22 Νοε 2012

Αλλάζουν από την 1η Ιανουαρίου 2013 ο ασφαλιστικός και ο συνταξιοδοτικός χάρτης της Ελλάδας

ΤΗΝ αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης από 2 έως και 7 χρόνια σε ειδικά καθεστώτα, τη μείωση στις συντάξεις, περικοπές στα εφάπαξ και κατάργηση των δώρων περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων οι 18 ερμηνευτικές εγκύκλιοι του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για τις αλλαγές στο ασφαλιστικό που περιλαμβάνονται στο νόμο 4093/2012. ....

Σύμφωνα με τις εγκυκλίους διασφαλίζονται τα θεμελιωμένα έως και 31.12.2012 συνταξιοδοτικά δικαιώματα, καθώς και τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα που έχουν κατοχυρωθεί ή κατοχυρώνονται –με ή χωρίς αναγνώριση πλασματικών χρόνων– προκειμένου για συνταξιοδότηση με προϋποθέσεις που ισχύουν έως 31.12.2012.

Ασφαλισμένοι από 1.1.2013 (νέοι ασφαλισμένοι)
1. Οι ασφαλισμένοι (άνδρες και γυναίκες) από 1.1.2013 και μετά συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης και ηλικία 62 ετών.
2. Οι ασφαλισμένοι που μέχρι 31.12.2012 συμπληρώνουν 15 έτη ασφάλισης και το 65ο έτος της ηλικίας τους (ή το 60ό έτος για μειωμένη σύνταξη), έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, και μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με τις ανωτέρω προϋποθέσεις και μετά την 1.1.2013.
3. Οι ασφαλισμένοι (άνδρες και γυναίκες) που συμπληρώνουν 15 έτη ασφάλισης ή το 65ο έτος της ηλικίας τους (ή το 60ό έτος της ηλικίας για μειωμένη σύνταξη), από 1.1.2013 και μετά δικαιούνται σύνταξη με τη συμπλήρωση 15 ετών ασφάλισης και ηλικία 67 ετών (ή ηλικία 62 ετών για μειωμένη σύνταξη).
4. Οι μητέρες ανήλικων τέκνων (καθώς και οι χήροι πατέρες ανήλικων τέκνων) που μέχρι 31.12.2012 συμπληρώνουν 20 έτη ασφάλισης και ηλικία 55 ετών (ή ηλικία 50 ετών για μειωμένη σύνταξη), έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα και συνταξιοδοτούνται με τις ανωτέρω προϋποθέσεις και μετά την 1.1.2013.
5. Οι μητέρες ανήλικων τέκνων (καθώς και οι χήροι πατέρες ανήλικων τέκνων) που συμπληρώνουν 20 έτη ασφάλισης ή το 55ο έτος της ηλικίας (ή το 50ό για μειωμένη σύνταξη) από 1.1.2013 και μετά δικαιούνται σύνταξη με τη συμπλήρωση 20 ετών ασφάλισης και ηλικία 67 ετών (ή 62 ετών για μειωμένη).

Επισημαίνουμε ότι το δικαίωμα αναγνώρισης πλασματικών χρόνων ασφάλισης σύμφωνα με το άρθρο 40 του ν. 3996/2011 εξακολουθεί να υφίσταται για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και ισχύουν από 1.1.2011 και εφεξής, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3863/2010. Η σχετική αίτηση μπορεί να υποβληθεί προγενέστερα ή μεταγενέστερα του έτους του οποίου τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης επιθυμούν να κατοχυρώσουν, ακόμη και ταυτόχρονα με την αίτηση συνταξιοδότησής τους, σε καμία όμως περίπτωση μετά την ημερομηνία συνταξιοδότησης (έγγραφο Φ.80000/21395/1450/6.10.2011).

Αντίθετα, για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με προϋποθέσεις που ίσχυαν μέχρι 31.12.2010 καθώς και για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης από 1.1.2011 και εφεξής με βάση προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που δεν τροποποιήθηκαν με το άρθρο 10 του ν. 3863/2010 εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 2084/1992, όπως αυτό ίσχυε έως την αντικατάστασή του από την παρ. 18 του άρθρου 10 του ν. 3863/2010.

