15 Νοε 2012

Αναγνώριση στον ΟΑΕΕ χρόνου αποδεδειγμένης άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ δύνανται, μετά από σχετική αίτησή τους να αναγνωρίσουν ως χρόνο ασφάλισης το χρονικό διάστημα αποδεδειγμένης άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, υπακτέας στα πρώην Ταμεία ΤΕΒΕ-ΤΑΕ-ΤΣΑ πριν την εγγραφή στα μητρώα αυτών, για τον οποίο δεν έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές.......

- Η διάταξη αναφέρεται σε αποδεδειγμένη άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας πριν την εγγραφή στα Μητρώα των Ταμείων ΤΕΒΕ-ΤΑΕ-ΤΣΑ. Δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ που έχουν εγγραφεί για πρώτη φορά μετά την 1/1/2007, για τους οποίους ισχύει το ΠΔ 258/05.

- Ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε έτη και μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί οποτεδήποτε πριν την εγγραφή.

- Όπως ήδη αναφέρθηκε, για τον συνυπολογισμό του χρόνου αυτού δεν είναι απαραίτητη η συμπλήρωση 12 ετών ή 3600 ημερών πραγματικής ή προαιρετικής ασφάλισης.

- Δεν μπορεί να αναγνωριστεί αν:

α. Για το ίδιο διάστημα έχει χωρήσει ασφάλιση σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο
β. Με αίτησή του ο ασφαλισμένος έχει λάβει νόμιμα εξαίρεση, για οποιαδήποτε αιτία, από την ασφάλιση των πρώην ΤΕΒΕ-ΤΑΕ-ΤΣΑ για το διάστημα που ζητείται η αναγνώριση.

- Η ισχύς της διάταξης αυτής έχει αρχίσει από 1/1/2011.
- Η εξαγορά του χρόνου γίνεται με την καταβολή ασφαλιστικής εισφοράς ίσης με την εισφορά του κλάδου σύνταξης της πέμπτης ασφαλιστικής κατηγορίας του ΟΑΕΕ, όπως ισχύει κάθε φορά ή κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία.
- Το ποσό της εξαγοράς καταβάλλεται:
· Εφάπαξ με έκπτωση -15%
· Σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις που δεν μπορούν να είναι περισσότερες από το 1/2 των αναγνωριζόμενων μηνών (π.χ. 60 μήνες/ 2 = 30 δόσεις). 
Πηγή : forologikanea
Επιμέλεια : Συντακτική Ομάδα Mykonos Ticker
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...