16 Φεβ 2016

Πρόσκληση για την ένταξη της προμήθειας πυροσβεστικών οχημάτων, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προτάσεων για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014 – 2020, πράξεων........
που αφορούν στην αντιμετώπιση κινδύνων και καταστροφών και στην προμήθεια εξοπλισμού αντιπυρικής προστασίας (πυροσβεστικών οχημάτων), απευθύνει ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος.

Η πρόσκληση έχει ως αποδέκτη το Πυροσβεστικό Σώμα, ως δυνητικό δικαιούχο, για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) της κατηγορίας «Αντιμετώπιση κινδύνων και καταστροφών – προμήθεια εξοπλισμού αντιπυρικής προστασίας», προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 3 - «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Ειδικότερα, η πρόσκληση αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού αντιπυρικής προστασίας, κυρίως πυροσβεστικών οχημάτων διαφόρων τύπων, για τις ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος στα νησιά της Περιφέρειας.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη για την πρόσκληση αυτή, ανέρχεται σε 3.000.000 € και προέρχεται από πόρους του ΕΤΠΑ.

Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων είναι από τις 16.2.2016 έως τις 16.3.2016.
Η αναλυτική πρόσκληση και όλα τα συνοδευτικά έντυπα βρίσκονται αναρτημένα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.pepna.gr και www.espa.gr.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...