2 Φεβ 2016

Όλες οι εγκύκλιοι, αποφάσεις, νόμοι που «τρέχουν» στο Δημόσιο

Όλοι οι νόμοι και οι εγκύκλιοι που εγκρίθηκαν τις τελευταίες ημέρες, παρατίθενται παρακάτω:.....

Δωρεάν διάθεση αντιϊκών φαρμάκων

Εγκύκλιο για δωρεάν διάθεση αντιϊκών φαρμάκων απέστειλε ο υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός προς τις Υγειονομικές Περιφέρειες (Υ.ΠΕ), τα Νοσοκομεία, τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο και τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ).

Πιο συγκεκριμένα, στην εγκύκλιο αναφέρεται η ανάγκη άμεσης διανομής του εθνικού αποθέματος αντιϊκών φαρμάκων (Tamiflu και Relenza) από τον ΙΦΕΤ στα δημόσια νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας καθώς και στα ιδιωτικά φαρμακεία της χώρας από τα οποία οι ασθενείς με γρίπη θα μπορούν με την επίδειξη ιατρικής συνταγής να προμηθεύονται τα συγκεκριμένα φάρμακα.

Τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Υγείας, ευρεία σύσκεψη της πολιτικής ηγεσίας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (ΚΕΕΛΠΝΟ, ΕΟΠΥΥ, Κέντρα Αναφοράς Γρίπης, ΕΚΑΒ, ΕΚΕΠΥ, ΕΟΦ, ΙΦΕΤ) με αντικείμενο την αντιμετώπιση των αυξημένων κρουσμάτων κατά τη φετινή ενδημική περίοδο της γρίπης.

Νέες Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού – Ίδρυση φαρμακείου

Υπεγράφη την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου από τους Υπουργούς Υγείας και Οικονομικών τροποποίηση της αριθ. Γ5(β)/Γ.Π.οικ.82829/15 (ΦΕΚ 2330 Β΄) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού – Ίδρυση φαρμακείου».

Με την νέα τροποποιητική ΚΥΑ, διευκρινίζεται ο τρόπος υπολογισμού των πληθυσμιακών κριτηρίων βάσει των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 36 του Ν. 3918/11 (ΦΕΚ 31 Α΄), σύμφωνα με την οποία καθορίζεται αναλογία ενός φαρμακείου ανά χίλιους (1.000) κατοίκους, κατ’ αρχήν σε επίπεδο τοπικών κοινοτήτων και, όπου αυτές δεν υπάρχουν, σε επίπεδο δημοτικών κοινοτήτων ή δημοτικών ενοτήτων και, όπου δεν υπάρχουν τοπικές ή δημοτικές κοινότητες, ούτε δημοτικές ενότητες, σε επίπεδο δήμων, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄).

Επιπλέον, καθορίζονται τα κριτήρια βάσει των οποίων οι Περιφέρειες θα κάνουν δεκτές και θα αξιολογούν τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων. 

Πιο συγκεκριμένα, η σχετική διάταξη ορίζει:

«7. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του Ν. 1963/1991 (ΦΕΚ 138 Α΄) καταργείται. Οι αιτήσεις για απόκτηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30, παράγραφος 1 του Ν. 4272/2014 (ΦΕΚ 145 Α΄) και κρίνονται συνολικά ως εξής:

Α) Εάν συντρέχουν αιτήσεις φαρμακοποιών ή/και ιδιωτών μη φαρμακοποιών με αιτήσεις συνεταιρισμών φαρμακοποιών μελών της ΟΣΦΕ, προτιμώνται οι φαρμακοποιοί ή/και οι ιδιώτες μη φαρμακοποιοί που αξιολογούνται με τα αυτά κριτήρια κατά το επόμενο β΄ εδάφιο και έπονται οι συνεταιρισμοί.

Β) Εάν συντρέχουν αιτήσεις φαρμακοποιών και ιδιωτών-μη φαρμακοποιών, η μεταξύ τους σειρά προτίμησης προκύπτει σύμφωνα με τα κριτήρια της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1963/1991, τα οποία εφαρμόζονται μεταξύ των αιτούντων φαρμακοποιών και των δηλωθέντων από τους ιδιώτες ως υπεύθυνων για τη λειτουργία του φαρμακείου, φαρμακοποιών (ΦΕΚ Α΄138).

Γ) Εάν συντρέχουν αιτήσεις περισσότερων του ενός φαρμακοποιών, ως προς τη μεταξύ τους σειρά προτίμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1963/1991 (ΦΕΚ Α΄138).

