18 Νοε 2015

Πρόσκληση παρουσίασης στρατευσίμων κλάσεως 2019 στη Στρατολογική Υπηρεσία Ν. Αιγαίου

Να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής κατά το πρώτο τρίμηνο του 2016 είναι υποχρεωμένοι οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2019 (γεννημένοι το 1998), που μένουν σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα.......

Η κατάθεση πρέπει να γίνει από τις 4 Ιανουαρίου 2016 μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2016 στη Στρατολογική Υπηρεσία Νοτίου Αιγαίου ή στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Επειδή η διαδικασία απογραφής και η επιτυχής έκβασή της στηρίζεται στη σωστή και ευρεία ενημέρωση των στρατευσίμων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να γνωρίζουν τα παρακάτω:

α. Όσοι είναι εγγεγραμμένοι σε Μητρώα Αρρένων Δήμου ή Κοινότητας εκτός των Νομών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου και διαμένουν σε οποιοδήποτε Δήμο ή Κοινότητα των Νομών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, μπορούν προς διευκόλυνσή τους να προσέλθουν να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής στην Υπηρεσία μας ή στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
                                                                 
β. Κατά την προσέλευσή τους, θα πρέπει να φέρουν μαζί τους το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή φωτοτυπία αυτού καθώς επίσης και πιστοποιητικό Δήμου - Κοινότητας, από το οποίο θα προκύπτει η εγγραφή τους σε Μητρώα Αρρένων.

γ. Ειδικά, οι διαμένοντες στο εξωτερικό μπορούν να απογραφούν στις αρμόδιες Προξενικές Αρχές, συμπληρώνοντας το έντυπο του Δελτίου Απογραφής, το οποίο μπορεί να εκτυπωθεί από την ιστοσελίδα της ΔΣΣΝΣ/ΓΕΕΘΑ (www.stratologia.gr) και να το αποστείλουν συμπληρωμένο στην Υπηρεσία μας μέσω της αρμόδιας προξενικής αρχής.

δ. Οι μη εγγεγραμμένοι σε μητρώο αρρένων, οι οποίοι υποχρεούνται να απογραφούν (αδήλωτοι), προκειμένου να θεωρηθούν ως εμπροθέσμως καταθέσαντες, οφείλουν μέχρι την καθορισμένη προθεσμία από την παράγραφο 1 της παρούσας, να υποβάλουν στην Υπηρεσία μας βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας, από την οποία να προκύπτει ότι υπέβαλαν δικαιολογητικά για την εγγραφή τους σε μητρώα αρρένων. Οι παραπάνω έχουν υποχρέωση να απογραφούν εντός μηνός από την έκδοση της απόφασης εγγραφής τους στο μητρώο αρρένων.

ε. Όσοι έχουν προβλήματα υγείας, για τα οποία πιθανολογείται η ακαταλληλότητα για στράτευση, υποβάλλουν ιατρικές γνωματεύσεις ή βεβαιώσεις, από τις οποίες θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθηση.

στ. Η αναγραφή των στοιχείων Ταυτότητας [Αριθμό Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (ΑΔΤ) ή διαβατηρίου], του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και του Μητρώου Αρρένων Δήμου, στον οποίο είναι εγγεγραμμένος ο στρατεύσιμος, είναι υποχρεωτική.

ζ. Αποδεικτικό κατάθεσης Δελτίου Απογραφής δεν εκδίδεται από την Υπηρεσία μας και τα ΚΕΠ. Οι στρατεύσιμοι μπορούν να το εκτυπώνουν από την ιστοσελίδα της ΔΣΣΝΣ/ΓΕΕΘΑ (www.stratologia.gr), πληκτρολογώντας το Στρατιωτικό Αριθμό τους ή τον Αριθμό του Δελτίου της Αστυνομικής Ταυτότητάς τους.

η. Όσοι παραβαίνουν τις παραπάνω υποχρεώσεις υπέχουν τις παρακάτω διοικητικές κυρώσεις:

1ον Ενός (1) μηνός πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης, σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής του Δελτίου Απογραφής.

2ον Δύο (2) μηνών πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης, σε περίπτωση μη υποβολής του Δελτίου Απογραφής.

3ον Τριών (3) μηνών πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης, σε περίπτωση αναγραφής στο Δελτίο Απογραφής ανακριβών στοιχείων ή κατάθεσης ανακριβών δικαιολογητικών.

Τους στρατεύσιμους ενημερώνουν με οποιονδήποτε, κατά την κρίση τους, πρόσφορο και αποτελεσματικό τρόπο (όπως τοπικές εφημερίδες, τοπικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί, τοπικοί τηλεοπτικοί σταθμοί) η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, οι Δήμοι – Κοινότητες και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κοινοποιούν το παρόν σε όλα τα Λύκεια - Σχολές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ενώ μπορούν να ελέγχουν κατά την κρίση τους και κατ’ αρμοδιότητα την πιστή εφαρμογή των παραπάνω από τα υπεύθυνα όργανα των Λυκείων και των Σχολών, με σκοπό την απρόσκοπτη και κατά το δυνατόν ευρύτερη ενημέρωση όλων των νέων.

Τέλος, η Κεντρική Γραμματεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου και οι Διευθυντές των Λυκείων - Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μεριμνούν, ώστε το περιεχόμενο των Παραρτημάτων να καταστεί γνωστό σε όλους τους σπουδαστές - μαθητές με έτος γέννησης 1998 πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων και να τους υπενθυμίζουν τακτικά την υποχρέωσή τους για κατάθεση ΔΑ.

Για κάθε αμφιβολία ή απορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν τηλεφωνικά στην Υπηρεσία (τηλ.: 2281360009,-11, -12, -13), κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...