22 Νοε 2012

ΕΕ: Προθεσμία 2 μηνών στην Ελλάδα, να μεταφέρει στο εσωτερικό της δίκαιο τους κανόνες της ΕΕ

Η Βουλή έτοιμη να κατοικηθεί από τη νέα κυβέρνηση
Προθεσμία δύο μηνών στην Ελλάδα έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να ανακοινώσει τα μέτρα που έλαβε για να μεταφέρει στο εσωτερικό της δίκαιο τους κανόνες της ΕΕ στον χρηματοπιστωτικό τομέα
Προθεσμία δύο μηνών έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα, το Βέλγιο, τη Γαλλία, το Λουξεμβούργο, την Πολωνία και την Πορτογαλία, προκειμένου να της ανακοινώσουν τα μέτρα που έλαβαν για να μεταφέρουν στο εσωτερικό τους δίκαιο τους κανόνες της ΕΕ στον......
χρηματοπιστωτικό τομέα.

Ειδικότερα, πρόκειται για την οδηγία 2010/78/ΕΕ σχετικά με τις εξουσίες των τριών νέων ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών για τις τράπεζες (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών) τις ασφαλίσεις και τις επαγγελματικές συντάξεις (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων) και τις κινητές αξίες (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών).

Η οδηγία αποσκοπεί στην προσαρμογή των διατάξεων των βασικών οδηγιών για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στο νέο εποπτικό πλαίσιο. Η Επιτροπή εκτιμά ότι με τον τρόπο αυτόν θα εξασφαλιστεί ότι οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές θα είναι πλήρως σε θέση να εκτελέσουν όλα τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί. Τα κράτη- μέλη έπρεπε να έχουν μεταφέρει την οδηγία στο εσωτερικό τους δίκαιο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011.

Τα αιτήματα της Επιτροπής έχουν τη μορφή αιτιολογημένων γνωμών (δεύτερο στάδιο προδικαστικής διαδικασίας) βάσει των κοινοτικών διαδικασιών επί παραβάσει. Αν τα κράτη- μέλη δεν ανακοινώσουν στην Επιτροπή εντός δύο μηνών τα μέτρα μεταφοράς της οδηγίας, τότε η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Παράλληλα, με άλλη απόφασή της, η Επιτροπή ζήτησε από την Ελλάδα και την Πολωνία να της κοινοποιήσουν τα μέτρα που έλαβαν για την ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της οδηγίας 2009/65/ΕΚ που αφορά στον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων, σχετικά με ορισμένους Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ).

Η οδηγία αυτή καλύπτει τους κοινούς κανόνες για τη συγκρότηση και λειτουργία των κεφαλαίων ΟΣΕΚΑ και τους κανόνες που διέπουν τους διαχειριστές των ΟΣΕΚΑ στην ΕΕ. Προβλέπεται ότι οι διαχειριστές κεφαλαίων οι οποίοι συμμορφώνονται με τους εν λόγω κανόνες μπορούν να επωφεληθούν από το δικαίωμα να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους διασυνοριακά. Μερίδια των ΟΣΕΚΑ που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής της οδηγίας μπορούν να διανεμηθούν στους επενδυτές σε όλη την ΕΕ μετά την εφαρμογή μιας ορισμένης διαδικασίας για την κοινοποίηση των σχετικών αρμόδιων αρχών.

Η Ελλάδα και η Πολωνία έχουν τώρα στη διάθεσή τους δύο μήνες για να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή τα μέτρα τα οποία έλαβαν για να τηρήσουν τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Σε αντίθετη περίπτωση, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις χώρες αυτές στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Επίσης ζητήθηκε από τις δύο χώρες να ενημερώσουν για την πορεία ενσωμάτωσης δύο σχετικών οδηγιών που αφορούν στην προστασία των επενδυτών και στην αποτελεσματικότητα της αγοράς των επενδυτικών ταμείων στην ΕΕ. Η προθεσμία για την κοινοποίηση των μέτρων έληξε στις 30 Ιουνίου 2011.

Εξάλλου, με άλλη απόφασή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε επίσημα την Ελλάδα να αλλάξει τους κανόνες του τέλους ταξινόμησης των οχημάτων που εκμισθώνονται με απλή ή χρηματοδοτική μίσθωση.

Με βάση την ελληνική νομοθεσία, αν ένας πελάτης που είναι κάτοικος Ελλάδας νοικιάσει ή μισθώσει με χρηματοδοτική μίσθωση ένα όχημα από εκμισθωτή εγκατεστημένο σε άλλο κράτος- μέλος, το τέλος ταξινόμησης πρέπει να καταβληθεί πλήρως στην Ελλάδα. Ωστόσο, σύμφωνα με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η Ελλάδα πρέπει να εισπράξει μόνο ένα τέλος ανάλογο με τη διάρκεια της χρήσης του οχήματος. Επειδή αυτό δεν συμβαίνει προς το παρόν, η ελληνική νομοθεσία μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά για διασυνοριακές δραστηριότητες. Η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτό παραβιάζει την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών που θεσπίζεται από τις Συνθήκες.

Το αίτημα διατυπώνεται υπό μορφή αιτιολογημένης γνώμης. Αν η Ελλάδα δεν συμμορφωθεί με το αίτημα εντός δύο μηνών, τότε η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο.
Πηγή : news247.gr
Επιμέλεια : Mykonos Ticker NewsRoom
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...