Δ) Εάν συντρέχουν αιτήσεις περισσότερων ιδιωτών, μη φαρμακοποιών, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται ανάλογα με τη σειρά προτίμησης των δηλωθέντων από αυτούς υπεύθυνων για τη λειτουργία του φαρμακείου φαρμακοποιών, για τους οποίους εφαρμόζονται επίσης οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1963/1991 (ΦΕΚ Α΄138)».

Εβδομαδιαίο Δελτίο Νομοθεσίας 04/16

Νομοθεσία-Νομολογία 2016/ Εβδομαδιαία Δελτία Νομοθεσίας

Εβδομαδιαία ενημέρωση Νομοθεσίας για το έτος 2016 του Αυτοτελούς Τμήματος Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης- Διοικητική Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.

Τεύχος 4ο (18/01/2016 έως 22/01/2016)| Νομοθεσία-Νομολογία 2016/ Εβδομαδιαία Δελτία Νομοθεσίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ii
1. ΝΟΜΟΙ 4
Συνοδευτικές Εκθέσεις: 4
(α) Αιτιολογική Έκθεση 4
(β) Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 4
(γ) Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών Ρυθμίσεων 4
(δ) Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης 4
2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Ε.Ε. 4
3. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 5
4. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ (ή και με σύμπραξη άλλου/ων Υπουργών) 5
5. ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Π.Υ.Σ) 5
6. ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Π.Ν.Π) 5
7. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 6
Α. Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης 6
Β. Κ.Υ.Α με σύμπραξη του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης 7
Γ. Λοιπές Υ.Α. 8
Δ. Λοιπές Κ.Υ.Α. 10
8. ΚΑΝΟΝΙΣMΟΣ ΒΟΥΛΗΣ 11
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 12
1. Ιδιωτικοποιήσεις – Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου 12
2. Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 33 και 34
του Ν. 4024/2011 12
3. Οργανισμοί Υπηρεσιών – Σύσταση και Κανονισμοί Εσωτερικής Λειτουργίας
Νομικών Προσώπων 12
4. Συγχωνεύσεις – Καταργήσεις – Λύσεις – Εκκαθαρίσεις Νομικών Προσώπων 12
5. Υπερωριακή απασχόληση μονίμου και προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. 12
6. Εκτός έδρας μετακινήσεις υπαλλήλων 16
7. Ετήσιες Εκθέσεις Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών 16
8. Αποφάσεις Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος 16
9. Διεθνείς Συμβάσεις 16
10. Ε.Σ.Π.Α. 16

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΔΜΗΔ 17

Α. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 17
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 17
1. Γενικές Διατάξεις 17
2. Ηλεκτρονικό έγγραφο 25
3. Ηλεκτρονικά Αρχεία 26
4. Ηλεκτρονικές Διαδικασίες ΚΕΠ-ΕΚΕ 27
5. Δι@ύγεια 29
6. Ψηφιακή Υπογραφή 31
7. Πιστοποίηση 31

Β. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 33
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 33
1. Γενικές Διατάξεις 33
2. Κατάργηση της υποχρέωσης για επικύρωση των αντιγράφων 35
3. Απόδειξη ταυτότητας προσώπου 35
4. Περιορισμός των δικαιολογητικών 36
5. Προθεσμίες για απάντηση σε αιτήματα πολιτών 38
6. Περιορισμός συναρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων – Περιορισμός Υπογραφών 39
7. Αντικατάσταση κατάθεσης συγκεκριμένων δικαιολογητικών με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης 40
8. Ανασύσταση φακέλου 41
9. Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών 41
10. Ισχύς αναρτημένων στο διαδίκτυο πράξεων 43
11. Απλούστευση συγκεκριμένων διαδικασιών 43
12. Υπηρεσίες μιας στάσης– ΚΕΠ/ΕΚΕ 44

Γ. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 46
ΚΡΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 46
1. Γενικές Διατάξεις 46
2. Καθορισμός διαδικασίας μίσθωσης ιδιωτικών αυτοκινήτων από Δημόσιες Υπηρεσίες 51
3. Επισκευή, συντήρηση και προμήθεια καυσίμων οχημάτων κρατικών υπηρεσιών 52
4. Ζητήματα σχετικά με την ασφάλιση και τα τροχαία ατυχήματα που προκαλούνται από οχήματα του Δημοσίου 53

Δ. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 54
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 54
1. Γενικές Διατάξεις 54
2. Ειδικές Διατάξεις 58

Ε. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ………….. 59
(Αποσπάσεις, Μετατάξεις, Μετακινήσεις, Μεταφορά προσωπικού, μνημονιακή κινητικότητα) 59.
www.ydmed.gov.gr

