18 Νοε 2015

Πώς μπορούν δημοτικοί υπάλληλοι να καλύπτουν θέση διευθυντή κοινωφελούς επιχείρησης

Συγκεκριμένες προϋποθέσεις που οδηγούν στην εφαρμογή διάταξης του νόμου 4257/2014, προβλέπουν.........
την τοποθέτηση για την κάλυψη θέσης Διευθυντή κοινωφελούς επιχείρησης, μέσω μετακίνησης υπάλληλου του δήμου.

Υπό κανονικές συνθήκες, η θέση του Διευθυντή σε κοινωφελείς επιχειρήσεις καλύπτεται μέσω πρόσληψης, προσώπου που διαθέτει τα νόμιμα προσόντα, μετά από σχετική προκήρυξη. Όμως, σε περίπτωση που δεν είναι αυτό εφικτό (για πραγματικούς ή νομικούς λόγους) και υφίσταται, επομένως, υπηρεσιακή ανάγκη, είναι δυνατόν η κάλυψη του κενού να γίνει μέσω διαδικασίας που προβλέπει το άρθρο 15 του ν. 4257/2014.

Και αυτό, εφόσον προκύπτει ότι οι διατάξεις του έχουν εφαρμογή σε οποιαδήποτε περίπτωση υπηρεσιακών κενών, χωρίς διάκριση σε σχέση με τις ιδιαίτερες συνθήκες της θέσης που με τη διαδικασία αυτή καλύπτεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα και, βέβαια, χωρίς η εν λόγω κάλυψη να αποτελεί πρόσληψη, λόγω του προσωρινού της χαρακτήρα.

Σύμφωνα με ειδικούς επί του νομικού πλαισίου, η διαδικασία αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του άρθρου 255 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΔΚ), οι οποίες προβλέπουν την πρόσληψη διευθυντή της επιχείρησης, για τη μόνιμη πλήρωση του σχετικού υπηρεσιακού κενού.
Ανάλογη διαδικασία προσωρινής κάλυψης της θέσης προβλέπεται και από τον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών της Επιχείρησης, ο οποίος σύμφωνα με την παρασχεθείσα από το άρθρο 257 του ΚΔΚ νομοθετική εξουσιοδότηση, μπορεί να ρυθμίζει ζητήματα, που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού της, μεταξύ των οποίων είναι και εκείνο της κάλυψης προσωρινά της υπηρεσιακής ανάγκης της άσκησης των καθηκόντων της θέσης του διευθυντή της επιχείρησης.

Εξάλλου, εφόσον η κάλυψη της υπηρεσιακής αυτής ανάγκης γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.4257/2014, γεγονός που προκύπτει από την τηρηθείσα διαδικασία και τις σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων, με μετακίνηση υπαλλήλου, τότε ο υπάλληλος αυτός δικαιούται να λάβει το επίδομα θέσης ευθύνης που αντιστοιχεί σε Προϊστάμενο Διεύθυνσης ποσού 400,00 ευρώ, δεδομένου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις καταβολής του, εφόσον είναι νόμιμη, κατ΄ εφαρμογή του προαναφερθέντος άρθρου 15 του ν.4257/2014, η σχετική μετακίνηση.
Πηγή:aftodioikisi.gr
Newsroom MykonosTicker
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...