9 Φεβ 2016

ΕΣΠΑ: Στήριξη των σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (πρόσκληση)

Το Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) αποτελεί επέκταση του θεσμού των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων,.......
μέσω της εισαγωγής στο πρόγραμμα σπουδών επιπλέον γνωστικών αντικειμένων. Συγκεκριμένα, το υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα διευρύνεται μέχρι τις 14:00 με αποτέλεσμα την αύξηση του συνόλου των διδακτικών ωρών από 174 σε 210 ώρες την εβδομάδα για όλες τις τάξεις του Δημοτικού. Η διεύρυνση του ωραρίου αξιοποιείται με εισαγωγή ή αύξηση των ωρών διδασκαλίας μιας σειράς μαθημάτων (Αγγλικά, Πληροφορική, Καλλιτεχνικά, Θεατρική Αγωγή, Μουσική, Φυσική Αγωγή).

Σε ποιους απευθύνεται
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Τομέας Παιδείας

Περίοδος υποβολής
από 1/2/2016 έως 18/3/2016

Περιοχή εφαρμογής
Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις
Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(i)  Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση και βρίσκεται δημοσιευμένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.edulll.gr (στο φάκελο των συνοδευτικών αρχείων της Πρόσκλησης).

(ii) Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), οδηγίες για την συμπλήρωση του οποίου επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση. Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης συμπληρώνεται από το δικαιούχο μόνο ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ.

(iii) Σχέδιο/α Απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα (συνημμένο υπόδειγμα).

(iv) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ με αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου για όλες τις δράσεις της προτεινόμενης πράξης, καθώς και τεκμηρίωση της πλήρωσης των κριτηρίων ένταξης πράξεων:
Πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης
Ενσωμάτωση οριζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλαισίου
Σκοπιμότητα πράξης
Ωριμότητα
όπως εξειδικεύονται στο σχετικό έγγραφο που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση.
(v)  Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου να υλοποιήσει την πράξη (κανονιστικό πλαίσιο σύστασης και λειτουργίας της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Τομέα Παιδείας).
(vi) Στοιχεία που τεκμηριώνουν τη διοικητική, χρηματοοικονομική και επιχειρησιακή ικανότητα του δικαιούχου (συνημμένο υπόδειγμα).
(vii) ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΑΞΗΣ (σε μορφή xls), στο οποίο θα αποτυπώνεται αναλυτικά ο προϋπολογισμός της πράξης ανά δράση και Υποέργο.

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, (πλην του Εντύπου Ανάλυσης Κόστους) υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf.

Προϋπολογισμός € 50.400.000
Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω ΟΠΣ – ΕΣΠΑ και μόνο η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υπογεγραμμένη στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στη διεύθυνση Κοραή 4, 105 64 Αθήνα, 1ος όροφος, τις ώρες 10:00 – 16:00. Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις χρηματοδότησης εκτός των ανωτέρω προθεσμιών και αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ.

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.edulll.gr/ Διεύθυνση Κοραή 4, 105 64 Αθήνα
Τηλ 210 3278046 Φαξ 210 3278028
Πηγή: aftodioikisi.gr
Newsroom MykonosTicker
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...