Η πορεία των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο 2013-2014-2015

Το Υπουργείο Οικονομικών δημοσιεύει τους συνημμένους πίνακες για τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο για το 2015 σε σύγκριση με τα έτη 2013 και 2014. Επισημαίνεται ότι:

1. Η συνολική εικόνα των ληξιπροθέσμων οφειλών προς το Δημόσιο για το 2015 αποδίδει τη διαχρονική δυσκολία και το μέγεθος του προβλήματος και διαψεύδει (με στοιχεία) όσους μιλούν για «έκρηξη ληξιπρόθεσμων το 2015». Η συνολική αύξηση του ληξιπροθέσμου υπολοίπου κατά την περίοδο 1/1/2015-31/12/2015 υπολογίζεται σε 11,05 δισ., ενώ η μεταβολή της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους είχε διαμορφωθεί σε 11,38 δισ. (Πίνακας 1)

2. Οι εισπράξεις έναντι ληξιπρόθεσμων οφειλών για το 2015, ανέρχονται σε 3,9 δισ., αυξημένες κατά 6,1% σε σχέση με τις αντίστοιχες εισπράξεις του έτους 2014, οι οποίες υπολογίζονται σε 3,67 δισ. (Πίνακας 2)

3. Υπενθυμίζουμε ότι μετά τα capital controls, το Δημόσιο δεν μπορούσε να λάβει μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, λόγω της «Αναστολής πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής δικαστικών παραβόλων, εγγυοδοσιών και χρηματικών ποσών από μετατροπή ποινών» η οποία δόθηκε με την υπ’ αριθ. 49214/21.7.2015 Κοινή Υπουργική Απόφαση, μέχρι τις 30.10.2015. Για το έτος 2014, το Δημόσιο μπορούσε να λάβει μέτρα αναγκαστικής είσπραξης ώστε να μειώσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές.

4. Παρά την παρατεταμένη περίοδο ύφεσης, το δυσμενές μακροοικονομικό περιβάλλον και την απουσία χρηματοδότησης της χώρας για όλο το 2015, συγκριτικά με τα άλλα χρόνια, η γενική εικόνα δείχνει ότι οι πολίτες ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους.

Μέσα στο πλαίσιο που ορίζουν οι προαναφερόμενοι δυσμενείς παράγοντες, συνεχίζεται με στρατηγικό σχέδιο και ρεαλιστικούς στόχους η προσπάθεια για την αντιμετώπιση του ιδιαίτερα δύσκολου προβλήματος των ληξιπροθέσμων οφειλών.

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ 2015 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ 2013-2014 (ΠΙΝΑΚΑΣ 1)
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ (ΠΙΝΑΚΑΣ 2)
www.minfin.gr

Παράταση της προθεσμίας για την ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων Ε11 (Γνωστοποίηση των στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας)

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κ. Κατρούγκαλου, η οποία εκδόθηκε στις 27-1-2016 και έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο με ΑΔΑ: 64ΛΘ465Θ1Ω-5ΥΖ, παρατείνεται για το έτος 2016, η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου Ε11 (Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας) της περ. η) του άρθρου 4 της υπ’ αρ. πρωτ. 29502/85/01-9-2014 (ΦΕΚ Β 2390/08-9-2014) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας έως και την 29η Φεβρουαρίου 2016, ύστερα από την από 21/01/2016 σχετική εισήγηση της Ομάδας Διαχείρισης του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ αναφορικά με τον αριθμό των υποβληθέντων εντύπων Ε11 και προκειμένου να ολοκληρωθεί ομαλά η διαδικασία σχετικών υποβολών από το σύνολο των υπόχρεων.

Kάρτες αλληλεγγύης από τα ΚΕΠ

Από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανακοινώνεται ότι, οι νέοι δικαιούχοι του προγράμματος για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης θα μπορούν να παραλάβουν τις κάρτες αλληλεγγύης από τα ΚΕΠ από την 1η Φεβρουαρίου.
www.ypakp.gov.gr.

Πρόγραμμα Επιτήρησης, Ελέγχου και Εξάλειψης της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας των Βοοειδών (ΣΕΒ)

Εγκρίθηκε και υπογράφτηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Μάρκο Μπόλαρη το Πρόγραμμα Επιτήρησης, Ελέγχου και Εξάλειψης της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας των Βοοειδών (ΣΕΒ). Το Πρόγραμμα τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2016 σε όλη την Ελληνική Επικράτεια έως την 31η Δεκεμβρίου 2016.

