17 Δεκ 2015

Το πρώτο μανιφέστο για τον Τουρισμό, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

European Travel and Tourism sector launches Tourism for Growth and Jobs Manifesto
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
Με την ευκαιρία της Ευρωπαϊκής Ημέρας Τουρισμού στις Βρυξέλλες, στις 24 ευρωπαϊκούς ενδιαφερόμενους φορείς δημόσιου και του ιδιωτικού τουριστικού συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τουρισμού (ETC)......
δημοσίευσαν Μανιφέστο για την Ανάπτυξη και την Εργασία στον Τουρισμό.

Το Μανιφέστο ορίζει οκτώ προτεραιότητες της ευρωπαϊκής πολιτικής στον κλάδο των ταξιδίων και του τουρισμού για τα ερχόμενα χρόνια. 

Αυτά είναι:
  1. Ανταγωνισμός
  2. Ψηφιοποίηση
  3. Καλη διακυβέρνηση
  4. Κοινή προώθηση
  5. Μείωση της εποχικότητας
  6. Δεξιότητες και προσόντα
  7. Βιωσιμότητα
  8. Συνδεσιμότητα Μεταφορές
Είναι η πρώτη φορά που εκπρόσωποι από τον κλάδο των ταξιδίων και του τουρισμού στην Ευρώπη απευθύνουν έκκληση στα ευρωπαϊκά ιδρύματα να λάβουν δράση για αυτές τις προτεραιότητες, που σκοπό έχουν να διασφαλίσουν ότι η ήπειρος θα παραμείνει ελκυστικός προορισμός και ότι ο τουριστικός κλάδος θα συνεχίσει να έχει σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Μια ολιστική προσέγγιση είναι απαραίτητη για τη διαμόρφωση αποτελεσματικών πολιτικών στον τουρισμό δεδομένου του αντίκτυπου του κλάδου και του ευρέως φάσματος των μετόχων στον τουρισμό ή όσων επηρεάζονται από αυτόν.
Το Μανιφέστο, παρουσιάστηκε στους αντιπροσώπους των ευρωπαϊκών θεσμών σε ειδική εκδήλωση που διοργάνωσε η Οικονομική Επιτροπή στην Ευρωπαϊκή Ένωση την περασμένη εβδομάδα.

Η παρουσίαση έγινε ενώπιον μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Μιλώντας εκ μέρους του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, ως αντιπρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (TRAN) και πρόεδρος της Τουριστικής Task Force, ο κ. Ujhelyi δήλωσε: «Είναι μια ιστορική στιγμή από την άποψη των ευρωπαϊκών αντιπροσώπων του τουριστικού κλάδου. Για το λόγο αυτό στηρίξαμε αυτήν την πρωτοβουλία και παροτρύναμε τους πολιτικούς και τους τουριστικούς εκπροσώπους να καθίσουν στην ίδια πλευρά του τραπεζιού. Μαζί, μπορούμε να πείσουμε τους θεσμούς εδώ στις Βρυξέλλες, μέσω σταθερών ενεργειών και διπλωματίας».

Η κα de Monte ανέφερε ότι "Θα επιτύχουμε άριστα αποτελέσματα αν δουλέψουμε όλοι μαζί", ενώ η κ Ţapardel πρόσθεσε: "Αυτό σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για να θέσει τον τουρισμό ξανά στην ατζέντα της ΕΕ". Η κα Monteiro de Aguiar τόνισε επίσης ότι: "Αυτό είναι αυτό που θέλαμε - μιλώντας με μια κοινή φωνή".

Η Ευρώπη είναι σήμερα ένα τουριστικός προορισμός, με μερίδιο αγοράς 51% το 2014. Η τουριστική βιομηχανία παράγει (άμεσα και έμμεσα) το 9,7% του συνόλου της ΕΕ-28 το ΑΕΠ, ποσοστό που προβλέπεται να αυξηθεί στο 10,4% από 2025.

Στην ΕΕ, ο τομέας των ταξιδιών και του τουρισμού απασχολεί περίπου 25 εκατομμύρια άτομα και οι εξαγωγές επισκέπτη να δημιουργήσει 351 δισεκατομμύρια ευρώ ανά έτος. Ο ρόλος του τουρισμού γίνεται όλο και πιο σημαντικός, δεδομένου ότι, από τη φύση του, είναι ένας τομέας "εντάσεως εργασίας" που χτίστηκε κατά κύριο λόγο από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και έχει υψηλά ποσοστά απασχόλησης γυναικών και των νέων.

