3 Φεβ 2016

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων ένταξης έργων αναβάθμισης λιμενικών υποδομών των νησιών, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προτάσεων για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.....
Νοτίου Αιγαίου 2014 – 2020, έργων που αφορούν στην αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών, απευθύνει ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος.

Η πρόσκληση απευθύνονται στους εξής δυνητικούς δικαιούχους:
· Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
-Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών
-ΕΥΔΕ Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών
· Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
· Δήμοι Ρόδου, Σαντορίνης, Μυκόνου, Νάξου, Πάρου και Σύρου – Ερμούπολης
· Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία Νότιας Δωδεκανήσου, Σαντορίνης, Μυκόνου, Νάξου, Πάρου και Σύρου – Ερμούπολης,
για την υποβολή προτάσεων έργων της κατηγορίας «Δράσεις αναβάθμισης των λιμενικών υποδομών ΔΕΔ-Μ», προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 3 - «Βελτίωση βασικών υποδομών», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν, στοχεύουν στην ανάπτυξη υφιστάμενων λιμενικών υποδομών της Περιφέρειας, που περιλαμβάνονται στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) και προβλέπονται από το Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών.

Συγκεκριμένα, για την ενίσχυση των λιμενικών πυλών εισόδου – εξόδου της Περιφέρειας θα χρηματοδοτηθούν:

· Η βελτίωση , επέκταση λιμενικών υποδομών, όπως κατασκευή προβλητών, κρηπιδωμάτων, κυματοθραυστών, προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις των σύγχρονων μεταφορικών μέσων.

· Η υλοποίηση κτιριακών έργων λιμενικής ζώνης, όπως κατασκευή επιβατικών σταθμών, στεγάστρων κα βοηθητικών κτιρίων.

· Εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας λιμενικών εγκαταστάσεων.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη για την πρόσκληση αυτή, ανέρχεται σε 5.000.000 € και προέρχεται από πόρους του ΕΤΠΑ. Ως ελάχιστος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη) των προς ένταξη πράξεων ορίζεται το ποσό των 300.000 €.

Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων είναι από τις 8.2.2016 έως τις 31.3.2016.
Οι αναλυτικές προσκλήσεις και όλα τα συνοδευτικά έντυπα βρίσκονται αναρτημένα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.pepna.gr και www.espa.gr.
Newsroom mykonosticker.com
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...