21 Νοε 2012

Τι θα ισχύσει με τα πτυχία και τους τίτλους σπουδών

Τα πτυχία και οι τίτλοι σπουδών οδηγούν είτε σε ακαδημαϊκή αναγνώριση είτε σε αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων είτε και στα δύο.
Στην ελληνική επικράτεια μόνον τα Ελληνικά Δημόσια Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμια & ΤΕΙ) παρέχουν στους αποφοίτους τους ακαδημαϊκή αναγνώριση και επαγγελματικά προσόντα με την λήψη του πτυχίου τους.......


Οι κάτοχοι πτυχίων ή τίτλων σπουδών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων άλλων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών για να επιτύχουν ακαδημαϊκή αναγνώριση δύνανται να αιτηθούν στον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ακαδημαϊκή ισοτιμία και αντιστοιχία. Ο ΔΟΑΤΑΠ αφού συγκρίνει τα προγράμματα σπουδών (διάρκεια, περιεχόμενο κ.λ.π.) αποφαίνεται θετικά ή αρνητικά για τη χορήγηση της ισοτιμίας ή και της αντιστοιχίας και στην περίπτωση που αποφανθεί θετικά εξομοιώνονται με τους Αποφοίτους των Ελληνικών Δημόσιων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Με καμία άλλη διαδικασία δεν χορηγείται ακαδημαϊκή αναγνώριση και επαγγελματικά προσόντα στην Ελλάδα, σύμφωνα με την Εθνική νομοθεσία.

Οι κάτοχοι επαγγελματικών προσόντων νομοθετικά ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων (δηλαδή σε εκείνα τα επαγγέλματα που χρειάζεται Άδεια Ασκήσεως όπως του Πολιτικού Μηχανικού ή του Ιατρού ή του Δικηγόρου ή του Ψυχολόγου κ.α.) σε κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν την δυνατότητα από το 2000, εφ’οσον ασκούν στο κράτος-μέλος το επάγγελμα, σύμφωνα με τις Οδηγίες 89/48/ΕΚ & 2005/36/ΕΕ να τα μεταφέρουν στην ελληνική επικράτεια. 


Το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) αφού εξετάσει το εύρος των επαγγελματικών προσόντων και το πρόγραμμα σπουδών (διάρκεια και περιεχόμενο κλπ) αποφαίνεται θετικά ή αρνητικά για την χορήγηση των επαγγελματικών προσόντων ενίοτε με μέτρα αντιστάθμισης που περιλαμβάνουν είτε επιτυχή εξέταση σε Μαθήματα είτε Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα διάρκειας έως τριών ετών. Με ειδική διαδικασία που ορίζεται για επιπλέον άσκηση του επαγγέλματος και επιπλέον σπουδές δύνανται ομοίως υπήκοοι τρίτων χωρών να υποβάλλουν αίτηση και να ενταχθούν στην ανωτέρω κατηγορία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Παιδείας, με τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις του ν. 4046/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016- Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» και σύμφωνα με το πρωτογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης - της Συνθήκης της Λισαβόνας – δύνανται οι κάτοχοι πτυχίων ή τίτλων σπουδών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων άλλων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που οδηγούν σε Μη νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα όπως του Διερμηνέα, του Αρχαιολόγου, του Γραφίστα κ.λπ. να αιτηθούν την επαγγελματική τους ισοδυναμία με τους αποφοίτους των ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Συγκεκριμένα θεσπίζεται για πρώτη φορά εθνικό θεσμικό πλαίσιο με το οποίο ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας και μόνον.

Επίσης κατά την ίδια διαδικασία με την παραπάνω δύνανται να αιτηθούν αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας οι απόφοιτοι Κολεγίων. Τα Κολλέγια είναι πάροχοι υπηρεσιών μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης, που παρέχουν κατ’ αποκλειστικότητα σπουδές βάσει συμφωνιών πιστοποίησης (validation) και δικαιόχρησης (franchising) με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, αναγνωρισμένα από τις αρμόδιες αρχές στη χώρα που εδρεύουν, οι οποίες οδηγούν σε πρώτο πτυχίο (bachelor) τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.

Επίσης περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη κατηγορία (κολέγια) πάροχοι υπηρεσιών μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης, εφόσον τα προγράμματα σπουδών τους έχουν πιστοποίηση (accreditation) από διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.Πηγή : news247.gr
Επιμέλεια : Mykonos Ticker NewsRoom
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...