19 Νοε 2015

Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα Μυκόνου .......
(αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), την Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 18:00΄(μ.μ.), λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 67 του Ν. 3852/ 2010, προκειμένου να συζητηθεί και ληφθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο απόφαση επί των παρακάτω αναφερομένων θεμάτων: 

1) Εξ αναβολής συζήτηση θέματος «Περί απαλλαγής τελών νεκροταφείου της κ.ΧΑ. Ζα. για τον θανόντα σύζυγό της».

2) Εξ αναβολής συζήτηση θέματος «Περί απαλλαγής τελών νεκροταφείου της κ.ΠΟ. Μα. για τον θανόντα σύζυγό της».

3) Περί έγκρισης της με αριθμ.27/2015 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΔΕΠΠΑΜ αναφορικά με την έγκριση ισολογισμού της ΚΔΕΠΠΑΜ και της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2014.

4) Περί επιχορήγησης Αθλητικών κλπ. Συλλόγων και Σωματείων Μυκόνου για το έτος 2015.

5) Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου Μυκόνου για την συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής καταγραφής ναυαγίων πλοίων και σκαφών.

6) Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου Μυκόνου ως μέλος της επιτροπής επιθεώρησης ακτών, που θα αποφανθεί για την αποκατάσταση περιβάλλοντος συνέπεια του ναυαγίου της 08-03-2014.

7) Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δήμου Μυκόνου και των νομικών του προσώπων.

8) Περί έγκρισης αναθεωρημένης μελέτης για την αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου Κόρφου Μυκόνου κατόπιν της με αριθμ.200/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

9) Περί επιβολής τελών σε συνέχεια της με αριθμ.204/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

10) Περί έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μυκόνου έτους 2016

11) Περί λήψης απόφασης για την έκδοση εγγυητικής επιστολής για την καλή εκτέλεση του έργου ποσού ίσου με το 5% του επιλέξιμου προϋπολογισμού του έργου (LEADER, ΔΡΑΣΗ L321-2, Κατασκευή δύο (2) γηπέδων αντισφαίρισης – τένις

12) Περί λήψης απόφασης για την έκδοση εγγυητικής επιστολής για την καλή εκτέλεση του έργου ποσού ίσου με το 5% του επιλέξιμου προϋπολογισμού του έργου (LEADER, ΔΡΑΣΗ L313-1, Κατασκευή και λειτουργία ενεργειακά αυτόνομου περιπτέρου πληροφόρησης)»

13) Περί λήψης απόφασης για την έκδοση εγγυητικής επιστολής για την καλή εκτέλεση του έργου ποσού ίσου με το 5% του επιλέξιμου προϋπολογισμού του έργου. (LEADER, ΔΡΑΣΗ L321-2, Διαμόρφωση αυλής 2ου Νηπιαγωγείου Μυκόνου με δάπεδο ασφαλείας και όργανα παιδικής χαράς)»

14) Περί καθορισμού χρονικής διάρκειας προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μυκόνου , 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και 2ης ΥΠΕ με την επωνυμία «Κέντρο Υγείας Μυκόνου» σε συμπλήρωση της υπ’αριθμ.78/2015 απόφασης του Δ.Σ.Μυκόνου.

15) Περί λήψης απόφασης για εκτός έδρας συνεδρίασης του Δ.Σ. κατόπιν της με αριθμ.55/2015 απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Άνω Μεράς Μυκόνου.

16) Περί χορήγησης αδείας διάνοιξης μικρής αύλακος επί της δημοτικής οδού στην περιοχή Λαγκάδα Μυκόνου κατόπιν αιτήσεως του κ.Κουκά Γεώργιου του Νικολάου προκειμένου να συνδεθεί με το δημοτικό δίκτυο αποχέτευσης και εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Μυκόνου.

17) Εξέταση διαφόρων θεμάτων, εγγράφων κλπ.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Λάμπρος Παναγιωτακόπουλος
Μύκονος, 19-11-2015
Newsroom mykonosticker.com
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...