18 Ιαν 2016

Συντηρήσεις και επισκευές των σχολικών κτιρίων Μυκόνου από την Περιφέρεια

Το Περιφερειακό Συμβούλιο στην Σύρο ενέκρινε την πρόταση, με εισηγητή τον Αντιπεριφεριάρχη Πολιτισμού Στέλιο Μπρίγγο, για την χρηματοδότηση επισκευών και.......
συντηρήσεων των σχολικών κτιρίων του Δήμου Μυκόνου και την εκπόνηση των σχετικών μελετών από τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας. 

Το έργο αποσκοπεί και περιλαμβάνει αποκατάσταση των φθορών και βελτίωση των σχολικών μονάδων του Δήμου, από πλευράς λειτουργικότητας και ασφάλειας κτιρίων. 

Φορέας εκτέλεσης του έργου ορίζεται η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Το ποσόν χρηματοδότησης ανέρχεται σε 154.000 euro από το πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων.

Οι συμβαλλόμενοι φορείς της διαβαθμιδικής σύμβασης αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:

1. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναλαμβάνει:
  • Την χορήγηση χρηματοδότησης ύψους 154.000 euro.
  • Να συμμετέχει με δύο εκπροσώπους της στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Εφαρμογής της Σύμβασης.
  • Την εκπόνηση της σχετικής μελέτης από τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας, την δημοπράτηση του έργου, την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, την Άσκηση καθηκόντων Διευθύνουσας Υπηρεσίας και Αρχής, τις διαδικασίες πληρωμής του έργου και εν γένει κάθε απαραίτητης για την υλοποίηση του έργου ενέργειας. Την διάθεση του απαραίτητου προσωπικού από τις υπηρεσίες της για την σύνταξη μελέτης και υλοποίηση και πληρωμή του έργου.
2. Ο Δήμος Μυκόνου αναλαμβάνει:
  • Να συμμετέχει με εκπρόσωπό του στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Εφαρμογής της Σύμβασης.
  • Τον καθορισμό των αναγκαίων επισκευών - συντηρήσεων των σχολικών μονάδων ευθύνης του εντός του προυπολογισμού της παρούσας Σύμβασης.
Newsroom mykonosticker.com
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...