6 Φεβ 2016

Π.Ν. Αιγαίου: Προγραμματισμός πρόσληψης τακτικού προσωπικού για το 2016 – Όλες οι θέσεις και τα απαιτούμενα προσόντα

Με την αριθ. 2395/4/26-1-2016 εγκύκλιο ΥΠΕΣΔΑ ορίζεται η διαδικασία.......
την οποία πρέπει να ακολουθήσουν οι ΟΤΑ Α και Β βαθμού για την υποβολή αιτήματος πρόσληψης τακτικού προσωπικού για το έτος 2016.

Σύμφωνα με την πιο πάνω εγκύκλιο οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα πρέπει άμεσα, και όχι αργότερα από την 29-2-2016, να υποβάλουν στο ΥΠΕΣ, μέσω των οικείων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, τον προγραμματισμό των αναγκών τους σε εξειδικευμένο τακτικό προσωπικό ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας (πχ Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων, Οικονομολόγων, Κοινωνικών Λειτουργών, Πληροφορικής, Κτηνιάτρων, Εποπτών Δημόσιας Υγείας κλπ).

Για τα αιτήματα θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας σε σύνολο το πολύ μέχρι 10 θέσεων ανά φορέα, και ως εκ τούτου, οι θέσεις θα πρέπει να υποβληθούν ιεραρχημένες ως προς την αναγκαιότητά τους (δηλ η θέση που χρήζει άμεσης κάλυψης θα τεθεί πρώτη στον πίνακα, λαμβάνοντας τον αριθμό «1» κοκ).

Για την υποβολή αιτήματος απαιτείται απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την πρόσληψη του προσωπικού στην οποία θα αναφέρεται η ιεράρχηση των ειδικοτήτων ανάλογα με το βαθμό αναγκαιότητας, ο αριθμός των κενών θέσεων τακτικού προσωπικού στον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας για την κάλυψη των οποίων προορίζεται η πρόσληψη προσωπικού, καθώς και τα προσόντα που προβλέπονται για τη συγκεκριμένη θέση από την κείμενη νομοθεσία κατά φορέα και κλάδο.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου το 2011 αριθμούσε 554 υπαλλήλους. Μέχρι σήμερα έχουν προσληφθεί, μεταταχθεί ή μεταφερθεί 58 υπάλληλοι. Στο ίδιο διάστημα έχουν αποχωρήσει (λόγω συνταξιοδότησης, μετάταξης, παραίτησης κ.α.) 156 υπάλληλοι.

Οι υπηρετούντες σήμερα υπάλληλοι στην ΠΝΑι είναι 456 ενώ οι θέσεις σύμφωνα με τον ισχύοντα οργανισμό αφορούν σε 793 υπαλλήλους (μόνιμο και ΙΔΑΧ προσωπικό). Η σημερινή δηλαδή στελέχωση αφορά στο 57,5% των προβλεπομένων και απολύτως απαραίτητων για τη λειτουργία της Περιφέρειας θέσεων προσωπικού.

Μετά τα παραπάνω και αφού έλαβε υπόψη τις ανάγκες των υπηρεσιών της, η Περιφέρεια εισηγείται, σύμφωνα πάντοτε και με τις οδηγίες του ΥΠΕΣ, την κάλυψη 10 θέσεων τακτικού προσωπικού με τις ανάγκες ιεραρχημένες όπως παρακάτω:

1 ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού Δ/νση Τουρισμού Δωδεκανήσου

1 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Δ/νση Τουρισμού Κυκλάδων

1 ΠΕ Μηχανικών Δ/νση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων

Ειδικότητα Πολιτικών Μηχανικών

2 ΤΕ Επ/των Υγείας & Πρόνοιας Δ/νση Δημόσιας Υγείας Δωδεκανήσου

Ειδικότητα Εποπτών Δημόσιας Υγείας

1 ΤΕ Επ/των Υγείας & Πρόνοιας Δ/νση Δημόσιας Υγείας Κυκλάδων

Ειδικότητα Εποπτών Δημόσιας Υγείας

1 ΠΕ Διοικητικού Δ/νση Διοίκησης Δωδεκανήσου

1 ΠΕ Μηχανικών Δ/νση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου

Ειδικότητα Αγρονόμων Τοπογράφων

1 ΠΕ Γεωτεχνικών Δ/νση Κτηνιατρικής Κυκλάδων

Ειδικότητα Κτηνιάτρων

1 ΠΕ Γεωτεχνικών Δ/νση Κτηνιατρικής Δωδεκανήσου
Οι κενές οργανικές θέσεις για το προσωπικό των πιο πάνω κατηγοριών και κλάδων έχουν ως εξής :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΚΛΑΔΟΣΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ και/ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ35
ΠΕΜΗΧΑΝΙΚΩΝ53
ΠΕΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ30
ΤΕΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ26

Απαιτούμενα προσόντα:

Για τις θέσεις ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ διοικητικών ή νομικών ή οικονομικών σπουδών.

Για τις θέσεις ΠΕ Μηχανικών – ειδικότητα Πολιτικού Μηχανικού ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας, πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

Για τη θέση ΠΕ Μηχανικών – ειδικότητα Αγρονόμου Τοπογράφου ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας, πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

Για τη θέση ΠΕ Διοικητικού πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ διοικητικών ή νομικών σπουδών.

Για τις θέσεις ΠΕ Γεωτεχνικών – ειδικότητα Κτηνιάτρου ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας, πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

Για τις θέσεις ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας – ειδικότητα Εποπτών Δημόσιας Υγείας ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας, πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

Για όλες τις ειδικότητες κλάδων ΠΕ και ΤΕ ως πρόσθετο προσόν διορισμού ορίζεται υποχρεωτικά η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων, (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
Newsroom MykonosTicker
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...