αρ. 1/2016 Απόφασης του ΔΣ της ΚΔΕΠΠΑΜ αναφορικά με την Έκθεση Ελέγχου Ορκωτών Λογιστών οικονομικών καταστάσεων χρήσεως οικονομ. έτους 2014.
  4. Περί έγκρισης πρόσληψης τακτικού προσωπικού – προγραμματισμός προσλήψεων σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2395/26-01-2016 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.
  5. Περί έγκρισης της υπ’ αρ. 4/2016 Απόφασης του ΔΣ του Π.Α.Κ.Ο. ‘Γ. ΑΞΙΩΤΗΣ’ σχετικά με την έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης συμβάσεων υπέρ της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης ‘Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής’.
  6. Εξέταση διαφόρων θεμάτων, αιτημάτων, εγγράφων κλπ.
Μύκονος, 12-02-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...