8 Νοε 2012

Μεταβολή στις διατάξεις για τα απαλλασσόμενα από την τήρηση βιβλίων πρόσωπα


Του Νίκου Παπαγιάννη
Ο Υπουργός Οικονομικών με το ψηφισθέν πολυνομοσχέδιο επιχείρησε να προβεί σε απλοποίηση του ΚΒΣ, όχι στην κατάργησή του, όπως ήταν οι αρχικές προθέσεις και εξαγγελίες. Στην πραγματικότητα ο ΚΒΣ επαναδιατυπώθηκε ως ενιαίο κείμενο ενώ καταργήθηκαν μια σειρά από διατάξεις.
Στο θέμα της υποχρέωσης τήρησης βιβλίων μεταβάλλονται τα όρια για την παροχή υπηρεσιών από 5.000 σε 10.000 ευρώ.......

Η σχετική διάταξη αναφέρει ότι «δεν είναι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών τα φυσικά πρόσωπα, με εξαίρεση τους ελεύθερους επαγγελματίες, τα οποία, ευκαιριακά και ως παρεπόμενη απασχόληση, πωλούν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες για τις οποίες εκδίδονται στοιχεία από τον αντισυμβαλλόμενο».
Απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης αποδείξεων λιανικής ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών φυσικό πρόσωπο, που πραγματοποίησε κατά την προηγούμενη ετήσια διαχειριστική περίοδο ακαθάριστα έσοδα μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, αθροιστικά ή διαζευκτικά.

Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται και ο φορολογούμενος έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων στις παρακάτω περιπτώσεις :
- ελεύθεροι επαγγελματίες,
- υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών που πραγματοποιούν ακαθάριστα έσοδα από πωλήσεις κατά ποσοστό τουλάχιστον εξήντα τοις εκατό (60%) σε άλλο υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών και στα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 3 (Δημόσιο, ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή επιτροπή ή ένωση προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αλλοδαπό νομικό πρόσωπο που δεν έχει εγκατάσταση στην Ελλάδα και αποκτά κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου στην ημεδαπή, ξένες αποστολές και διεθνείς οργανισμοί)
- αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α.
- εξαγωγές ανεξάρτητα από ποσοστό,
- τα παρκάτω πρόσωπα (υπόχρεα στην τήρηση πληροφοριών του άρθρου 4) :
εκμεταλλευτής χώρου διαμονής ή φιλοξενίας, εκπαιδευτηρίου, κλινικής ή θεραπευτηρίου, κέντρων αισθητικής, γυμναστηρίων, χώρου στάθμευσης, καθώς και οι γιατροί και οδοντίατροι,
- καθώς και πρόσωπα που επιλέγουν την ένταξή τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ

Πηγή : e-forologia.gr
Επιμέλεια : Mykonos Ticker NewsRoom
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...