Ο τομέας αυτός τονώνει την οικονομική ανάπτυξη μέσω της δημιουργίας εισοδήματος, της απασχόλησης, των επενδύσεων και των εξαγωγών. Επίσης, δημιουργεί πολύτιμα οφέλη αποό υποπροϊόντα, κυρίως συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, τη βελτίωση των υποδομών, δυνατότητες στις τοπικές κοινότητες και την αυξημένη συνειδητοποίηση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας.

Σε μια εποχή όπου τα ποσοστά ανεργίας έχουν αυξηθεί δραματικά, τα στοιχεία δείχνουν ότι ο τομέας των ταξιδίων και του τουρισμού παραμένει ένας από τους κορυφαίους δημιουργούς θέσεων εργασίας τόσο στην Ευρώπη όσο και παγκοσμίως.


European Travel and Tourism sector launches Tourism for Growth and Jobs Manifesto

BRUSSELS, Belgium
On the occasion of the European Tourism Day in Brussels, 24 European public and private tourism stakeholders including the European Travel Commission (ETC) have published their Tourism for Growth and Jobs Manifesto. The Manifesto sets out eight European policy priorities for the travel and tourism sector in the coming years. 

These are:

- Competitiveness
- Digitalisation
- Good governance
- Joint promotion
- Reduce seasonality
- Skills and qualification
- Sustainability
- Transport connectivity

This is the first time that the European travel and tourism sector stakeholders come together to call European institutions to act on these key priorities, which seek to ensure that the Continent remains an attractive destination and that the tourism sector continues to make a significant contribution to growth and job creation to the European economy. A holistic approach is essential to formulate effective tourism policies given the multiple impacts of the sector and the wide spectrum of stakeholders involved or affected by tourism.

The Manifesto was presented to the representatives of the European institutions at a reception hosted by the Confcommercio Delegation to the European Union last week. The act counted with the presence of Members of the European Parliament (MEPs) Ana-Claudia Țapardel (S&D), Cláudia Monteiro De Aguiar (Christian Democrats), Isabella De Monte (S&D) and István Ujhelyi (S&D).

Speaking on behalf of the European Parliament, as Vice-Chair of the TRAN Committee and President of the Tourism Task Force, Mr Ujhelyi said: “It is a historical moment from the point of view of the European representatives of the tourism sector. That is why we supported this initiative and encouraged politicians and the tourism stakeholders to sit on the same side of the table. Together, we can convince the institutions here in Brussels, through concrete actions and diplomacy.” Ms De Monte mentioned that “We will achieve excellent results if we all work together”, while Ms Țapardel added “This marks an important step to put tourism back on the EU Agenda”. Ms Monteiro de Aguiar also emphasized that: “This is what we wanted - speaking with a common voice”.

Jakub Cebula, Member of the Cabinet of EU Commissioner for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Elżbieta Bieńkowska; and Carlo Corazza, Head of the Tourism, Emerging and Creative Industries Unit, DG GROW, at the European Commission also attended the event. “We will try to give appropriate answers to the challenges set out in the Manifesto” stated Mr Corazza. “We take note of the Manifesto and we will work together with all stakeholders closely” said Mr Cebula.

Europe is currently the world’s number one tourist destination with a market share of 51% in 2014. The tourism industry generates (directly and indirectly) 9.7% of total EU-28 GDP, a figure that is forecasted to rise to 10.4% by 20251.

In the EU, the travel and tourism sector employs almost 25 million people and visitor exports generate 351 billion EUR per year1. The role of tourism becomes increasingly important considering that, by nature, it is a labour intensive sector built primarily by SMEs, and it has high female and youth employment ratios.

This sector stimulates economic growth by generating income, employment, investment and exports. It also generates valuable spin-off benefits, including the preservation of cultural heritage, improved infrastructures, local community facilities and stronger awareness of European citizenship.

In times when unemployment rates have increased dramatically, evidence indicates that the travel and tourism sector remains one of the leading job creators both in Europe and worldwide.

European Travel and Tourism sector launches Tourism for Growth and Jobs Manifesto

Representatives of signing parties and EU institutions at the presentation of the Manifesto
Dec 16, 2015
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...