Με την Υπουργική Απόφαση καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του Προγράμματος Επιτήρησης, Ελέγχου και Εξάλειψης της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας των Βοοειδών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού υπ΄αριθμόν 999/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στόχοι του Προγράμματος είναι:

• Η συστηματική έρευνα και η εργαστηριακή διάγνωση με εφαρμογή κατάλληλων εργαστηριακών τεχνικών της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας των Βοοειδών στο ζωϊκό πληθυσμό της χώρας.

• Επί θετικού αποτελέσματος, η εξάλειψη της διαπιστωθείσας εστίας Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας Βοοειδών, ο έλεγχος και αποκλεισμός εισόδου, η αποτροπή διασποράς του αιτιολογικού παράγοντα της Σπογγώδους.

Ενίσχυση Επιτροπής Ανταγωνισμού

Σήμερα έγινε ένα σημαντικό βήμα θεσμικής θωράκισης και ενίσχυσης του ρόλου της Επιτροπής Ανταγωνισμού, παρά τις προσπάθειες αυτό να εμποδιστεί. Με την τροπολογία που ψηφίστηκε επιδιώκεται:

• Να εφαρμοστεί το νομικό πλαίσιο που υιοθετήθηκε το 2011, με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μεταξύ άλλων αυτό προέβλεπε πειθαρχική διαδικασία, που θα προσδιοριζόταν από εισήγηση της Διοίκησης της Επιτροπής Ανταγωνισμού στον αρμόδιο Υπουργό. Καθώς έχουν παρέλθει σχεδόν 5 χρόνια χωρίς αυτό να συμβεί, ο αρμόδιος Υπουργός ανέλαβε τη σχετική πρωτοβουλία για την εφαρμογή του νόμου.

• Να υιοθετηθεί η βασική αρχή του κοινοτικού Δικαίου, περί διάκρισης του ρόλου άσκησης διοίκησης σε Ανεξάρτητη Αρχή με εκείνον του πολιτικού προσώπου. Στην κατεύθυνση αυτή συμβάλλει η απαγόρευση ανάληψης σχετικών καθηκόντων από συγγενικά πρόσωπα – κανόνας που ισχύει στα περισσότερα κράτη-μέλη της ΕΕ.

• Να αντιμετωπιστούν φαινόμενα σύγκρουσης συμφερόντων, μεταξύ νομικών εκπροσώπων της Επιτροπής Ανταγωνισμού και νομικών εκπροσώπων ελεγχόμενων εταιρειών.

Οι παρεμβάσεις αυτές αποσκοπούν στη βελτίωση της συνολικής λειτουργίας της Επιτροπής, καθώς τα τελευταία χρόνια υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις υποθέσεων για τις οποίες διατυπώθηκαν ερωτηματικά ως προς την αποτελεσματική προάσπιση του ανταγωνισμού. 

Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου «Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του ΠΔ 148/2009 και άλλες διατάξεις»

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενεργείας έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του ΠΔ 148/2009 και άλλες διατάξεις».

Με το παρόν σχέδιο και τις κανονιστικές πράξεις που προβλέπεται να εκδοθούν κατ’ εξουσιοδότησή του ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 2013/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 2013 «Για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών υδρογονανθράκων και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ» (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 178 της 28.6.2013) και καθορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις για την πρόληψη σοβαρών ατυχημάτων από υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων καθώς και για τον περιορισμό των συνεπειών τους.

Στόχος του παρόντος νομοθετήματος είναι η κατά το δυνατόν μείωση των σοβαρών ατυχημάτων που σχετίζονται με υπεράκτιες εργασίες πετρελαίου και φυσικού αερίου και ο περιορισμός των συνεπειών τους.

Η κατάθεση των δικών σας απόψεων και προτάσεων θα ληφθούν υπόψη και θα συμβάλλουν στη βελτίωση των προτεινόμενων ρυθμίσεων του τελικού σχεδίου νόμου που θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή.

Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 15:00 στη διαδρομή:
http://www.opengov.gr/minenv/?p=7091

Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου «Αναγκαίες ρυθμίσεις για την εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ και άλλες διατάξεις»

Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού, και Αθλητισμού «Αναγκαίες ρυθμίσεις για την εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ και άλλες διατάξεις».

Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, καλούνται όλοι να συμμετάσχουν στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις στις σχετικές ρυθμίσεις.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 03 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 14:00, στη διαδρομή:
http://www.opengov.gr/cultureathl/?p=6148

Δημόσια Διαβούλευση «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής»

«O Αναπληρωτής Υπουργός Χριστόφορος Βερναρδάκης, θέτει από σήμερα Τετάρτη 27/01/2016 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου.
Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη 10/2/2016 και ώρα 12:00.

