9 Απρ 2016

Πώς μπορούν οι ΟΤΑ & τα Νομικά τους Πρόσωπα να χρηματοδοτηθούν για μια σειρά έργων (λίστα)

Έργα για τη βελτίωση του οδικού δικτύου, των μεταφορών, την αναβάθμιση δημόσιων.....
κτιρίων και εγκαταστάσεων, την πολιτιστική, ιστορική και αρχιτεκτονική κληρονομιά, τους χώρους πρασίνου, την αποκατάσταση ανοιχτών δημόσιων χώρων, την υγεία/κοινωνική υποδομή, τις εκπαιδευτικές/αθλητικές εγκαταστάσεις και τη βελτίωση του περιβάλλοντος, χρηματοδοτεί μέσα από τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕτΕΠ), το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠκΔ).
Αναλυτικά:
  1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΠΔ – ΕΤΕπ
Το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, την 11/11/2013 και την 29/1/2014, υπέγραψε με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) Σύμβαση Πίστωσης € 100.000.000,00 για τη χρηματοδότηση εκτέλεσης έργων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα συνολικού ύψους € 200.000.000,00 εκ των οποίων € 100.000.000,00 από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και € 100.000.000,00 από πόρους του Τ.Π. & Δανείων.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις δανειοδότησης ;
Τα κριτήρια που θέτει το άρθρο 264 του ν. 3852/2010 :
  • Το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης να μην υπερβαίνει το 20% των ετήσιων τακτικών εσόδων
  • Το συνολικό χρέος να μην υπερβαίνει το 60% των συνολικών εσόδων
Ποιοι είναι οι Δικαιούχοι δανειοδότησης;
  1. Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  2. Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α.
  3. Σύνδεσμοι και Ενώσεις Ο.Τ.Α.
Ποιοι τομείς και ποιος τύπος έργων δανειοδοτείται;
ΤομέαςΤύπος Έργων που χρηματοδοτούνται από πόρους της ΕΤΕπ
Οδικό δίκτυο, μεταφορέςΝέες πλακοστρώσεις, ενίσχυση δρόμου, βελτιώσεις ασφάλειας, ποδηλατοδρόμοι και πεζόδρομοι, χώροι στάθμευσης για την ενθάρρυνση διασύνδεσης με/από τα μέσα μαζικής μεταφοράς, λεωφορειολωρίδες, κυκλικοί κόμβοι, άλλες παρεμβάσεις που στοχεύουν στη βιώσιμη κινητικότητα.
Αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων και εγκαταστάσεων και εκσυγχρονισμός κτιρίων δημόσιας διοίκησηςΑναβάθμιση/αποκατάστασης δημόσιων κτιρίων: βελτίωση ασφάλειας, εξοπλισμός. Εκσυγχρονισμός και αποδοτικότητα κτιρίων δημόσιας διοίκησης, όπως υποστηρίζεται από ένα σχέδιο πολιτικής.
Πολιτιστική, ιστορική και αρχιτεκτονική κληρονομιάΑποκατάσταση κτιρίων αρχιτεκτονικής αξίας, επισκευή και αναβάθμιση μνημείων, μουσείων, ιστορικών ανακτόρων, δημόσιων κέντρων τέχνης κ.λπ.
Χώροι πρασίνου και αποκατάσταση ανοιχτών δημόσιων χώρωνΑποκατάσταση και επέκταση δημόσιων χώρων πρασίνου, πάρκων και χώρων πρασίνου στις πλατείες, κατασκευή/αποκατάσταση δημόσιων χώρων πρασίνου για τα παιδιά και ειδικών χώρων πρασίνου. Αποκατάσταση και αναβάθμιση τοπικών δημόσιων υπαίθριων αγορών.
Υγεία/Κοινωνική υποδομήΔευτερεύοντα έργα που αποσκοπούν στη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής υποστήριξης (κατοικίες για τις ευάλωτες ομάδες, όπως οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με αναπηρία, κ.λπ.)
Εκπαιδευτικές/ Αθλητικές εγκαταστάσειςέργα που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας και της λειτουργικότητας των σχολικών κτιρίων και άλλων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας (εργαστήρια, κ.λπ.) και των συναφών πρόσθετων υποδομών, όπως οι δημόσιες αθλητικές εγκαταστάσεις (γυμναστήρια, ανοιχτά γήπεδα κ.λπ.)
Βελτίωση του περιβάλλοντοςΑπορρύπανση του εδάφους, εξορθολογισμός της χρήσης των υδάτινων πόρων, προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της αύξησης της ενεργειακής απόδοσης και άλλες επενδύσεις που αφορούν τη βελτίωση του περιβάλλοντος κ.λπ.
Τι ποσοστό καλύπτει η δανειοδότηση :
έως το 100% του προϋπολογισμού του προς εκτέλεση έργου, ανάλογα με την πιστοληπτική ικανότητα του δανειολήπτη, όπου μέχρι το 50% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου χρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και το υπόλοιπο 50% από πόρους του Τ.Π. & Δανείων.
Με τι επιτόκιο χορηγείται το δάνειο;
Οι ΟΤΑ δύναται να επιλέξουν μεταξύ σταθερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου ή ενός συνδυασμού αυτών, όπου διαμορφώνεται ένα ενδεικτικό μεσοσταθμικό επιτόκιο από 3,30% έως 4,30%, ανάλογα με το συνδυασμό που επιθυμεί ο ΟΤΑ.
Τα επιτόκια της ΕΤΕπ καθορίζονται κατά την ημερομηνία υπογραφής του δανειστικού συμβολαίου.
Ποια είναι η διάρκεια του δανείου;
έως 25 έτη με δυνατότητα χορήγησης περιόδου χάριτος
Πηγή: aftodioikisi.gr
Newsroom MykonosTicker
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...