4 Φεβ 2016

Ελαφρά αύξηση στο επιτόκιο χορηγήσεων των νέων δανείων

Σχεδόν αμετάβλητο παρέμεινε, το Δεκέμβριο του 2015, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο......
του συνόλου των νέων καταθέσεων, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των δανείων παρουσίασε αύξηση. Το περιθώριο επιτοκίου* αυξήθηκε κατά 19 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στις 4,53 εκατοστιαίες μονάδες, αναφέρει σε ανακοίνωση της η Τράπεζα της Ελλάδος.
Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,56%. Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,15% και το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,19%. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος παρέμεινε, επίσης, σχεδόν αμετάβλητο στο 1,02%.

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 17 μονάδες βάσης έναντι του προηγούμενου μήνα και διαμορφώθηκε στο 5,09%.
Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 14,61%. Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με κυμαινόμενο1 επιτόκιο αυξήθηκε κατά 73 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 7,89%.

Τα μέσα επιτόκια των επιειρηματικών και των επαγγελματικών δανείων χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια παρέμεναν σχεδόν αμετάβλητα στο 6,05% και 7,48% αντίστοιχα. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας και κυμαινόμενου επιτοκίου παρουσίασε αύξηση κατά 15 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,21%. Συγκεκριμένα, το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι 250.000 ευρώ αυξήθηκε κατά 24 μονάδες βάσης στο 5,91%, για τα δάνεια άνω των 250.000 ευρώ μέχρι και 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 13 μονάδες βάσης στο 5,09% και για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 19 μονάδες βάσης στο 5,19%. Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 23 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,69%. 

Επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα καταθέσεων και δανείων σε ευρώ
Μείωση παρουσίασε, το Δεκέμβριο του 2015, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα του συνόλου των καταθέσεων, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο του συνόλου των δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο. Το περιθώριο επιτοκίου διαμορφώθηκε στις 4,49 εκατοστιαίες μονάδες έναντι 4,46 μονάδων του προηγούμενου μήνα. 
epitokia1
Αναλυτικότερα, το Δεκέμβριο του 2015 το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) παρουσίασε μείωση κατά 5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 0,56%, ενώ το αντίστοιχο μέσο επιτόκιο των δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο έναντι του προηγούμενου μήνα και διαμορφώθηκε στο 5,05%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη μειώθηκε κατά 12 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 1,25%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 1,11%. Τα μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών και των επαγγελματικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα στο 2,80% και 5,30% αντίστοιχα, ενώ αυτό των επιχειρηματικών δανείων μειώθηκε κατά 5 μονάδες βάσης στο 4,09%.
Πηγή: capital.gr
Newsroom MykonosTicker
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...