18 Απρ 2016

Oι 11 βασικές αλλαγές που φέρνει το ασφαλιστικό νομοσχέδιο

Τα πάνω – κάτω στο ασφαλιστικό φέρνει τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου....
το οποίο είδε χθες το φως της δημοσιότητας. Συγκεκριμένα  τα 11 σημαντικότερα δεδομένα  του εν λόγω νομοσχεδίου προβλέπουν τα ακόλουθα:

-  Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης.

- Κρατικά επιχορηγούμενη Εθνική σύνταξη 345 -384 ευρώ με 15 έως 20 χρόνια ασφάλισης.

- Ανταποδοτική σύνταξη (για όσους έχουν πάνω από 15 χρόνια ασφάλισης) με βάση το  μέσο όρο των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου καθ' όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου και με ποσοστά αναπλήρωσης που θα κυμαίνονται από το 0,77% έως το 2%.

- Αμετάβλητες θα παραμείνουν οι ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις (σ.σ. εκείνες που είχαν εκδοθεί έως 31.12.2014)  μέχρι 31.12.2017 . Από 1.1.2018 αναπροσαρμόζονται με βάση τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης.

-  Το ήμισυ της προσωπικής διαφοράς άνω του 20% θα καλύπτεται φέτος στο Δημόσιο.

-  Καταργούνται περιπτώσεις προσωρινών συντάξεων.

-  Σύνταξη λόγω θανάτου μόνο μετά τα 55 έτη στους επιζώντες συζύγους.

- Πλαφόν 2300 για την ατομική σύνταξη και 3000 ευρώ για τις πολλαπλές συντάξεις.

- Υπό επανεξέταση όλες οι συντάξεις αναπηρίας.

-  "Τσεκούρι" 60% στις συντάξεις των συνταξιούχων που εργάζονται.

- Αναστέλλονται οι συντάξεις των αγάμων ή διαζευγμένων θυγατέρων αν το ετήσιο εισόδημα τους ξεπερνά των 8640 ευρώ.

Πιο αναλυτικά:
1.  Εισφορά 20% επί του εισοδήματος για τον κλάδο σύνταξης

Από 1.1.2017 το συνολικό ποσοστό εισφοράς κλάδου σύνταξης στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ασφαλισμένου και εργοδότη ορίζεται σε 20% επί των συντάξιμων μηνιαίων αποδοχών των ασφαλισμένων τόσο του ιδιωτικού, όσο και του δημοσίου τομέα.

Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των μισθωτών και των εργοδοτών συνίσταται στο δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών ( δηλαδή τα 5860 ευρώ).

2.  Εθνική σύνταξη 345 -384 ευρώ

Η εθνική σύνταξη καταβάλλεται από τον ΕΦΚΑ σε όλους όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

Για την πρώτη εφαρμογή του νόμου αυτού η εθνική σύνταξη ορίζεται σε τριακόσια ογδόντα τέσσερα (384) Ευρώ μηνιαίως εφόσον έχουν συμπληρωθεί τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης. Το ποσό της εθνικής σύνταξης βαίνει μειούμενο κατά 2% για κάθε έτος ασφάλισης που υπολείπεται των 20 ετών μέχρι τα 15 έτη ασφάλισης, που αποτελούν προϋπόθεση για την καταβολή της.

Ειδικά στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, η εθνική σύνταξη καταβάλλεται στους δικαιούχους εφόσον διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη, μεταξύ του 15ου έτους ηλικίας και του έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν το προβλεπόμενο όριο ηλικίας καταβολής της σύνταξης.

Το ποσό της μειώνεται για τους συνταξιούχους λόγω γήρατος κατά 1/40 για κάθε χρόνο που υπολείπεται των σαράντα (40) ετών διαμονής στην Ελλάδα, μεταξύ του 15ου έτους ηλικίας και του έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν το προβλεπόμενο όριο ηλικίας καταβολής της σύνταξης.

Το ποσό της εθνικής σύνταξης μειώνεται αναλογικά στις περιπτώσεις θεμελίωσης δικαιώματος σε μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. Η μείωση της εθνικής σύνταξης προκειμένου για τους ασφαλισμένους που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος ανέρχεται σε 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται για τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης.

Στους συνταξιούχους που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη λόγω αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας από 67% έως και 79,99% χορηγείται το 75% της εθνικής σύνταξης και με ποσοστό αναπηρίας από 50% έως και 66,99% χορηγείται το 50% αυτής. Στους συνταξιούχους του άρθρου 3 παρ. 1α που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη λόγω αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας έως 49,99% χορηγείται το 40% της εθνικής σύνταξης. Για τους συνταξιούχους με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω χορηγείται το πλήρες ποσό της εθνικής σύνταξης.

Σε περίπτωση σώρευσης συντάξεων χορηγείται μία εθνική σύνταξη.

Στην περίπτωση συνταξιούχου ή δικαιούχου μιας πλήρους σε ποσό και μιας μειωμένης κύριας σύνταξης, το ποσό της χορηγούμενης εθνικής σύνταξης είναι πλήρες. Σε περίπτωση συνταξιούχου ή δικαιούχου δύο μειωμένων κύριων συντάξεων, καταβάλλεται το ποσοστό της εθνικής σύνταξης που αντιστοιχεί σε καθεμία απ' αυτές, εφόσον το άθροισμά τους είναι μικρότερο ή ίσο με το πλήρες ποσό της εθνικής σύνταξης.