Σημειώνεται ότι το σχέδιο νόμου συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση προκειμένου να διευκολυνθεί περαιτέρω η διαδικασία της διαβούλευσης στη διαδρομή:
http://www.opengov.gr/ypes/?p=3413

Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Δασικές συνεταιριστικές οργανώσεις»

To Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θέτει σε δημόσια διαβούλευση το ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ: “ΔΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ”

Ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Γιάννης Τσιρώνης καλεί όλους τους πολίτες και τους κοινωνικούς φορείς να συμμετέχουν από σήμερα στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου, προκειμένου να καταθέσουν τις προτάσεις τους, μέχρι και την 10η Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 24.00, ώστε να συμβάλλουν στη βελτίωση του εν λόγω νόμου και στη διαδρομή: http://www.opengov.gr/minenv/?p=6991

Ανοίγει ο δρόμος για την αξιοποίηση της ηλιοθερμικής ενέργειας

Την ενεργειακή ενίσχυση των νησιών με την λειτουργία και ηλιοθερμικών σταθμών, σηματοδοτεί η Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) που υπέγραψε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πάνος Σκουρλέτης, στις 29-1-2016 για το καθορισμό του τύπου, αλλά και του περιεχομένου της πρότυπης Σύμβασης Πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από Ηλιοθερμικούς Σταθμούς (με αποθήκευση ή χρήση βοηθητικού καυσίμου) στο δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.

Η απόφαση πρόκειται να δημοσιευτεί τις επόμενες ημέρες στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης. 

Σύσκεψη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος με τη συμμετοχή του δημάρχου Λέσβου για τη διαχείριση των αποβλήτων από τις προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές

Με πρωτοβουλία του δημάρχου Λέσβου, Σπύρου Γαληνού, προκειμένου να επισπεύσει τις σχετικές διεργασίες, πραγματοποιήθηκε το πρωί στο γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιάννη Τσιρώνη, δεύτερη σύσκεψη για τη διαχείριση των αποβλήτων από τις προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές στο νησί. Στη συνάντηση ήταν παρών και ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Τέρενς Κουίκ.

Ο Δήμαρχος και φορείς που συνεργάζονται μαζί του, παρουσίασαν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης και μεταποίησης των αποβλήτων (από σωσίβια μέχρι διαλυμένα αντίσκηνα και από σπασμένες φουσκωμένες βάρκες μέχρι κατεστραμμένα πάσης φύσεως είδη ιματισμού). 

Διαχείριση και μεταποίηση που ο Σπύρος Γαληνός θέλει να γίνει στο νησί από τοπικές μεταποιητικές μονάδες, υπό την εποπτεία του Δήμου, προς όφελος της τοπικής οικονομίας σε ό,τι αφορά και θέσεις εργασίας, αλλά και με ανταποδοτικά έσοδα για τις κοινωνικές Δημοτικές δράσεις.

Σε δηλώσεις του ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιάννης Τσιρώνης τόνισε ότι αυτή η πρωτοβουλία του Δήμου Λέσβου είναι αξιέπαινη και θα στηριχθεί από την κυβέρνηση με την όποια δυνατότητα συνδρομής του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), του Πράσινου Ταμείου και άλλων πηγών χρηματοδότησης, σε ένα πιλοτικό πρόγραμμα που θα δώσει ερεθίσματα και στους Δήμους των άλλων νησιών του Αιγαίου που δέχονται προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές. 

Όπως, μάλιστα, τόνισε ο Γιάννης Τσιρώνης, αυτή η διαχείριση συμβάλει αποφασιστικά και στην επίλυση σοβαρών περιβαλλοντικών προβλημάτων, υπενθυμίζοντας και την επιστολή που έστειλε πρόσφατα σε όλους τους Δημάρχους του Ανατολικού Αιγαίου, επισημαίνοντας τους κινδύνους από την μη σωστή διαχείριση όλων αυτών των πλαστικών, τοξικών αντικειμένων.

Τέλος, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Τέρενς Κουίκ, μέσα στα καθήκοντα του για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου, ανέλαβε να συντονίσει συναρμόδια Υπουργεία για την επίλυση νομικών θεμάτων που προκύπτουν κυρίως από το ιδιοκτησιακό καθεστώς των προαναφερθέντων αποβλήτων, που εμπλέκουν κυρίως Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Εσωτερικών κτλ.www.ypeka.gr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...