12 Νοε 2012

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Καμία θεώρηση αν το χρέος του φορολογούμενου ξεπερνά τα 6000 ευρώ

Δεν θα μπορούν να θεωρούν φορολογικά στοιχεία οι φορολογούμενο με ληξιπρόθεσμες και απαιτητές φορολογικές υποχρεώσεις άνω των 6.000 ευρώ.
Το νομοσχέδιο «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» προβλέπει πως ........
έως την 1η Ιανουαρίου 2014 ο προϊστάμενοι των Εφοριών δεν θα θεωρούν φορολογικά στοιχεία σε υπόχρεο οι οποίος:

– Δεν έχει εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες και απαιτητές υποχρεώσεις του από πάσης φύσης φόρους του Δημοσίου από την επαγγελματική του δραστηριότητα, από δάνεια με την εγγύηση του Δημοσίου, πρόστιμα για παραβάσεις των διατάξεων του νόμου αυτού, τέλη ή εισφορές που βεβαιώνονται από τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες, όταν το σύνολο των υποχρεώσεων αυτών, χωρίς τις νόμιμες προσαυξήσεις ξεπερνά τις 6.000, εκτός αν έχει υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής των ληξιπρόθεσμων χρεών.

– Δεν έχει υποβάλει στη δημόσια οικονομική υπηρεσία δηλώσεις απόδοσης οποιουδήποτε παρακρατούμενου ή επιρριπτόμενου φόρου, τέλους, εισφοράς από οποιαδήποτε αιτία, καθώς και δηλώσεις φόρου εισοδήματος.

Κατ’ εξαίρεση των πιο πάνω ο προϊστάμενος της Εφορίας θα μπορεί με απόφασή του, να εγκρίνει τη θεώρηση περιορισμένου αριθμού φορολογικών στοιχείων, αφού ο υπόχρεος καταβάλλει μέρος της οφειλής του.


Πηγή : bankwars.gr
Επιμέλεια : Συντακτική Ομάδα Mykonos Ticker
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...