7 Ιαν 2016

Τι αλλάζει για τα πειθαρχικά των δημοσίων υπαλλήλων (Eγκύκλιος)

Σημαντική αλλαγή αναφορικά με την εξέλιξη των υποθέσεων στα πειθαρχικά συμβούλια των δημοσίων υπαλλήλων επέρχεται με.....
την υπ’ αριθμόν 88/5.1.2016 εγκύκλιο του επικεφαλής του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔ) Δημοσθένη Κασσαβέτη, σύμφωνα με την οποία «το ΣΕΕΔΔ πρέπει να ενημερώνεται άμεσα κατά τακτά χρονικά διαστήματα αναφορικά με την πρόοδο εκδίκασης των υποθέσεων ενώπιον των πειθαρχικών συμβουλίων (Α/Βαθμίων και Β/Βαθμίων)». 

Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται ακόμη μία πίεση στα πειθαρχικά συμβούλια τα οποία καθυστερούν να βγάλουν αποφάσεις.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο «έχει δημιουργηθεί, από το Γραφείο Πληροφορικής του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., ειδικό πληροφοριακό σύστημα με τίτλο «Πρόοδος Υποθέσεων Πειθαρχικών Συμβουλίων» στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://rns.seedd.gr/pesy, προκειμένου τα Πειθαρχικά Συμβούλια, δια των πιστοποιημένων σε αυτό χρηστών τους, να προβαίνουν στην καταχώριση των δεδομένων προόδου εκδίκασης των υποθέσεων ενώπιον τους»

Στο πληροφοριακό σύστημα θα πρέπει να καταχωρούνται τα εξής στοιχεία για κάθε Πειθαρχικό Συμβούλιο:
 1. Ημερομηνία: Η ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η καταχώριση.
 2. Εκκρεμείς Υποθέσεις: Ο αριθμός των εκκρεμών υποθέσεων στο Πειθαρχικό Συμβούλιο κατά την ανωτέρω ημερομηνία.
 3. Αριθμός αποφάσεων: Ο αριθμός των εκδοθεισών αποφάσεων από το Πειθαρχικό Συμβούλιο κατά την ανωτέρω ημερομηνία.
 4. Αριθμός Παύσεων: Ο αριθμός οριστικών παύσεων υπαλλήλων που επιβλήθηκαν από το Πειθαρχικό Συμβούλιο κατά την ανωτέρω ημερομηνία.
Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο «απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή των ως άνω δεδομένων στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Πρόοδος Υποθέσεων Πειθαρχικών Συμβουλίων» αποτελεί η πιστοποίηση των χρηστών (απόκτηση συνθηματικού και κωδικού). 

Για το λόγο αυτό, ο εκάστοτε γραμματέας, του κάθε Πειθαρχικού Συμβουλίου, θα πρέπει να αποστείλει σχετικό αίτημα πιστοποίησης χρήστη, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) pesy@seedd.gr στο οποίο θα αναφέρει τα πιο κάτω στοιχεία:
 1. Εποπτεύον Υπουργείο
 2. Τίτλος Πειθαρχικού Συμβουλίου
 3. Ονοματεπώνυμο Γραμματέα – Χρήστη
 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας χρήστη
 5. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρήστη.
Να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη αρμοδιότητα του ΣΕΕΔ που είχε προβλεφθεί από το Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α’ 107/9-5-2013) αλλά (επαν) ενεργοποιείται τώρα αφορά:
 • Το Δημόσιο,
 • Τους ΟΤΑ καθώς και των επιχειρήσεων τους,
 • Τα ΝΠΔΔ και
 • Τα κρατικά ΝΠΙΔ  ή δημόσιες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...