19 Νοε 2015

Νέα Κοινοτική Οδηγία για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες πληρωμών

Πιο εύχρηστο, πιο ασφαλές και πιο αποδοτικό για επιχειρήσεις και καταναλωτές επιχειρεί να κάνει το τοπίο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληρωμών η Ε.Ε........
Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσεται η κίνηση του Συμβουλίου να εκδώσει νέα σχετική Οδηγία, η οποία στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη μιας πανευρωπαϊκής αγοράς για τις ηλεκτρονικές πληρωμές.

Η νέα Οδηγία εγκρίθηκε σε σύνοδο του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας, χωρίς συζήτηση και πλέον, τα κράτη - μέλη έχουν προθεσμία δύο ετών για να τη μεταφέρουν στους εθνικούς τους νόμους και κανονισμούς.

Η νέα Οδηγία ενσωματώνει και καταργεί το υφιστάμενο πλαίσιο (2007/64/ΕΚ), το οποίο αποτέλεσε τη νομική βάση για τη δημιουργία μιας πανευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς για τις υπηρεσίες πληρωμών.

Η αναθεωρημένη Οδηγία, όπως τονίζει το Συμβούλιο, προσαρμόζει τους κανόνες, που προβλέπονται για τις νεοεμφανιζόμενες και καινοτόμες υπηρεσίες πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών μέσω Διαδικτύου και μέσω φορητών συσκευών. Έχει δε ως στόχο την εξασφάλιση ασφαλέστερου περιβάλλοντος για τις πληρωμές, ιδίως για εκείνες που εκτελούνται μέσω διαύλων εξ αποστάσεως.

Αλλαγές
Σύμφωνα με το σκεπτικό του Συμβουλίου, από την έκδοση της αρχικής Οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών το 2007, οι μέθοδοι για την κίνηση πληρωμών στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου έχουν εξελιχθεί. Συνήθως, δημιουργούν μια γέφυρα μεταξύ του ιστοχώρου του εμπόρου και της πλατφόρμας ηλεκτρονικής τραπεζικής εξυπηρέτησης της τράπεζας του πελάτη, προκειμένου αυτός να πραγματοποιήσει πληρωμές στο διαδίκτυο με βάση μεταφορά πίστωσης.

Οι εν λόγω υπηρεσίες καλύπτονται, πλέον, από τη νέα Οδηγία. Παρέχουν δε τη δυνατότητα στον πάροχο υπηρεσιών κίνησης πληρωμών (ο οποίος ουδέποτε κατέχει κεφάλαια του χρήστη) να διαβεβαιώνει το δικαιούχο ότι τα χρήματα, που είναι απαραίτητα για μια συγκεκριμένη συναλλαγή, είναι διαθέσιμα στο λογαριασμό του πελάτη και ότι η πληρωμή έχει κινηθεί.

Πληροφορίες
Με τη νέα Οδηγία θεσπίζεται, επίσης, κανονιστικό πλαίσιο για τις δραστηριότητες των υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμού. Οι ως άνω υπηρεσίες παρέχουν στο χρήστη των υπηρεσιών πληρωμών, για παράδειγμα, συγκεντρωτικές διαδικτυακές πληροφορίες για λογαριασμούς πληρωμών, που διατηρεί σε άλλους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών. Με αυτόν τον τρόπο, ο χρήστης υπηρεσιών πληρωμών έχει εποπτεία της οικονομικής του κατάστασης ανά πάσα στιγμή μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον.

Ταυτόχρονα, η Οδηγία προωθεί ισχυρότερα μέτρα ασφαλείας για τις πληρωμές μέσω Διαδικτύου και για τη χρησιμοποίηση των υπηρεσιών, που παρέχονται από τους νέους παράγοντες της αγοράς. Θα εξασφαλίζει την αυστηρή εξακρίβωση της ταυτότητας του πελάτη για κάθε συναλλαγή. Το νέο και ενισχυμένο εποπτικό καθεστώς αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω το επίπεδο ασφαλείας και προστασίας των καταναλωτών σε αυτόν τον τομέα.

Θυμίζουμε ότι στις 5 Μαΐου 2015 επιτεύχθηκε συμφωνία επί του κειμένου της Οδηγίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο, στη συνέχεια, ενέκρινε τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση στις 8 Οκτωβρίου.
Πηγή: enikonomia.gr
Newsroom MykonosTicker
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...