13 Δεκ 2015

Πώς θα λειτουργεί το νέο μισθολόγιο στο Δημόσιο

Αποσυνδέεται βαθμός-μισθός και θεσπίζονται νέα κλιμάκια. Διαφοροποιείται η εξέλιξη του μισθού ανάλογα......
με τα προσόντα. Διετείς και τριετείς οι ωριμάνσεις. Αυξάνονται οι αμοιβές για τις θέσεις ευθύνης. Η «προσωπική διαφορά» αποτρέπει μειώσεις.

Νέα δεδομένα εισάγονται στο μισθολόγιο του Δημόσιου Τομέα με το νομοσχέδιο για τα 13 προαπαιτούμενα. Συγκεκριμένα επανακαθορίζεται το μισθολογικό καθεστώς που διέπει τους υπαλλήλους του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ν.π.δ.δ.) και Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (ν.π.ι.δ.)

Οι βασικές ρυθμίσεις προβλέπουν:
Αποσύνδεση βαθμού - μισθού με τη θέσπιση μισθολογικών κλιμακίων (διαφορετικού ανά κατηγορία υπαλλήλων), για την κατάταξη των υπαλλήλων. Το νέο σύστημα αμοιβών προβλέπει τη μισθολογική επανακατάταξη των υπαλλήλων σε συγκεκριμένα μισθολογικά κλιμάκια (ΜΚ) ανάλογα με την κατηγορία εκπαίδευσής τους. Ειδικότερα, προβλέπονται 13 ΜΚ για τους υπαλλήλους της ΥΕ και ΔΕ κατηγορίας και 19 ΜΚ γι’ αυτούς των ΤΕ και ΠΕ. Η κατάταξη είναι ανάλογη των ετών υπηρεσίας και των τυπικών προσόντων.

• Προβλέπεται διαφορετική μισθολογική εξέλιξη ανάλογα με την κατηγορία εκπαίδευσης του υπαλλήλου. Ειδικότερα, προβλέπεται τριετής από διετή που είναι σήμερα η μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων ΔΕ και ΥΕ κατηγορίας, ενώ παραμένει η διετής για τους υπαλλήλους των ΠΕ και ΤΕ κατηγοριών. Η εν λόγω μισθολογική εξέλιξη (ωρίμανση) θα εφαρμοστεί από το έτος 2018 και εφεξής.

• Καθιερώνεται ο θεσμός της προωθημένης μισθολογικής εξέλιξης συνδεδεμένης με την αξιολόγηση των υπαλλήλων (σ.σ. καλύτερες αμοιβές για τους "άριστους").

• Αυξάνεται το επίδομα θέσης ευθύνης οριζόμενο σε 1.000 ευρώ για τον Γενικό Διευθυντή, 450 ευρώ για τον Διευθυντή, 350 ευρώ για τον υποδιευθυντή και 290 ευρώ για τον τμηματάρχη, από 900 ευρώ, 400 ευρώ, 300 ευρώ και 250 ευρώ αντίστοιχα, που ισχύει σήμερα.

• Προβλέπεται η σύνδεση του μισθολογίου των υπαλλήλων με την περιγραφή, βαθμολόγηση και αξιολόγηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας.

• Περιορίζονται οι περιοχές στις οποίες η υπηρέτηση υπαλλήλου δικαιολογεί την καταβολή του επιδόματος παραμεθορίου.

• Καταργείται η αποζημίωση για συμμετοχή σε συλλογικά όργανα με εξαίρεση τα χρηματοδοτούμενα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

• Διασφαλίζεται με τη μορφή προσωπικής διαφοράς το υφιστάμενο ύψος των καταβαλλόμενων αποδοχών στους υπαλλήλους που υπάγονται στις διατάξεις του υπό ψήφιση νόμου σε περίπτωση μείωσής τους σε σχέση με αυτές που ελάμβαναν προ της έναρξης ισχύος του νέου καθεστώτος. 
Η εν λόγω προσωπική διαφορά απομειώνεται μελλοντικά με οποιαδήποτε αύξηση των αποδοχών του υπαλλήλου πλην της χορήγησης του επιδόματος θέσης ευθύνης και της προωθημένης μισθολογικής εξέλιξης λόγω αξιολόγησης. Σε περίπτωση αύξησης των αποδοχών η προσωπική διαφορά καταβάλλεται σε βάθος τετραετίας.

Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους προβλέπεται ετήσια δαπάνη για τα έτη 2016-2019 ύψους 107 εκατ. ευρώ περίπου, από την επανακατάταξη στα νέα μισθολογικά κλιμάκια των υπαλλήλων του δημοσίου, αλλά και ετήσια δαπάνη ύψους 143 εκατ. ευρώ περίπου, από το 2018 και εφεξής, από τη μισθολογική εξέλιξη (ωρίμανση) του προσωπικού των φορέων που υπάγονται στις διατάξεις του υπό ψήφιση νόμου,

Παράλληλα, προκύπτει ετήσια δαπάνη ποσού 25 εκατ. ευρώ περίπου, από την αύξηση των επιδομάτων θέσεων ευθύνης στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων αλλά και ετήσια δαπάνη κυμαινόμενη από 15 έως 46 εκατ. ευρώ λόγω της καθιέρωσης της προωθημένης μισθολογικής εξέλιξης των υπαλλήλων λόγω αξιολόγησης. 
Από την άλλη πλευρά προκύπτει εξοικονόμηση δαπάνης, από τον περιορισμό των περιοχών στις οποίες δικαιολογείται επίδομα παραμεθορίου.
Πηγή: euro2day.gr
Newsroom MykonosTicker

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...