21 Φεβ 2016

Φορο-παγίδες για ιδιοκτήτες ακινήτων

Τα μυστικά της φετινής δήλωσης για εισοδήματα από ενοίκια
Τα μυστικά και τις παγίδες που κρύβουν οι φετινές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.......
για τους ιδιοκτήτες ακινήτων αποκαλύπτει σήμερα ο «Ε.Τ.», με ένα νέο φορολογικό οδηγό που προσφέρει στους αναγνώστες του. Στον νέο οδηγό παρατίθενται αναλυτικές οδηγίες προς τους συγκεκριμένους φορολογούμενους προκειμένου να συμπληρώσουν και να υποβάλουν σωστά πρώτα το έντυπο Ε2 και κατόπιν το βασικό έντυπο Ε1 της φετινής φορολογικής δήλωσης. 

Ειδικότερα, παρουσιάζονται όλες οι ισχύουσες διατάξεις για τον προσδιορισμό και τη φορολόγηση των εισοδημάτων από ακίνητα, δίδονται αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση του Ε2, και παρατίθενται με πίνακες και παραδείγματα οι επιβαρύνσεις που προκύπτουν από τη φορολόγηση των εισοδημάτων από ακίνητα.

Τι περιλαμβάνει
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, εισόδημα από ακίνητη περιουσία είναι αυτό που προέρχεται από εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή από ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτων ή από δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ακινήτων σε τρίτους. 
Το εισόδημα αυτό μπορεί να αποκτάται και να δηλώνεται από κάθε φυσικό πρόσωπο στο οποίο έχει νόμιμα μεταβιβασθεί, με δικαστική απόφαση, με οριστικό συμβόλαιο ή χρησικτησία κ.λπ., το εμπράγματο δικαίωμα της πλήρους κυριότητας ή νομής ή επικαρπίας ή οίκησης, κατά περίπτωση.

Επίσης, εισόδημα από ακίνητη περιουσία είναι τα ποσά που προέρχονται από εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρων τοποθέτησης επιγραφών και κοινόχρηστων χώρων, τα ποσά της αποζημίωσης για την πρόωρη λήξη της μίσθωσης που καταβλήθηκαν από τον μισθωτή (ενοικιαστή), τα ποσά της αποζημίωσης για επίταξη ή εξωσυμβατική χρήση ακίνητης περιουσίας, καθώς και τα ποσά της άυλης εμπορικής αξίας που καταβλήθηκαν από τον μισθωτή κατά τη μίσθωση ακινήτου στις περιπτώσεις μικτών συμβάσεων ήτοι συμβάσεών του πέραν του δικαιώματος μίσθωσης, όπου περιλαμβάνεται και το δικαίωμα εμπορικής εκμετάλλευσης του ακινήτου.

Οι δαπάνες που εκπίπτουν
Ποσοστό 5% επί του ακαθάριστου εισοδήματος αναγνωρίζεται ως εκπιπτόμενο ποσό ετησίων δαπανών για επισκευή, συντήρηση, ανακαίνισης ή άλλες πάγιες και λειτουργικές δαπάνες όσων ακινήτων αποφέρουν φορολογητέο εισόδημα, ανεξάρτητα από το είδος και τη χρήση αυτών.

Επίσης οι δαπάνες για αντιπλημμυρικά έργα και έργα αποξήρανσης εκπίπτουν σε ποσοστό 10% επί του ακαθάριστου εισοδήματος από εκμίσθωση, υπεκμίσθωση, δωρεάν παραχώρηση και ιδιόχρηση γαιών. Επιπλέον, από το συνολικό ακαθάριστο εισόδημα εκμίσθωσης ακινήτου εκπίπτει η αποζημίωση που έχει καταβάλει, βάσει νόμου, ο εκμισθωτής στον μισθωτή (ο ιδιοκτήτης στον ενοικιαστή) για τη λύση της μισθωτικής σχέσης ακινήτου. 
Για την απόδειξη του ποσού των δαπανών για αντιπλημμυρικά έργα και έργα αποξήρανσης καθώς και του ποσού της αποζημίωσης για τη λύση της μισθωτικής σχέσης ακινήτου, τα δικαιολογητικά είναι οι αποδείξεις είσπραξης που εκδίδονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας.

Δωρεάν παραχωρήσεις
Το τεκμαρτό εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση κατοικίας μέχρι 200 τ.μ. προς τα τέκνα ή τους γονείς του φορολογουμένου ή προς άλλους ανιόντες ή κατιόντες εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγενείς, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία, δεν υπάγεται σε φόρο.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗΣ
Διαβάστε το πλήρες ρεπορτάζ στην έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...