25 Νοε 2015

ΥΠΕΣ: 25 εκατ ευρώ στους δήμους για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων

Με απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών από τον λογαριασμό που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.......... με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών», κατανέμεται συνολικό ποσό ύψους 25.000.000,00 € σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς τους.
 
Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, στις οποίες κοινοποιείται η απόφαση αυτή, θα πρέπει να μεριμνήσουν για την άμεση απόδοση από τους ΟΤΑ χωρικής αρμοδιότητάς τους στις οικείες Σχολικές Επιτροπές ή Σχολικές Εφορείες (στην περίπτωση των μειονοτικών σχολείων), των πιστώσεων που τους διατίθενται, επισημαίνοντάς τους ότι πρέπει να προχωρήσουν επειγόντως, σε όλες τις απαιτούμενες προς τούτο ενέργειες.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...