20 Μαρ 2015

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα Μυκόνου (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) την 24η του μηνός Μαρτίου, ημέρα.......

Τρίτη και ώρα 13:00΄ (μ.μ.), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/ 2010, σε Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να συζητηθούν και ληφθούν από το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσεις επί των παρακάτω αναφερομένων θεμάτων:

- 1) Περί της 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Μυκόνου έτους 2015 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης, με την υποβολή της με αρ. 20/2015 Απόφασης της Ο. Ε του Δήμου Μυκόνου.

- 2) Περί της 1ης Αναμόρφωσης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Μυκόνου έτους 2015.

- 3) Περί διάθεσης πίστωσης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στους Γουργουρίνη Δημήτριο και Γυφτοκώστα Κων/νο.

- 4) Περί διαγραφής παραστατικών από τους πίνακες της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου και παραγραφή υποχρεώσεων του Δήμου λόγω παρέλευσης 5ετίας.

- 5) Περί εξέτασης αιτήματος Ξυδάκη Αναστασίου του Νικ., κατόπιν συλλογής 1050 υπογραφών σχετικά με την προστασία παραλιών της Μυκόνου.

- 6) Περί κατάταξης Παραλιών της Μυκόνου, με διαβάθμιση από 1 έως 5 αστέρια, κατόπιν του με αρ. 988/5-3-2015 εγγράφου της Περιφερ. Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας Αιγαίου του Υπουργείου Οικονομικών.

- 7) Περί έγκρισης αναγκαιότητας και σκοπιμότητας ανάθεσης της εργασίας τεχνικού συμβούλου για την εκπόνηση και παρακολούθηση ολοκληρωμένου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής 2015-2017.


- 8) Εξέταση διαφόρων θεμάτων, εγγράφων, αιτήσεων κ.λ.π.

Μύκονος, 20-03-2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
NewsRoom Mykonos Ticker
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...