19 Νοε 2012

Οι τελικές αλλαγές στο επάγγελμα του λογιστή

Picture 0 for Οι τελικές αλλαγές στο επάγγελμα του λογιστή
Ποιες είναι οι αλλαγές στις διατάξεις του ψηφισθέντος πολυνομοσχεδίου, που ρυθμίζουν το επάγγελμα του λογιστή - φοροτεχνικού, όπως προβλέπονται στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
Έναν χρόνο πριν, και συγκεκριμένα από την 1η Ιανουαρίου 2014 (αντί για 2015 που προβλέπεται στο πολυνομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ) καθίσταται μη υποχρεωτική η ιδιότητα μέλους του ΟΕΕ, προκειμένου να ασκηθεί το επάγγελμα του λογιστή φοροτεχνικού......

Το παραπάνω ορίζεται στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και με την οποία ρυθμίζονται όλα τα εκκρεμή θέματα της κυβέρνησης με την τρόικα, ενόψει της αυριανής συνεδρίασης του Eurogroup.
Ειδικότερα για το επάγγελμα του λογιστή φοροτεχνικού, οι αλλαγές που επέρχονται είναι οι εξής:
- Στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του π.δ. 340/1998 (Α’ 228), όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση 2 της υποπαραγράφου Η.5. της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012,  μετά τις λέξεις «συνοδεύεται υποχρεωτικά από» προστίθεται η λέξη «απλά» και μετά τις λέξεις «όπως ορίζεται στο άρθρο 15» προστίθενται οι λέξεις «του παρόντος».
- Η παρ. 6 του άρθρου 4  του π.δ. 340/1998, όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση 2 της υποπαραγράφου Η.5. της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012,  αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Η απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης ή της αρμόδιας Τοπικής Διοίκησης  Περιφερειακού Τμήματος του ΟΕΕ για τη χορήγηση της επαγγελματικής ταυτότητας ή για την απαγόρευση της άσκησης του επαγγέλματος του λογιστή φοροτεχνικού εκδίδεται εντός ενός μηνός  από την ημερομηνία της αναγγελίας και της πλήρους υποβολής των προβλεπομένων νομίμων δικαιολογητικών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του ενός μηνός από την ημερομηνία της αναγγελίας και της πλήρους υποβολής των προβλεπομένων νομίμων δικαιολογητικών, η άσκηση του επαγγέλματος του λογιστή φοροτεχνικού επιτρέπεται αυτοδικαίως με την επίδειξη του αντιγράφου της αναγγελίας και αποδεικνύεται αυτομάτως η επαγγελματική ιδιότητα του λογιστή – φοροτεχνικού.Σε περίπτωση απαγόρευσης της άσκησης  του επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού, το ΟΕΕ ενημερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόμενο, γνωστοποιώντας  τους λόγους της απαγόρευσης. Το ΟΕΕ μπορεί οποτεδήποτε, ακόμη και μετά την παρέλευση ενός μηνός από την αναγγελία, να απαγορεύσει την άσκηση του επαγγέλματος και να προβεί στην αφαίρεση της επαγγελματικής ταυτότητας, αν  διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του λογιστή φοροτεχνικού. (εδάφιο γ της παρ.1 του άρθρου 3 του ν.3919/2011).»

- Η παράγραφος 10 του άρθρου 4  του π.δ. 340/1998, όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση 2 της υποπαραγράφου Η.5. της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012,  αντικαθίσταται ως εξής:

«Για την έκδοση της επαγγελματικής ταυτότητας και την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης απαιτείται η καταβολή δικαιωμάτων υπέρ του Ο.Ε.Ε, το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Οικονομικών. Η ιδιότητα του μέλους του ΟΕΕ δεν αποτελεί προϋπόθεση για την  άσκηση του επαγγέλματος του λογιστή φοροτεχνικού μετά την 1.1.2014.»
- Το άρθρο 10 του π.δ. 340/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 10 - Νομικά πρόσωπα παροχής  λογιστικών & φοροτεχνικών υπηρεσιών - Αντιπρόσωποι

1. Για τη λειτουργία νομικών προσώπων παροχής  λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών απαιτείται αναγγελία έναρξης λογιστικών και φοροτεχνικών εργασιών, στο ΟΕΕ με την ακόλουθη διαδικασία.

2. Για την εν λόγω αναγγελία έναρξης υποβάλλεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου δήλωση έναρξης λειτουργίας επιχείρησης παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, η οποία συνοδεύεται απόεπικυρωμένα αντίγραφα τωνκατά νόμο εγγράφων ή πιστοποιητικών, από τα οποία προκύπτουν η νόμιμη σύσταση, λειτουργία, εκπροσώπηση και φορολογική έναρξη δραστηριότητας του νομικού προσώπου. 
Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία ενός (1) μηνός από την ημερομηνία της αναγγελίας και της πλήρους υποβολής των προβλεπομένων νομίμων δικαιολογητικών, το νομικό πρόσωπο μπορεί αυτοδικαίως να ασκεί λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες με μόνη την επίδειξη του αντιγράφου της αναγγελίας.

3. Κάθε πρόσωπο μπορεί να συμμετέχει ως εταίρος ή και ως νόμιμος εκπρόσωπος σε νομικά πρόσωπα παροχής  λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών. Κάθε φυσικό πρόσωπο που συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση με τα παραπάνω νομικά πρόσωπα και είναι εξουσιοδοτημένο να υπογράφει για λογαριασμό τους πράξεις που ανάγονται στο αντικείμενο εργασιών του Λογιστή Φοροτεχνικού πρέπει υποχρεωτικά να είναι κάτοχος της επαγγελματικής ιδιότητας του  Λογιστή Φοροτεχνικού».
Πηγή : forologikanea.gr
Επιμέλεια : Mykonos Ticker NewsRoom
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...