3. Ανταποδοτική σύνταξη με βάση το  μέσο όρο των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου καθ' όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου. 
Οι ασφαλισμένοι κύριας ασφάλισης, οι οποίοι θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης εξ ιδίου δικαιώματος, αναπηρίας ή θανάτου, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, δικαιούνται ανταποδοτικό μέρος σύνταξης, που προκύπτει με βάση τις συντάξιμες αποδοχές, τον χρόνο ασφάλισης.

Ως συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους σύνταξης κύριας ασφάλισης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου καθ' όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου.

Ο μέσος αυτός όρος υπολογίζεται ως το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών διά του συνολικού χρόνου ασφάλισής του.

Ως σύνολο μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος νοείται το άθροισμα των μηνιαίων αποδοχών που υπόκεινται σε εισφορές, καθ' όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου, εξαιρουμένων των δώρων εορτών και του επιδόματος αδείας που τυχόν καταβλήθηκαν.

Για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές του ασφαλισμένου για κάθε ημερολογιακό έτος, προσαυξαυνόμενες κατά την ετήσια μεταβολή μισθών, η οποία και υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης των προσώπων τα οποία αποχωρούν από την Υπηρεσία εντός του έτους 2016 ως συντάξιμες αποδοχές λαμβάνονται υπόψη ο μέσος μηνιαίος μισθός κατά τις ειδικότερες λοιπές προβλέψεις του παρόντος άρθρου που προκύπτει από το ασφαλιστικό έτος 2002 και έως την ημερομηνία έναρξης καταβολής της σύνταξης του υπαλλήλου - λειτουργού του Δημοσίου ή του στρατιωτικού. Εφεξής ετησίως η περίοδος αυτή αναφοράς αυξάνεται κατά ένα έτος.

Το τελικό ποσό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης υπολογίζεται για το σύνολο του χρόνου ασφάλισης, με βάση το ποσοστό αναπλήρωσης, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 
4.  Αμετάβλητες οι ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις μέχρι 31.12.2017
Για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους των καταβαλλόμενων συντάξεων, έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου αυτού, συντάξεων, για τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών λαμβάνεται υπόψη ο συντάξιμος μισθός επί του οποίου κανονίστηκε η ήδη χορηγηθείσα σύνταξη, όπως αυτός είχε διαμορφωθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, με βάση τους κανόνες αναπροσαρμογής των συντάξιμων αποδοχών του δημοσίου τομέα, που ίσχυαν κατά τη δημοσίευση του παρόντος.

Μέχρι την 31.12.2017 οι συντάξεις της προηγούμενης συνεχίζουν να καταβάλλονται στο ύψος που είχαν διαμορφωθεί κατά την 31.12.2014 σύμφωνα με τις τότε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, παρακρατουμένης της εισφοράς υπέρ υγειονομικής περίθαλψης του νόμου 4334/2015 (σ.σ. 6% στις κύριες συντάξεις και 6% στις επικουρικές συντάξεις)

*Από την 1.1.2018, εφόσον το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων αυτών είναι μεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει από τον υπολογισμό τους με βάση τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, συμψηφιζόμενο κατ' έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του, με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων.

- (σ.σ. από την 1.1.2018) Εάν το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων είναι μικρότερο από αυτό που προκύπτει από τον υπολογισμό τους με τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης, τότε αυτό προσαυξάνεται κατά το ένα πέμπτο της διαφοράς σταδιακά και ισόποσα εντός πέντε ετών από την ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής.

Το συνολικό ποσό της σύνταξης που εκδίδεται μετά την θέση σε ισχύ του νόμου, αυξάνεται από την 1.1.2017 κατ' έτος στη βάση συντελεστή που διαμορφώνεται κατά 50% από τη μεταβολή του ΑΕΠ και κατά 50% από τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του προηγούμενου έτους και δεν υπερβαίνει την ετήσια μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.

Από την 1.1.2017 και ανά τριετία η Εθνική Αναλογιστική Αρχή εκπονεί υποχρεωτικά αναλογιστικές μελέτες, οι οποίες επικυρώνονται από την Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αντικείμενο τη συνεχή παρακολούθηση της εξέλιξης της εθνικής συνταξιοδοτικής δαπάνης.

Με ειδικό νόμο ανακαθορίζονται οι συντάξεις με στόχο τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος.

Το ύψος των ανωτέρω δαπανών για την εθνική, την αναλογική και την επικουρική σύνταξη, προβαλλόμενο έως το έτος 2060, δεν πρέπει να υπερβαίνει το περιθώριο αύξησης των 2,5 ποσοστιαίων μονάδων του ΑΕΠ, με έτος αναφοράς το 2009.

