12 Φεβ 2016

Το πρόγραμμα που αλλάζει τους Δήμους και τις Περιφέρειες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρνει το πρόγραμμα “Ορίζοντας 2020″ που μπορεί να αλλάξει τους δήμους και τις περιφέρειες της Ευρώπης.........
Το πρόγραμμα αφορά την έρευνα και την καινοτομία που θα καλύψει την περίοδο 2014-2020, με προϋπολογισμό περίπου 60 εκατ. ευρώ.

Το πρόγραμμα αναδεικνύει την έρευνα και την καινοτομία ως κεντρικούς μοχλούς για την έξυπνη, βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη, στοχεύοντας παράλληλα στην αποτελεσματική αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων.

Ο γενικός στόχος του προγράµµατος επιδιώκεται µέσω τριών αλληλοενισχυόµενων προτεραιοτήτων που αφορούν τα εξής:

Επιστηµονική Αριστεία (Εxcellent Science): Επιστηµονική έρευνα παγκόσµιου επιπέδου µε στόχο την προσέλκυση στην ΕΕ των καλύτερων επιστηµόνων.

Βιοµηχανική Υπεροχή (Ιndustrial Leadership): Στρατηγική επένδυση σε τεχνολογίες-κλειδιά, όπως νανοτεχνολογία-µικροηλεκτρονική, συµµετοχή ιδιωτικού τοµέα, δηµιουργία καινοτόµων επιχειρήσεων.

Κοινωνικές Προκλήσεις (Societal Challenges): Αντιµετώπιση σηµαντικών κοινωνικών προκλήσεων, όπως η γήρανση πληθυσµού, η εξάντληση ενεργειακών πόρων, η αντιµετώπιση κλιµατικής αλλαγής. 

Στο πλαίσιο αυτού του πυλώνα του προγράµµατος θα υποστηριχθούν τα «έργα-φάροι» των έξυπνων πόλεων και κοινοτήτων στους τοµείς της ενέργειας, των ΤΠΕ και των µεταφορών.

Για περισσότερα μπορείτε να δείτε στα παρακάτω pdf:

  1. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα-Πλαίσιο «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» για την Έρευνα και την Καινοτομία, 2014-2020: Νέα Διακυβέρνηση, Επιχειρησιακά, Χρηματοδοτικά Μοντέλα και εργαλεία αξιολόγησης οικονομικών συνεπειών για τις Βιώσιμες Πόλεις με λύσεις που βασίζονται στη Φύση (Urban Re-Naturing)
  2. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα-Πλαίσιο «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» για την Έρευνα και την Καινοτομία, 2014-2020: Αειφόρος Αστικοποίηση 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...