16 Φεβ 2016

Ο κατάλογος των ενισχύσεων για τις επιχειρήσεις

Τα είδη ενισχύσεων που προβλέπονται στον νέο αναπτυξιακό νόμο και.....
τα οποία μπορεί να παρασχεθούν μεμονωμένα ή συνδυαστικά είναι τα εξής:
• Φορολογική απαλλαγή, που συνίσταται στη μερική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής φόρου εισοδήματος, με βάση τα προ φόρων κέρδη από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό στην αξία των δαπανών του επενδυτικού σχεδίου που ενισχύεται ή επί του συνόλου των καταβαλλόμενων μισθωμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης για την απόκτηση της χρήσης καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού.

• Επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Το 50% της επιχορήγησης καταβάλλεται μετά την υλοποίηση του 50% του συνολικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου και με την προϋπόθεση ότι ο επιχειρηματίας έχει χρησιμοποιήσει το σύνολο της ίδιας συμμετοχής. Το υπόλοιπο καταβάλλεται μετά την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

• Επιδότηση έως και 7 χρόνια της χρηματοδοτικής μίσθωσης, που συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης για την απόκτηση καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού.

• Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης μέσω της κάλυψης από το Δημόσιο του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας.

• Σταθερό φορολογικό συντελεστή για 12 χρόνια.

• Ταχεία αδειοδότηση με διαδικασίες fast track.

• Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου μέσω ταμείου συμμετοχών είτε με τη μορφή ιδίων κεφαλαίων, δανείων για την παροχή επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου ή εγγυήσεων για την κάλυψη των ζημιών από τις επενδύσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου.

Το ελάχιστο ύψος που πρέπει να έχει μια επένδυση για να πάρει κρατική ενίσχυση είναι 500.000 ευρώ εάν πρόκειται για μεγάλη επιχείρηση, 250.000 ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς και σχηματισμούς συνέργειας και δικτύωσης (clusters) και 150.000 ευρώ για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. Η καταβολή της ενίσχυσης ή η χρήση της ωφέλειας μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε εφάπαξ με τη δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, είτε σταδιακά υπό προϋποθέσεις.

Οι επενδυτές που θα ωφεληθούν από τον αναπτυξιακό νόμο υποχρεούνται να μην παύσουν τη λειτουργία της επιχείρησης, καθώς και να μη διακόψουν την παραγωγική δραστηριότητα της επένδυσης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 ετών από την ημερομηνία ολοκλήρωσής της εάν πρόκειται για πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ή 5 έτη εάν πρόκειται για μεγάλες επιχειρήσεις. 
Αντίστοιχα υποχρεούνται να αποκτούν την κυριότητα του μισθωμένου εξοπλισμού μετά τη λήξη της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης, να μη μεταβιβάζουν πάγια περιουσιακά στοιχεία, να διατηρήσουν την επένδυση στην περιοχή στην οποία χορηγείται η ενίσχυση για τρία ή πέντε έτη –ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης– καθώς και να μη συγχωνευθούν ή απορροφηθούν από άλλη εταιρεία.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΖΩΡΤΖΗ
Πηγή: kathimerini.gr
Newsroom MykonosTicker
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...