Μειώσεις συντάξεων

Οι συντάξεις οι οποίες θα μειωθούν αναδρομικά από 1.1.2013 και οι οποίες θα καταβληθούν μειωμένες με τη σύνταξη Φεβρουαρίου (τέλη Ιανουαρίου) θα περικοπούν ως εξής:
- Ποσό σύνταξης ή αθροίσματος άνω των 1.000,01 ευρώ και έως 1.500,00 ευρώ κατά 5%.
- Ποσό σύνταξης ή αθροίσματος από 1.500,01 ευρώ έως 2.000,00 ευρώ, κατά 10%.
- Ποσό σύνταξης ή αθροίσματος από 2.000,01 ευρώ έως 3.000,00 ευρώ, κατά 15%.
- Ποσό σύνταξης ή αθροίσματος από 3.000,01 ευρώ και άνω, κατά 20%.

Κατάργηση δώρων
Από την 1η Ιανουαρίου 2013 καταργούνται τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και το επίδομα αδείας που χορηγούνται από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς (κύριας και επικουρικής) στους συνταξιούχους.

Εξαίρεση από μειώσεις
Από μειώσεις και την κατάργηση της 13ης και 14ης σύνταξης, κύριας και επικουρικής, εξαιρούνται μόνο όσοι λαμβάνουν εξωιδρυματικό επίδομα, δηλαδή μόνο οι παραπληγικοί και τετραπληγικοί, παρόλο που στο σχέδιο νόμου που ψηφίστηκε στη Βουλή διατηρούνταν και για τους βαριά ανάπηρους.

Μειώσεις στα εφάπαξ
Στους ασφαλισμένους μέχρι 31.12.1992 που αποχώρησαν ή θα αποχωρήσουν της υπηρεσίας από 1.8.2010 και μετά, στους οποίους δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση χορήγησης του εφάπαξ βοηθήματος, το ποσό του εφάπαξ βοηθήματος μειώνεται ποσοστιαία κατά φορέα-τομέα πρόνοιας έως και 83%. Παράλληλα από 1.1.2014 θα καθοριστεί η νέα τεχνική βάση με την οποία θα υπολογίζεται το εφάπαξ βοήθημα σε όλους τους φορείς - τομείς πρόνοιας.

ΕΚΑΣ
Από 1-1-2014 το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων καταβάλλεται με τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας. Εξυπακούεται ότι η χορήγηση του ΕΚΑΣ στα τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους θα γίνεται μέχρι τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου ορίου ηλικίας για τη συνταξιοδότηση λόγω θανάτου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΕΟΠΥΥ
Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού της εισφοράς των ασφαλισμένων του ΟΓΑ για παροχές ασθένειας σε είδος και χρήμα. Συγκεκριμένα, η εισφορά για υγειονομική περίθαλψη, από 1.1.2013, ανέρχεται σε ποσό 2,50% επί του ποσού της ασφαλιστικής κατηγορίας (άρθρο 4 του ν. 2458, όπως ισχύει) στην οποία έχει καταταγεί ο ασφαλισμένος και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από αυτήν που αναλογεί στο ποσό της 5ης ασφαλιστικής κατηγορίας.

Παράλληλα εντάσσονται στον ΕΟΠΥΥ την 1.12.2012 οι υπηρεσίες και οι αρμοδιότητες ως προς την παροχή υπηρεσιών υγείας σε είδος του ΕΤΑΠ- ΜΜΕ, ενώ από 12.11.2012 οι ασφαλισμένοι των κλάδων ασθένειας του ΕΤΑΑ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠ-ΕΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ από 12.11.2012 για παροχές σε είδος.

Ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών ασφαλισμένων
Εναρμονίζεται το ανώτατο όριο (πλαφόν) ασφαλιστέων αποδοχών των παλαιών μισθωτών ασφαλισμένων (υπαχθέντων για πρώτη φορά στην ασφάλιση μέχρι 31.12.1992) με εκείνες των νέων μισθωτών ασφαλισμένων (υπαχθέντων για πρώτη φορά στην ασφάλιση από 1.1.1993 και εφεξής).
Αργυρώ Μαυρούλη
arma@express.gr
Πηγή : express.gr

Επιμέλεια : Mykonos Ticker NewsRoom
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...