12 Νοε 2012

Ο νέος Κώδικας Φορολογικών Στοιχείων. Τα γενικά χαρακτηριστικά και οι μεταβολές που εισάγονται

 
Του κ. Απόστολου Λιόλιου, Επίτιμου Οικονομικού Επιθεωρητή
Σύμφωνα με το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή των Ελλήνων, ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ.186/1992) καταργείται και αντικαθίστανται με τον “ Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών”, οι βασικές αλλαγές των οποίων αναφέρονται στην συνέχεια.........

1. Γενικά
Ο Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών αποτελείται από δέκα τέσσερα (14) άρθρα.
Με το άρθρο 1 προσδιορίζονται τα πρόσωπα που υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 10 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών ( στο εξής του Κώδικα).
Με το άρθρο 2 ορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία απεικόνισης των συναλλαγών.
Με το άρθρο 3 ορίζονται οι εξαιρέσεις και οι απαλλαγές ως προς την εφαρμογή του Κώδικα.
Με το άρθρο 4 ορίζεται η διαδικασία τήρησης των Απογραφικών ή Διπλογραφικών Βιβλίων (Βιβλία β’ ή γ’ κατηγορίας) και τα κριτήρια για την ένταξη σε αυτά.
Με το άρθρο 5 προσδιορίζεται ο τρόπος διακίνησης των αγαθών με την απεικόνιση των συναλλαγών στα Δελτία Αποστολής.
Με το άρθρο 6 ορίζεται ο τρόπος απεικόνισης των συναλλαγών για τις χονδρικές πωλήσεις.
Με το άρθρο 7 ορίζεται η υποχρέωση έκδοσης των αποδείξεων για τις λιανικές πωλήσεις αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών.
Με το άρθρο 8 θεσπίζονται διατάξεις για τα έγγραφα μεταφοράς αγαθών και στοιχείων λοιπών συναλλαγών.
Με το άρθρο 9 οριοθετούνται οι προϋποθέσεις διαφύλαξης των στοιχείων και της διασφάλισης των συναλλαγών.
Με το άρθρο 10 ορίζεται η υποχρέωση υποβολής καταστάσεων για τις διασταυρώσεις και την απόδειξη των συναλλαγών.
Με τα άρθρα 11 και 12 θεσπίζονται οι εξουσίες των προϊσταμένων της Δ.O.Y και του Υπουργείου Οικονομικών.
Με το άρθρο 13 ορίζεται η έναρξη εφαρμογής των νέων διατάξεων από την 1η Ιανουαρίου 2013.

2. Διατάξεις που καταργούνται.
α) Σύμφωνα με το κείμενο του νομοσχεδίου τα βιβλία είναι αθεώρητα, είτε αυτά τηρούνται χειρόγραφα ή μηχανογραφικά και χωρίς την υποχρέωση τήρησης επιπλέον μηνιαίας κατάστασης βιβλίων Εσόδων- Εξόδων επί μηχανογραφικής τήρησης του.

β) Καταργείται η τήρηση της διπλογραφικής κατάστασης ποσοτικής καταχώρισης αποθεμάτων στο υποκατάστημα που προβλέπεται από τις διατάξεις τις παρ.3 του άρθρου 27 του Κ.Β.Σ, δεδομένου ότι τα αποθέματα που καταχωρούνται διακεκριμένα στα βιβλία της έδρας και τα δεδομένα αυτών δίνονται άμεσα στον έλεγχο που γίνεται στο υποκατάστημα.

γ) Στα δελτία Αποστολής που αφορούν τις παραδόσεις ή διακινήσεις νωπών οπωρολαχανικών, από πρόσωπο που παράγει τα προϊόντα αυτά, με σκοπό την αγορά ή την πώληση αυτών ή την πώληση για λογαριασμό του, δεν απαιτείται η αναγραφή της τιμής μονάδας, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της περίπτ. Στ’ της παρ. 5 του άρθρου 11 του Κ.Β.Σ.

δ) Με τις νέες διατάξεις καταργούνται τυπικά οι Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών και ο υπόχρεος εκδίδει «Απόδειξη Λιανικής» για κάθε λιανική συναλλαγή, είτα πρόκειται για πώληση αγαθών, είτε για αλλαγή λιανικής πωληθέντος αγαθού.

ε) Καταργείται η υποχρέωση της αναγραφής του είδους των παρεχόμενων υπηρεσιών, στις Αποδείξεις Λιανικής που εκδίδουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν το ιατρικό επάγγελμα. Σε κάθε περίπτωση, επί παροχής ιατρικών υπηρεσιών το είδος αυτών αναγράφεται κατά γενική κατηγορία.

στ) Για ένα μεταβατικό διάστημα, θα εξακολουθήσουν να εκδίδονται θεωρημένα στοιχεία διακίνησης και στοιχεία αξίας λιανικών συναλλαγών επί χειρόγραφης έκδοσης του7σ ή με τη χρήση ειδικών ασφαλών διατάξεων σήμανσης του Ν. 1809/1988. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων, η θεώρηση των φορολογικών στοιχείων καταργείται. Σύμφωνα με τη σχετική διάταξη το μέτρο προβλέπεται να ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2014.

ζ) Από την έναρξη ισχύος του νέου κώδικα καταργείται η υποβολή των εξής καταστάσεων και ισοζυγίων :
• Η κατάσταση με τους ιατρούς που περιέχει το Βιβλίο Μεριδολογίου ιατρών, της παρ. 1 περιπτ. Β’ του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.
• Η κατάσταση με τους υπόχρεους επιτηδευματίες αποθέτες, που περιέχει το Βιβλίο αποθήκευσης, η οποία προβλέπεται από την παρ. 1 περιπτ. Γ’ του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.
• Το ισοζύγιο των λογαριασμών όλων των βαθμίδων της κλειόμενης χρήσης από τον υπόχρεο που τηρεί λογιστικά βιβλία, της παρ. 6 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.

