8 Απρ 2016

Δήμος Σύρου:Πρόσβαση ανασφάλιστων πολιτών στο δημόσιο σύστημα υγείας

Από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης γίνεται γνωστό ότι......
στις 4/4/2016 δημοσιεύτηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση (Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132/04.04.2016-(ΦΕΚ 908 B’/2016) «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας», η έκδοση της οποίας προβλεπόταν στο αρ. 33 του Νόμου 4368/2016 και αφορούσε την υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Με την απόφαση αυτή καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ελεύθερης και ανεμπόδιστης πρόσβασης στις δημόσιες δομές υγείας καθώς και της παροχής νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους ανασφάλιστους (μη άμεσα ή μη έμμεσα ασφαλισμένους σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα, καθώς και όσους έχουν απολέσει τις ασφαλιστικές τους καλύψεις και δεν δικαιούνται παροχών υγείας λόγω οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία) και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες της χώρας.

Πολίτες που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες (ανασφάλιστοι, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες) στο εξής έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο δημόσιο σύστημα υγείας με τη μόνη προϋπόθεση να είναικάτοχοι Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), μέσω του οποίου θα γίνεται η πιστοποίηση της ύπαρξης ή μη ασφαλιστικής ικανότητας των ίδιων και των εξαρτώμενων μελών τους.

Με την επίδειξη του ΑΜΚΑ οι πολίτες δικαιούνται πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας και συγκεκριμένα:

α) Παροχές σε είδος στο πλαίσιο της προληπτικής ιατρικής για την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας

β) Ιατρικές κλινικές εξετάσεις, διαγνωστικές εξετάσεις, χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής

γ) Παροχή οδοντιατρικής-στοματολογικής περίθαλψης

δ) Πλήρη νοσοκομειακή περίθαλψη

ε) Χορήγηση εξωνοσοκομειακής φαρμακευτικής περίθαλψης για την αντιμετώπιση ή θεραπεία των χρόνιων παθήσεων, καθώς και άλλων περιπτώσεων που προβλέπονται με απαλλαγή συμμετοχής για χορήγηση φαρμάκων

στ) Παροχές μαιευτικής περίθαλψης

ζ) Πράξεις αποκατάστασης, όπως φυσικοθεραπεία, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχοθεραπεία και πράξεις ειδικής αγωγής

η) Πρόσθετη περίθαλψη και θεραπευτικά μέσα

θ) Διακομιδή ασθενών με πλωτά, εναέρια και λοιπά μηχανοκίνητα μέσα του ΕΚΑΒ.

ι) Χορήγηση ιατρικών βοηθημάτων και αναλωσίμων υλικών ή άλλων αναγκαίων σκευασμάτων για την κατά περίπτωση αντιμετώπιση θεμάτων θεραπείας και αποκατάστασης της βλάβης ή νόσου ή πάθησης του δικαιούχου

ια) Μετάβαση για νοσηλεία/θεραπεία στο εξωτερικό

ιβ) Με απόφαση του Υπουργού Υγείας που εκδίδεται κατά περίπτωση και εφόσον υπάρχει αποδεδειγμένη αδυναμία νοσηλείας στα δημόσια νοσοκομεία και νοσηλευτικά ιδρύματα, παρέχεται νοσηλεία σε ιδιωτικές μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 Ν. 1076/1980 (A' 224), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 του Ν. 2082/1992 (A' 158) και ισχύει.

ιγ) Ένταξη σε τακτικά προγράμματα αιμοκάθαρσης για τους νεφροπαθείς τελικού σταδίου.

ιδ) Σε περίπτωση προηγούμενης εισαγωγής για νοσηλεία, παρέχεται η δυνατότητα δωρεάν περίθαλψης με αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία εισαγωγής. Ο νοσηλευθείς υποχρεούται να προσκομίσει ΑΜΚΑ ή Κ.Υ.Π.Α. εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία εισόδου του στο νοσοκομείο, με τη συνδρομή της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.

Οι κάτοχοι βιβλιαρίου υγείας ανασφαλίστου ή πιστοποιητικού κοινωνικής προστασίας (βιβλιάρια ή πιστοποιητικά που εκδίδονταν λόγω της οικονομικής αδυναμίας των δικαιούχων), τα οποία εξέδιδε η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, διατηρούνται σε ισχύ μέχρι τη λήξη τους και οι κάτοχοί τους δικαιούνται των παροχών της νέας απόφασης, χωρίς να θίγονται τα ήδη θεμελιωμένα δικαιώματά τους. Ωστόσο, δεν γίνονται πλέον δεκτές από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων νέες αιτήσεις για χορήγηση ή ανανέωση βιβλιαρίων οικονομικής αδυναμίας και πιστοποιητικών κοινωνικής προστασίας. Αιτήματα που είχαν κατατεθεί στον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης, καθώς και στους υπόλοιπους 18 εξυπηρετούμενους -από τον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης- Δήμους του Νομού Κυκλάδων, πριν τις 4/4/2016 και για τα οποία εκκρεμεί η έκδοση απόφασης θα εξεταστούν με τη νέα διαδικασία που προβλέπει η ΚΥΑ μετά την 1/6/2016. Έως τότε οι αιτούμενοι/ες έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο δημόσιο σύστημα υγείας υπό τη μόνη προϋπόθεση να είναι κάτοχοι ΑΜΚΑ.

Σημειώνεται ότι, με βάση τα προβλεπόμενα στη νέα ΚΥΑ, μόλις προετοιμαστούν τα πληροφοριακά συστήματα των συναρμοδίων Υπηρεσιών, η συμμετοχή των ανασφάλιστων πολιτών και των πολιτών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού στις φαρμακευτικές δαπάνες, θα γίνεται με βάση τη συνεκτίμηση εισοδηματικών, περιουσιακών, κοινωνικών και κλινικών κριτηρίων, όπως αυτά έχουν καθοριστεί.

Στους δικαιούχους τα φάρμακα θα χορηγούνται από τα ιδιωτικά φαρμακεία, εκτός από τα φάρμακα υψηλού κόστους που συνεχίζουν να χορηγούνται από τα φαρμακεία των Νοσοκομείων, ενώ η συνταγογράφηση γίνεται αποκλειστικά από τις δημόσιες δομές υγείας.

Για πληροφορίες για τη Σύρο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, στο τηλέφωνο 2281079648, αρμόδια η κ. Βασιλική Αντωνούδη, και για τα υπόλοιπα νησιά των Κυκλάδων στα κατά τόπους Γρ. Κοινωνικής Μέριμνας.
Newsroom mykonosticker.com
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...