7 Μαρ 2014

Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυκόνου

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 75, παρ. 5, 6 του Ν. 3852/ 2010, σας καλούμε όπως την 10η του μηνός Μαρτίου 2014, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13:00΄ Μ.Μ., προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, προκειμένου.........
να συζητηθούν και ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις επί των παρακάτω αναφερομένων θεμάτων:  
  • Περί έγκρισης 2ου Πρακτικού διαγωνισμού Προμήθειας Καυσίμων – Ελαιολιπαντικών κλπ. Δήμου Μυκόνου και Νομικών Προσώπων του έτους 2014, κατακύρωση αποτελέσματος / ανάθεση της προμήθειας . 
  • Εξέταση διαφόρων εγγράφων, αιτήσεων κλπ..
Μύκονος, 06-03-2014
Η ΔΗΜΑΡΧΕΥΟΥΣΑ
ΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΙΡΗΝΗ Ι. ΓΡΥΠΑΡΗ
NewsRoom Mykonos Ticker
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...