30 Δεκ 2015

Η απόφαση που αλλάζει τα πάντα για την ελληνική βιομηχανία

Του Χάρη Φλουδόπουλου
Δημοσιεύτηκε και επίσημα στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση για τη διακοψιμότητα,......
το μέτρο που θα μετατρέψει τους μεγάλους βιομηχανικούς καταναλωτές σε παρόχους υπηρεσίας διακοπτόμενου φορτίου, προκειμένου να αποφεύγονται κίνδυνοι που αφορούν την ευστάθεια του συστήματος. Η πολυαναμενόμενη απόφαση, περιλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή του μέτρου, αλλά και για την αποζημίωση που θα λαμβάνουν οι συμμετέχοντες, μειώνοντας σημαντικά τα ενεργειακά τους κόστη.

Πλέον το μπαλάκι περνά στο διαχειριστή του συστήματος ΑΔΜΗΕ, ο οποίος και θα δημιουργήσει το απαραίτητο μητρώο και θα διενεργεί τις δημοπρασίες. Το συνολικό ποσό που δύναται να διατεθεί μέσω των δημοπρασιών είναι 50 εκατ. ευρώ ενώ η αποπληρωμή θα γίνει μέσω του τέλους εφοδιασμού το οποίο θα πληρώνεται από τους παραγωγούς ΑΠΕ, με διαφορετικά ποσοστά για κάθε τεχνολογία, ενώ εξαιρούνται πλήρως τα φωτοβολταϊκά σε στέγες. 

Πιο αναλυτικά, όπως προβλέπει η απόφαση, ο διαχειριστής του συστήματος ΑΔΜΗΕ δύναται να συνάπτει Συμβάσεις Διακοπτόμενου Φορτίου για παροχή Υπηρεσιών Διακόψιμου Φορτίου (ΥΔΦ) για συνολική ισχύ μικρότερη ή ίση με 1GW. Η συνολική διακοπτόμενη ισχύς δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 500MW ανά τύπο σύμβασης (υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι σύμβασης) ενώ η διάρκειά τους θα είναι ένας μήνας. 

Σύμφωνα με την απόφαση για κάθε τύπο ΥΔΦ ο Διαχειριστής διενεργεί δημοπρασία. Ειδικότερα για την πρώτη Δημοπρασία της Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου η Συνολική Διακοπτόμενη Ισχύς δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 500 MW ανά Τύπο ΥΔΦ και η διάρκεια των Συμβάσεων Διακοπτόμενου Φορτίου είναι ένας μήνας. Η διάρκεια των επόμενων της πρώτης Δημοπρασίας συμβάσεων καθορίζεται από τον Διαχειριστή του Συστήματος, ενώ οι λεπτομέρειες διενέργειας των Δημοπρασιών καθορίζονται από τον Διαχειριστή του Συστήματος με τον Κανόνα Δημοπρασιών παροχής Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου που συντάσσει και δημοσιοποιεί ο ίδιος. 

Πότε θα εφαρμόζεται 
Σύμφωνα με την απόφαση ο Διαχειριστής του Συστήματος μπορεί να εκδίδει εντολές περιορισμού ισχύος όταν συντρέχει μία ή περισσότερες από τις παρακάτω περιπτώσεις:

i. Ο λόγος της εκτιμώμενης διαθέσιμης ηλεκτροπαραγωγικής ισχύος στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και του εκτιμώμενου φορτίου του Συστήματος είναι μικρότερος του συντελεστή 1,1.

ii. Συντρέχουν έκτακτες περιστάσεις, όπως η κήρυξη Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου λόγω διακοπής ή περιορισμού της προμήθειας φυσικού αερίου στη χώρα και/ή η διακοπή ή δραστικός περιορισμός των εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας λόγω κήρυξης κατάστασης "ανωτέρας βίας” εκ μέρους όμορων Διαχειριστών Συστημάτων για το σύνολο ή τμήμα των διασυνδέσεων ηλεκτρικής ενέργειας με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

iii. Τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια λειτουργίας και η ευστάθεια του Συστήματος.
iv. Συντρέχουν λόγοι ευστάθειας του Συστήματος αναγόμενοι σε τοπικά προβλήματα του Συστήματος.

v. Παρατηρείται απότομη μεταβολή στην παραγωγή ή ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα.

vi. Εκτιμά ότι η κάλυψη του προβλεπόμενου φορτίου του Συστήματος για κάθε περίοδο κατανομής δεν διασφαλίζεται από τις Κατανεμόμενες Μονάδες, τις Συμβεβλημένες Μονάδες Συμπληρωματικής Ενέργειας Συστήματος και τις δυνατότητες Έκτακτων Εισαγωγών σύμφωνα με την οικονομικότητα λειτουργίας του Συστήματος.

Αμοιβή - πόροι
Η αμοιβή του διακοπτόμενου καταναλωτή ορίζεται με έναν συγκεκριμένο τύπου που λαμβάνει υπόψη την προβλεπόμενη αμοιβή, τους συμμετέχοντες, την ενέργεια που καταναλώθηκε στις ώρες αιχμής κλπ. Σε κάθε περίπτωση το συνολικό οικονομικό αντιστάθμισμα για ένα μήνα δεν μπορεί να ξεπεράσει το όριο των 15 € ανά MWh κατανάλωσης για τον αντίστοιχο μήνα.

Για τη σύναψη Συμβάσεων Διακοπτόμενου Φορτίου διενεργείται από τον ΑΔΜΗΕ Δημοπρασία κατά την οποία οι Καταναλωτές καλούνται να υποβάλλουν οικονομικές προσφορές για κάθε Τύπο ΥΔΦ. Οι Δημοπρασίες διενεργούνται από τον Διαχειριστή του Συστήματος σύμφωνα με τον Κανονισμό Δημοπρασιών για την Παροχή Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου που συντάσσεται από τον ίδιο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του. Με τη συμμετοχή τους στη δημοπρασία οι Καταναλωτές αποδέχονται ως δεσμευτικό το αποτέλεσμα των δημοπρασιών. 

Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου είναι υποχρεωμένοι να προσφέρουν στις δημοπρασίες ακριβώς το Μέγιστο Προσφερόμενο Φορτίο, όπως αυτό έχει εγγραφεί στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου.

Κατά τη Δημοπρασία οι προσφορές των συμμετεχόντων για κάθε τύπο ΥΔΦ κατατάσσονται με αύξουσα σειρά. Το ανώτατο όριο της προσφερόμενης τιμής για τις Δημοπρασίες ορίζεται σε 50.000€/MW έτος και για τους δύο τύπους ΥΔΦ. Σημειώνεται ότι ο πρώτος τύπος έχει μέγιστη διάρκεια 48 ώρες και η προειδοποίηση γίνεται το αργότερο δύο ώρες πριν και ο δεύτερος τύπος έχει μέγιστη διάρκεια 1 ώρα και η προειδοποίηση γίνεται το αργότερο εντός 5 λεπτών.

Όσο για τη διασφάλιση των πόρων για την καταβολή του οικονομικού αντισταθμίσματος για την παροχή υπηρεσιών διακοπτόμενου φορτίου προβλέπεται ότι θα προέρχονται από το Μεταβατικό Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού, όπως αυτό προβλέπεται στο νόμο 4001/2011. Ειδικότερα ο συντελεστής διαφοροποίησης ανά κατηγορία Μονάδων Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώνεται ως εξής:
Πηγή: capital.gr
Newsroom MykonosTicker
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...