20 Νοε 2015

Πότε ένας δανειολήπτης θεωρείται συνεργάσιμος από τις τράπεζες

Σημαντικός στη διαδικασία προστασίας της πρώτης κατοικίας είναι ο χαρακτηρισμός ενός δανειολήπτη «ως συνεργάσιμου», με βάση.......
τον ορισμό που έχει υιοθετήσει η Τράπεζα της Ελλάδος στον Κώδικα Δεοντολογίας και ο οποίος τίθεται σε εφαρμογή σε λιγότερο από ενάμιση μήνα, και συγκεκριμένα από τον Ιανουάριο. 

Η συνεργάσιμη συμπεριφορά θα αξιολογείται στο σύνολο της δανειακής περιόδου, αλλά θα έχει αυξημένο ρόλο με την ενεργοποίηση του Κώδικα και την ανταπόκριση των οφειλετών στις συστημένες επιστολές που θα λάβουν από τις τράπεζες από την επόμενη εβδομάδα, μέσω των οποίων θα τους ενημερώνουν για την οφειλή τους και θα τους καλούν... να συνεργαστούν.

Οι οφειλέτες από την επόμενη εβδομάδα θα λάβουν συστημένες επιστολές από τις τράπεζες, μέσω των οποίων θα τους ενημερώνουν για τα χρέη τους και θα τους καλούν... να συνεργαστούν.

Το γεγονός μάλιστα ότι η έννοια του συνεργάσιμου δανειολήπτη επεκτείνεται ως προϋπόθεση για την προστασία της πρώτης κατοικίας και στην πρώτη κατηγορία των οφειλετών, δηλαδή την ευπαθή ομάδα, αυξάνει τη σημασία του και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από τους δανειολήπτες. Η μη τήρηση όλων των απαιτήσεων που ορίζει ο Κώδικας μπορεί να σημάνει τον χαρακτηρισμό κάποιου ως μη συνεργάσιμου, οδηγώντας έτσι στην άρση των προϋποθέσεων για την προστασία της κατοικίας του και στον πλειστηριασμό της. Σύμφωνα με τον ορισμό που έχει δώσει η ΤτΕ, ένας δανειολήπτης είναι συνεργάσιμος έναντι των δανειστών του όταν:

• παρέχει πλήρη και επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας στους δανειστές ή όποιον ενεργεί νομίμως για λογαριασμό τους (π.χ., αριθμούς σταθερού, κινητού τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας και εργασίας) και προβαίνει σε ορισμό συγγενικού ή φιλικού προσώπου ως αντικλήτου επικοινωνίας για κάθε περίπτωση που ο ίδιος δεν είναι διαθέσιμος,

• είναι διαθέσιμος εντός 15 εργάσιμων ημερών και με κάθε πρόσφορο τρόπο για επικοινωνία με τον δανειστή ή με όποιον ενεργεί νομίμως για λογαριασμό του και ανταποκρίνεται με ειλικρίνεια και σαφήνεια σε κλήσεις και επιστολές του δανειστή ή όποιου ενεργεί νομίμως για λογαριασμό του, αυτοπροσώπως είτε διά του αντικλήτου του,

• προβαίνει αυτοπροσώπως είτε μέσω του αντικλήτου του σε πλήρη και ειλικρινή γνωστοποίηση πληροφοριών προς τον δανειστή ή όποιον ενεργεί νομίμως για λογαριασμό του, αναφορικά με την τρέχουσα οικονομική του κατάσταση, εντός 15 εργασίμων ημερών από την ημέρα μεταβολής της ή εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που θα ζητηθούν ανάλογες πληροφορίες από τον δανειστή ή όποιον ενεργεί νομίμως για λογαριασμό του,

• προβαίνει αυτοπροσώπως είτε διά του αντικλήτου του, και εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που θα περιέλθουν σε γνώση του, σε πλήρη και ειλικρινή γνωστοποίηση προς τον δανειστή ή όποιον ενεργεί για λογαριασμό του των πληροφοριών που θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη μελλοντική οικονομική του κατάσταση (π.χ., εκπλήρωση προϋποθέσεων για τη λήψη επιδόματος, εμφάνιση νέων περιουσιακών στοιχείων που θα περιέλθουν στην κυριότητά του, όπως κληρονομιά κ.λπ., απώλεια κυριότητας περιουσιακών στοιχείων, ανακοινώσεις απόλυσης, καταγγελίες μισθώσεων, εξαγορά ασφαλιστικών προϊόντων, κέρδη οποιασδήποτε μορφής κ.λπ.) και

• συναινεί σε διερεύνηση εναλλακτικής πρότασης αναδιάρθρωσης με τον δανειστή ή όποιον ενεργεί νομίμως για λογαριασμό του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Δεοντολογίας.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΖΩΡΤΖΗ
Πηγή: kathimerini.gr
Newsroom MykonosTicker
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...