29 Μαρ 2014

«Κάλυψη» παροχών υγείας σε ανασφάλιστους έως τις 28 Φεβρουαρίου του 2015

Διάταξη στο πολυνομοσχέδιο
«Καλύψεις» για παροχές ασθενείας αποκτούν έως τις 28 Φεβρουαρίου του 2015 οι ανασφάλιστοι λόγω... οφειλών τους στον ΟΑΕΕ και στο ΤΣΜΕΔΕ (ΕΤΑΑ) ελεύθεροι επαγγελματίες και μηχανικοί με εισόδημα......
έως 12.000 ευρώ κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία καθώς και οι υπερήλικες ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ για τους οποίους έχει ανασταλεί (ελλείψει προϋποθέσεων) η καταβολή προνοιακής σύνταξης.
Την ασφάλιση των παραπάνω 3 κατηγοριών ανασφάλιστων προβλέπει διάταξη που συμπεριλήφθηκε την τελυταία στγμή στο πολυνομοσχέδιο το οποίο ψηφίζεται την Κυριακή. Με το ίδιο πολυνομοσχέδιο καταργείται ο ΟΠΑΔ και το διοικητικό έργο που αφορά τις παροχές υγείας προς τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους του Δημοσίου το αναλαμβάνει το ΙΚΑ.

Η ΔΙΑΤΑΞΗ
Η νέα διάταξη έχει ως εξής:
" 1. Ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. οι οποίοι διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα ή προέβησαν σε δήλωση αδράνειας εργασιών στη Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με την ΠΟΛ 1102/14-07-2005 και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου δεύτερου του νόμου 3845/2010 ή συνεχίζουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα και δεν είναι ασφαλισμένοι σε άλλο φορέα, δικαιούνται οι ίδιοι και τα προστατευόμενα μέλη αυτών παροχή ασθένειας σε είδος, μέχρι 28-2-2015, εφόσον οι οφειλές τους προς τον Ο.Α.Ε.Ε. αφορούν τα έτη 2011, 2012 και 2013 και ο μέσος όρος του συνολικού ετήσιου οικογενειακού τους εισοδήματος κατά τα ως άνω έτη δεν υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ.

2. Ασφαλισμένοι του Τομέα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του ΕΤΑΑ οι οποίοι έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω οφειλών στον ασφαλιστικό τους φορέα δικαιούνται οι ίδιοι και τα προστατευόμενα μέλη αυτών παροχές ασθένειας σε είδος μέχρι 28-2-2015, εφόσον οι οφειλές τους αφορούν τα έτη 2011, 2012 και 2013 και ο μέσος όρος του συνολικού ετήσιου οικογενειακού τους εισοδήματος κατά τα ως άνω έτη δεν υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ.

3. Οι υπερήλικες ασφαλισμένοι του ΟΓΑ, των οποίων το συνταξιοδοτικό δικαίωμα επανεξετάζεται βάσει της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Ι.Α.6. του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α΄ 222) και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση σύνταξης, δικαιούνται οι ίδιοι και τα προστατευόμενα μέλη αυτών παροχές ασθένειας σε είδος μέχρι 28-02-2015.

4. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Οικονομικών καθορίζονται η διαδικασία, τα ειδικότερα ζητήματα και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας παραγράφου".
Πηγή : imerisia.gr
Επιμέλεια : NewsRoom Mykonos Ticker
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...