η) Καταργείται η υποχρέωση αναγραφής του επαγγέλματος του επαγγέλματος, της διεύθυνσης και της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. των αντισυμβαλλομένων, για τις συγκεντρωτικές καταστάσεις που υποβάλλονται, όπως μέχρι σήμερα προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ., στις οποίες θα αναγράφεται πλέον μόνο το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο ή η επωνυμία της επιχείρησης και ο Α.Φ.Μ. των υπόχρεων και το έτος που αφορούν.

θ) Οι πιο πάνω καταστάσεις (πελατών και προμηθευτών) δεν υποβάλλονται, όταν τα δεδομένα τους διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικών Συστημάτων, όπως ισχύει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3842/2010.

ι) Με ρητή διάταξη στο άρθρο 10 του νέου Κώδικα απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής ων συγκεντρωτικών καταστάσεων οι υπόχρεοι, για τα ασφάλιστρα, τις επιστροφές ασφαλίστρων και τις επιπτώσεις επί των ασφαλίστρων που αναγράφονται στα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια ή στις πρόσθετες πράξεις.

3. Λοιπές ρυθμίσεις (αναγράφονται αναφορικά)
α) Για τις οριστικές πωλήσεις συγγραμμάτων προς το Δημόσιο, τα Νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα αποσαφηνίζεται ότι το τιμολόγιο μπορεί να εκδοθεί μέχρι το τέλος της διαχειριστικής περιόδου μέσαστην οποία έγινε η «οριστικοποιήση», από τις αρμόδιες αρχές, της πώλησης των συγγραμμάτων.

β) Στον μεταφορέα αγαθών, παρέχεται η δυνατότητα εναλλακτικής επιλογής μεταξύ της έκδοσης φορτωτικής και της έκδοσης τιμολογίου ή απόδειξης υπό προϋποθέσεις.

γ) Ο τρόπος διαφύλαξης των Βιβλίων και των στοιχείων μπορεί να είναι και εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, μετά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου.που αφορουν, με υποβολή σχετικής γνωστοποίησης.

δ) Με ειδική διάταξη θεσπίζεται η υποχρέωση παροχής «ασφαλών πληροφοριών» για τις συναλλαγές συγκεκριμένων κατηγοριών υποχρέων απεικόνισης συναλλαγών (επιτηδευματιών), ανεξάρτητα από την κατηγορία των βιβλίων που τηρούν. Πρόκειται για τους:
Εκμεταλευτές χώρων διαμονής ή φιλοξενίας, τα εκπαιδευτήρια, τις κλινικές ή θεραπτευτήρια, τα κέντρα αισθητικής, τα γυμναστήρια, τους χώρους στάθμευσης, τους ιατρούς και τους οδοντιάτρους.

ε) Ο νέος κώδικας διακρίνει δύο κατηγορίες βιβλίων τα «Απλογραφικά» και τα «Διπλογραφικά». Η ένταξη σε κατηγορία γίνεται με βάση το ύψος των ακαθαρίστων σόδων, ως ακολούθως:
Απλογραφικά, μέχρι 1.500.000 ευρώ
Διπλογραφικά άνω των 1.500.000 ευρώ
Ο υπόχρεος Απλογραφικών Βιβλίων τηρούν Βιβλίο Εσόδων- Εξόδων και Βιβλίο Απογραφων, εφόσον τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα υπερέβησαν το όριο των 150.000 ευρώ.

4. Αιτιολογική έκθεση
Σύμφωνα με τους συνάκτες του νέου Κώδικα, οι διατάξεις που θεσπίζονται έχουν σκοπό τον περιορισμό τωων υποχρεώσεων των επιχειρήσεων, τη μείωση λειτουργικού κόστους εφαρμογής τους και τον εξορθολογισμό της φορολογικής απεικόνισης ων συναλλαγών και τις διασταυρώσεις.
Για την αποφυγή παρεξηγήσεων, στην εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου, που αφορά τον κώδικα, αναφέρονται περίπου τα εξής:
Παρά τον περιορισμό ων υποχρεώσεων πρέπει να γίνει σαφές ότι με τις νέες διατάξεις δεν αναιρείται η λειτουργία αυτών ως ρυθμιστικού πλαισίου των οικονομικών δεδομένων των επιχειρήσεων και ως βασικό στοιχείο ελεγκτικών επληθεύσεων.
Σε άλλο σημείο της έκθεσης σημειώνεται:
«Δεν μπορεί όμως να υποστηριχθεί σοβαρά ότι είναι δυνατή η πλήρης κατάργησή τους, διότι η έννομη τάξη δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς την ύπαρξη κανόνων ως προς τα τηρούμενα βιβλία και τον τρόπο τηρήσεως των ή ως προς τα στοιχεία που πρέπει να εκδίδονται κατά τις συναλλαγές και το περιεχόμενο τους».

5. Τελικό Συμπέρασμα  
Υπό την έννοια αυτή, μπορούμε να πούμε, καλοπροαίρετα, ότι την 1η Ιανουαρίου 2013 παύει να υπάρχει ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων, αλλά επαναφέρεται η τυραννία των διατάξεων αυτών με πιο σύγχρονες αντιλήψεις. 
Πηγή : e-forologia
Επιμέλεια : Συντακτική Ομάδα Mykonos Ticker
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...