5. Το ήμισυ της προσωπικής διαφοράς άνω του 20% θα καλύπτεται φέτος στο Δημόσιο
Οι συντάξεις όσων από τους εργαζομένους στο Δημόσιο αποχωρούν από την υπηρεσία τους από την ημερομηνία  έναρξη ισχύος του επικείμενου νόμου, εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού. Όσοι από αυτούς έχουν αποχωρήσει ή αποχωρήσουν εντός του 2016, σε περίπτωση κατά την οποία το ακαθάριστο ποσό της κανονιζόμενης σύνταξης υπολείπεται κατά ποσοστό άνω του 20% στου ποσού της σύνταξης που θα ελάμβαναν με βάση τις διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου όπως αυτές ίσχυαν κατά την 31.12.2014 το ήμισυ της διαφοράς αυτής καταβάλλεται στο δικαιούχο ως προσωπική διαφορά. Για όσους αποχωρήσουν εντός του έτους 2017 ή εντός του έτους 2018 η εν λόγω προσωπική διαφορά ανέρχεται στο 1/3 και στο ¼ αντίστοιχα.

6. Καταργούνται περιπτώσεις προσωρινών συντάξεων
Προσωρινές συντάξεις δεν θα καταβάλλονται:
- Σε περίπτωση απόλυσης για πειθαρχικό παράπτωμα ή υπηρεσιακή ανεπάρκεια
- Σε περίπτωση παραίτησης του υπαλλήλου που δεν έχει ακόμα συμπληρώσει τα έτη ασφάλισης για την θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
- Σε περίπτωση που η σύνταξη δεν είναι άμεσα καταβλητέα λόγω μη συμπλήρωσης του προβλεπόμενου ορίου ηλικίας για την καταβολή της
- Σε περίπτωση απόλυσης λόγω ανικανότητας ή θανάτου στην υπηρεσία
- Σε περίπτωση που λαμβάνεται ταυτόχρονα και άλλη σύνταξη για την ίδια αιτία
- Σε περίπτωση που για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος είναι απαραίτητη η προηγούμενη αναγνώριση χρόνων ασφάλισης.

7. Σύνταξη λόγω θανάτου μόνο μετά τα 55 έτη στους επιζώντες συζύγους
Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχο ή ασφαλισμένου του Δημοσίου ο οποίος έχει πραγματοποιήσει το χρόνο ασφάλισης που απαιτείται για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ή αναπηρίας, δικαιούνται –μεταξύ άλλων- τα παρακάτω μέλη της οικογενείας του:

- Ο επιζών σύζυγος εφόσον έχει συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του κατά το χρόνο θανάτου του συνταξιούχου ή ασφαλισμένου.

8.Πλαφόν 2300 για την ατομική σύνταξη και 3000 ευρώ για τις πολλαπλές συντάξεις
Μέχρι 31.12.2018 το ποσό κάθε ατομικής μηνιαίας σύνταξης των προσώπων που είχαν ήδη καταστεί συνταξιούχοι μέχρι την έναρξη ισχυος του νέου νόμου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το εξαπλάσιο του πλήρους ποσού της εθνικής σύνταξης (σ.σ. 2304 ευρώ).

Κατά την ίδια περίοδο, το άθροισμα του καθαρού ποσού των συντάξεων των παραπάνω προσώπων  που δικαιούται κάθε συνταξιούχος από οποιαδήποτε αιτία από το Δημόσιο, το ΝΠΔΔ κλπ. δεν μπορεί να υπερβαίνει το οχταπλάσιο της Εθνικής Σύνταξης (σ.σ. 3072 ευρώ)

9. Υπό επανεξέταση όλες οι συντάξεις αναπηρίας
Συστήνεται  Επιτροπή με αντικείμενο την επανεξέταση όλων των υφισταμένων διατάξεων και την θέσπιση νέων, ενιαίων κανόνων για όλες τις συντάξεις αναπηρίας.

10."Τσεκούρι" 60% στις συντάξεις των συνταξιούχων που εργάζονται

Οι ακαθάριστες συντάξεις, κύριες και επικουρικές καταβάλλονται μειωμένες σε ποσοστό 60% για όσο καιρό απασχολούνται οι συνταξιούχο.

11. Αναστέλλονται οι συντάξεις των αγάμων ή διαζευγμένων θυγατέρων αν το ετήσιο εισόδημα τους ξεπερνά των 8640 ευρώ
Η καταβολή της σύνταξης των αγάμων ή διαζευγμένων θυγατέρων αναστέλλεται, εάν όπως προκύπτει από τη φορολογική τους δήλωσης του προηγούμενου οικονομικού έτους, έχουν και άλλα εισοδήματα, εκτός από την κύρια και επικουρική σύνταξή τους, τα οποία υπερβαίνουν το αναγόμενο σε ετήσια βάση ποσό των 720 ευρώ δηλαδή το ποσό των 8640 ευρώ. Εάν τα εισοδήματα αυτά, δεν υπερβαίνουν το ποσό των 8640 ευρώ, τότε το μηνιαίο ποσό της σύνταξης (720 ευρώ) μειώνεται κατά το υπερβάλλον ποσό αναγόμενου αυτού σε μηνιαία βάση.
Δημήτρης Κατσαγάνης
Πηγή: capital.gr
Newsroom MykonosTicker
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...