8 Φεβ 2016

Πόσα διαγωνίσματα μπορούν να γράψουν οι μαθητές ημερησίως

Στο Προεδρικό Διάταγμα 60/2006 και συγκεκριμένα στο.......
άρθρο 7, ορίζονται για τον αριθμό των ωριαίων γραπτών δοκιμασιών τα ακόλουθα:
Ωριαίες γραπτές δοκιμασίες στο Λύκειο
∆εν πρέπει να διεξάγονται περισσότερες από μια (1) ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του ημερησίου διδακτικού προγράμματος και οπωσδήποτε όχι περισσότερες από τρεις (3) κατά τη διάρκεια του εβδομαδιαίου διδακτικού προγράμματος για το ίδιο τμήμα.

Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους πραγματοποιείται μία (1) μόνο ωριαία γραπτή δοκιμασία, στο Α΄ Τετράμηνο, η οποία καλύπτει περιορισμένης έκτασης ενότητα και γίνεται ύστερα από βραχείας διάρκειας προειδοποίηση των μαθητών.

Αν υπάρχει αντικειμενικό πρόβλημα η ωριαία γραπτή δοκιμασία μπορεί να πραγματοποιηθεί στο Β΄ Τετράμηνο.

Δεν υπάρχει περιορισμός για τις ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες διάρκειας 5 έως 15 λεπτών, οι οποίες αποτελούν εναλλακτικό τρόπο εξέτασης των μαθητών στο μάθημα της ημέρας και συμπληρώνουν την αξιολόγηση μέσω προφορικών διαδικασιών.

Όπως αναφέρεται στο Προεδρικού Διάταγμα, αυτές γίνονται χωρίς προειδοποίηση των μαθητών με τη μορφή σύντομων, ποικίλων και κατάλληλων ερωτήσεων, οι οποίες διατυπώνονται από τον διδάσκοντα με βάση τα σχετικά παραδείγματα που περιέχονται στα σχολικά βιβλία και σύμφωνα με τις Οδηγίες του Π.Ι. Ο αριθμός των ολιγόλεπτων γραπτών δοκιμασιών αφήνεται στην κρίση του διδάσκοντος.
Ωριαίες γραπτές δοκιμασίες στο Γυμνάσιο
Όσον αφορά το Γυμνάσιο το Προεδρικό Διάταγμα 409 του 1994 αναφέρει ότι οι γραπτές ωριαίες δοκιμασίες γίνονται με την ευθύνη του διδάσκοντα, σε συνάρτηση με τον προ­γραμματισμό της διδακτέας ύλης.

Σχετικό πρό­γραμμα κατατίθεται στο Διευθυντή του Σχολείου, ο οποίος σε συνεννόηση με τους οικείους διδάσκοντες συντονίζει τη διεξαγωγή των δοκιμασιών αυτών έτσι ώστε να αποφεύγεται η διενέργεια ωριαίων δο­κιμασιών σε περισσότερα του ενός μαθήματα την ίδια μέρα.
Newsroom mykonosticker.com
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...