19 Απρ 2016

Δήμος Ρόδου: Διαγωνισμός για επανεκτύπωση τουριστικών εντύπων

Ο Δήμος Ρόδου προκήρυξε δημόσιο πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με...........
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την επανεκτύπωση τουριστικών εντύπων του Δήμου ενδεικτικού προϋπολογισμού 29.300 ευρώ με ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού την Τετάρτη 27 Απριλίου και ώρα 9.00 το πρωί (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών), στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ρόδου, Καποδιστρίου 3-5. 
Οι ενδιαφερόμενοι που θα λάβουν μέρος πρέπει να προσκομίσουν απαραιτήτως όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού. 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν υποβάλλεται μαζί με την προσφορά και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, εγγύηση συμμετοχής, αλλά μόνο καλής εκτέλεσης με την υπογραφή της σύμβασης. 
Το ΦΠΑ θα βαρύνει το Δήμο, ενώ τα έξοδα δημοσίευσης και όλες οι υπόλοιπες νόμιμες κρατήσεις θα βαρύνουν το μειοδότη. 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...