1 Απρ 2016

ΠΝΑΙ: Διευκρινίσεις για τον προγραμματισμό προσλήψεων μόνιμου και έκτακτου προσωπικού

Διευκρινίσεις από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σχετικά με τον προγραμματισμό προσλήψεων μόνιμου και έκτακτου προσωπικού
Σε συνέχεια δημοσιευμάτων και συχνών ερωτημάτων που αφορούν στις προσλήψεις......
μόνιμου και έκτακτου προσωπικού από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, θα θέλαμε να προβούμε στις ακόλουθες διευκρινίσεις προς αποφυγήν παρεξηγήσεων.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, από τις πλέον υποστελεχωμένες σε επίπεδο χώρας, ακολουθώντας τις οδηγίες των υπ.αριθμ. 5411/22-02-2016 και 5420/25-02-2015 εγγράφων του Υπ. Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης υποβάλλει αιτήματα για προγραμματισμό προσλήψεων συνοδευόμενα από Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, στην οποία περιγράφεται, στη μεν περίπτωση προσλήψεων μόνιμου προσωπικού, η ιεράρχηση των ειδικοτήτων ανάλογα με το βαθμό αναγκαιότητας, ο αριθμός των κενών θέσεων τακτικού προσωπικού στον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας για την κάλυψη των οποίων προορίζεται η πρόσληψη προσωπικού, καθώς και τα προσόντα που προβλέπονται για τη συγκεκριμένη θέση από την κείμενη νομοθεσία κατά φορέα και κλάδο, στη δε περίπτωση έκτακτου προσωπικού, ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη τέτοιου είδους προσωπικού κατά αριθμό, εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα και με ακριβή αναφορά στη διάρκεια των συμβάσεων.

Και στις δύο περιπτώσεις -στην παρούσα χρονική στιγμή- πρόκειται για αιτήματα της Περιφέρειας προς το Υπουργείο, για τα οποία καταρχήν αναμένεται η έγκριση.

Σημειώνεται ότι οι σχετικές εισηγήσεις της αρμόδιας υπηρεσίας προς το Περιφερειακό Συμβούλιο ήταν εξαιρετικά σαφείς και αναφέρονταν σε προγραμματισμό προσλήψεων με βάση τις κενές θέσεις και τις ανάγκες των υπηρεσιών μας, ώστε αυτές να λειτουργήσουν με επάρκεια και με στόχο πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.

Κατόπιν τούτων επαναλαμβάνουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία διαγωνισμού πρόσληψης και δεν κατατίθενται δικαιολογητικά συμμετοχής από υποψηφίους σε υπηρεσίες της Περιφέρειας.

Η Δ/νση Διοίκησης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου παραμένει στη διάθεση των πολιτών για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες (τηλ.22813.61509 και 61531).
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...